Besluitenlijst 24 mei 2022

Burgemeester Link

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het college heeft besloten:

 1. het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021 in te trekken en het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2022 vast te stellen

 2. Het bijgevoegde inkoop- en aanbestedingsbeleid te publiceren op de website van de gemeente Veendam

Vaststelling portefeuilleverdeling (inclusief verbonden partijen)

Het college heeft besloten:

 1. De portefeuilleverdeling op basis van het coalitieakkoord 2022-2026, conform bijlage 1 vast te stellen

 2. De volgorde van het locoburgemeesterschap en de portefeuillehouders vervangingsregeling conform bijlage 2 vast te stellen

 3. De verdeling in de ‘verbonden partijen’ en ‘wijkwethouders’ zoals weergegeven in bijlage 3 vast te stellen

 4. In te stemmen met de beschreven inrichting van de portefeuilleoverleggen en (dagelijkse) ondersteuning.

Wethouder Schmaal

Corona ondersteuning buurthuizen

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de voorgestelde verdeling van de coronamiddelen voor zes buurthuizen

 2. De raad bij de vaststelling van de jaarstukken 2021 voor te stellen om de ontvangen coronacompensatie middelen ten behoeve van de buurthuizen ad € 15.838,- vanuit het rijk geoormerkt toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR)

 3. De raad bij de Voorjaarsnota 2022 voor te stellen om een bedrag van € 15.077,- beschikbaar te stellen voor de coronacompensatie van de buurthuizen ten laste van de hiervoor binnen de ABR geoormerkte middelen

 4. De betreffende buurthuizen middels bijgaande beschikking hiervan op de hoogte te stellen

 5. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de vaststelling van de jaarstukken 2021 en de Voorjaarsnota 2022 uitvoering te geven aan de corona ondersteuning voor de buurthuizen

 6. De raad te informeren middels bijgevoegde brief

Centrumvisie Veendam

Het college heeft besloten:

 1. De raad bij de Voorjaarsnota 2022 voor te stellen om een bedrag € 100.000,- beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van een centrumvisie Veendam ten laste van de hiervoor binnen de ABR geoormerkte middelen

 2. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de vaststelling van de Voorjaarnota 2022 te starten met de ontwikkeling van de centrumvisie Veendam

 3. De middelen voor het uitvoeren van de centrumvisie beschikbaar te houden tot deze is afgerond

Principe verzoek toevoegen vier woningen Beneden Oosterdiep 75, Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het toevoegen van vier woningen aan het Beneden Oosterdiep 75 te Veendam;

 2. initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief.

Vrijetijdseconomie Oost-Groningen en stichting ZO Groningen

Het college heeft besloten:

 1. 1.Vanaf 2022 tot en met 2031 jaarlijks een bedrag van € 28.500,- beschikbaar te stellen als bijdrage aan stichting ZO Groningen;

 2. De structurele financiële gevolgen te verwerken in de Voorjaarsnota 2022.

Wethouder Grimbergen

Woningbouwprogramma en woonvisie

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de brief van de provincie, waarmee ingestemd wordt met het verzoek van de gemeente om voor de periode 2020-2030 uit te gaan van een plancapaciteit van 820 woningen

Wethouder Wierenga

Addendum samenwerkingsovereenkomst Warrmtetransitie Centrum Groningen

Het college heeft besloten:

 1. De samenwerkingsovereenkomst met het Warmtetransitie Centrum Groningen niet te verlengen

 2. De bijgevoegde concept-brief te verzenden naar het Warmtetransite Centrum Groningen