Besluitenlijst 22 november 2022

Burgemeester Link

Aanwijzing en aanstelling toezichthouder

Het college heeft besloten:

 1. De toezichthouder van MB-All, zoals in het besluit staat opgenomen, aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening;
 2. Deze persoon tevens aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar met opsporingsbevoegdheid;
 3. Het bij dit besluit behorende aanwijzings- en aanstellingsbesluit vast te stellen;
 1. De aanstelling en aanwijzing met ingang van 15 november 2022 voor de duur van de inhuurovereenkomst vast te stellen.

Wethouder Schmaal

BIZ-gelden afrekening 2021 en voorschot 2022

Het college heeft besloten:

 1. Een bedrag van € 24.529,92 uit te keren aan de stichting BIZ als afrekening voor het boekjaar 2021;
 2. Een voorschot van € 90.430,- uit te keren aan de stichting BIZ als voorschot voor het boekjaar 2022;
 3. Hiervoor gebruik te maken van bijgevoegde brieven.

Principeverzoek voor het realiseren van trouwlocatie ‘De Mooiste Dag’ op het perceel Numero Dertien 12 te Veendam.

Het college heeft besloten:

 1. Uw college wordt geadviseerd om geen principe medewerking te verlenen. Het verzoek is ruimtelijk gezien niet aanvaardbaar omdat het zich niet verdraagt met het geldende beleid voor een goede omgevingskwaliteit
 1. Aanvrager door middel van bijgaande concept brief op de hoogte te stellen

Wethouder Wierenga

Wijziging straatnaamgeving locatie De Weijs

Het college heeft besloten:

 1. Het naamgevingsbesluit van 11 oktober 2022 in te trekken
 2. Conform bijgevoegde tekening nr. GBS 1450 en conceptbesluit de nieuw aan te leggen weg op de locatie De Weijs in Wildervank de naam “Leo de Weijshof” te geven
 3. De gemeenteraad bij brief te informeren over dit besluit

Wethouder Kleve

Verlening voorlopige subsidie Veenkoloniaal Museum 2023

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het Jaarplan Veenkoloniaal Museum 2023 (inclusief meerjarenraming);
 2. Een voorlopige subsidie te toe te kennen aan het Veenkoloniaal Museum van € 127.898,- voor het jaar 2023.
 3. Het Veenkoloniaal Museum te informeren over uw besluit door middel van bijgevoegde beschikking;
 4. De raad te informeren over uw besluit door middel van bijgevoegde brief.

Toekenning voorlopige subsidiebeschikking MDT-school Veendam 2023

Het college heeft besloten:

 1. Voor 2023 een voorlopige subsidie toe te kennen aan de Muziek-, Dans-, en Theaterschool Veendam (hierna: MDT-school) ad € 682.814,-
 2. De MDT-school middels bijgevoegde beschikking te informeren over uw besluit
 3. De raad middels bijgevoegde brief te informeren over uw besluit