Besluitenlijst 22 februari 2022

Burgemeester Link

Subsidie Bureau Halt

Het college heeft besloten:

 1. Stichting Halt de subsidie voor het jaar 2022 voor de uitvoering van preventieve activiteiten voorlopig toe te kennen;

 2. Het bedrag ad. €13.172,- te dekken uit het budget Integraal Veiligheidsbeleid.

Evaluatie Jaarwisseling 2021-2022

Het college heeft besloten:

 1. Kennisnemen van de evaluatie van de jaarwisseling;

 2. De aanbevelingen te betrekken bij de jaarwisseling 2022-2023;

 3. De leden van de gemeenteraad via bijgaande brief te informeren.

Wethouder Schmaal

Gegevensverstrekking voor project Fit Start

Het college heeft besloten:

 1. De inwoners in de leeftijdscategorie 60 tot en met 70 jaar woonachtig in de gemeente Veendam aan schrijven voor het project Fit Start.

 2. Hiervoor de NAW-gegevens te verstrekken aan Veendam Beweegt ten behoeve van het aanschrijven van deze inwoners.

Wethouder Grimbergen

Subsidieaanvraag Stichting Present 2022

Het college heeft besloten:

 1. Stichting Present Zuidoost Groningen voor het jaar 2022 een eenmalige voorlopige subsidie toe te kennen van € 10.000,-

 2. Stichting Present Zuidoost Groningen op de hoogte te brengen van uw besluit door middel van bijgaande voorlopige beschikking

Resultaten interviews cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het verslag ‘Telefonische interviews CEO 2021’

 2. Het verslag ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad

 3. Het verslag ter kennisname aan te bieden aan de participatieraad

Brief aan provincie over woningbouwprogramma en woonvisie

Het college heeft besloten in te stemmen met bijgevoegde (concept)brief.