Besluitenlijst 22 maart 2022

Burgemeester Link

Instemmingsbesluit opslagplan Grijpskerk

Het college heeft besloten:

Geen bezwaar aan te tekenen tegen het instemmingsbesluit ombouw opslagplan Grijpskerk.

Wethouder Schmaal

Vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit veranderen van een vleesvarkenshouderij op het perceel Vosseveld 9 te Veendam

Het college heeft besloten:

Geen milieubeoordelingsrapport op te stellen voor het veranderen van een vleesvarkenshouderij op het perceel Vosseveld 9 te Veendam.

Verlenen omgevingsvergunning en besluit hogere geluidwaarde voor het realiseren van 13 woningen aan de FJ de Zeestraat te Veendam

Het college heeft besloten:

De aangevraagde omgevingsvergunning en besluit hogere grenswaarde geluid te voor het realiseren van 13 woningen aan de FJ de Zeestraat in Veendam te verlenen.

Voorontwerpbestemmingsplan "Wildervank – C.W. Lubbersstraat

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan "Wildervank – C.W. Lubbersstraat";

 2. Het voorontwerpbestemmingsplan voor inspraak vrij te geven en gedurende zes weken ter inzage te leggen;

 3. De raad te informeren over de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan.

Voorontwerpwijzigingsplan "Buitenwoel Dijkeneiland"

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de inhoud van voorontwerpwijzigingsplan "Buitenwoel Dijkeneiland";

 2. Het voorontwerpwijzigingsplan vrij te geven voor inspraak en vooroverleg;

 3. De raad te informeren over de terinzagelegging van het voorontwerpwijzigingsplan.

Vervanging kassasysteem Tropiqua

Het college heeft besloten

 1. Akkoord te gaan met de vervanging van het kassasysteem van Tropiqua

 2. De levering van de vervanging van het kassasysteem te gunnen aan de firma Dataduiker te Alphen aan de Rijn

 3. Voor deze levering af te wijken van het inkoopbeleid op basis van de onderstaande motiveringen

 4. De AVG-gevolgen m.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens van de zwembadbezoekers zijn via een DPIA (Data Privacy Impact Analyse) in kaart gebracht en de maatregelen m.b.t. de informatiebeveiliging zijn onderzocht en ingevoerd.

 5. De raad bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2022 voor te stellen akkoord te gaan met de wijziging van de vervangingsinvestering door het krediet voor de kasregister IT-update ad € 36.000,- in te zetten voor de vervanging van het kassasysteem.

 6. Een aanvullend krediet ad € 52.150,- voor de vervanging van het kassasysteem beschikbaar te laten stellen via de Voorjaarsnota 2022.

 7. De extra structurele last voor het aanvullende krediet ad € 11.603,- meenemen bij de actualisatie van de meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2022.

 8. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2022 in te stemmen met het vervangen van het kassasysteem.

Wethouder Grimbergen

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten:

Het bestreden besluit te herroepen en alsnog een aantal documenten (gedeeltelijk) openbaar te maken.

Wethouder Wierenga

Verzoek Heemschut om Kerkstraat 31-33 als monument aan te wijzen

Het college heeft besloten:

 1. het verzoek van Erfgoedvereniging Bond Heemschut af te wijzen;

 2. aanvrager hierover te informeren (conceptbrief bijgevoegd).

Straatnaamgeving Dijkeneiland Zuid

Het college heeft besloten:

 1. Conform bijgevoegde tekening nr. GBS 1441 en conceptbesluit de nieuw aan te leggen wegen van Dijkeneiland Zuid in de wijk Buitenwoel de namen “Van der Veldelaan”, “Van Ruysdaelplantsoen” en “Ter Borchlaan” te geven;

 2. De gemeenteraad bij brief te informeren over dit besluit.