Besluitenlijst 25 oktober 2022

Burgemeester Link

Aanpak Ondermijning en Weerbaarheid

Het college heeft besloten:

 1. De Aanpak Ondermijning en Weerbaarheid vast te stellen

 2. Het uitvoeringsplan vast te stellen

 3. De aanpak Ondermijning en Weerbaarheid ter informatie aan de leden van de raad aan te bieden

Vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2022-2023

Het college heeft besloten:

 1. Beroep in te stellen tegen het vaststellingsbesluit 2022-2023 op grond van het (vooralsnog) ontbreken van een aangepaste Seismische Dreigings-, en Risicoanalyse

 2. het college van Gedeputeerde Staten van Groningen te mandateren deze beroepsgang mede namens Veendam in te stellen en een voorlopige voorziening aan te vragen, tenzij de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat tijdig (vóór het instellen van beroep/vragen voorlopige voorziening) alsnog aan de beroepsgrond tegemoet komt;

 3. dit beroep mede namens de raad van Veendam in te stellen

 4. de raad hierover te informeren

Wethouder Schmaal

Belastingvoorstellen 2023

Het college heeft besloten:

Via bijgaand raadsvoorstel de gemeenteraad voor te stellen de volgende belastingverordeningen vast te stellen:

 1. Verordening Afvalstoffenheffing 2023

 2. Verordening Rioolheffing 2023

 3. Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2023

 4. Legesverordening 2023

 5. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2023

 6. Verordening Reinigingsrechten 2023

 7. Verordening Marktgelden 2023 en

 8. Verordening Precariobelasting 2023

Wethouder Wierenga

Klimaatstresstest gemeente Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de resultaten uit de klimaatstresstest.

 2. De Raad te informeren over deze resultaten.

Bestrijding Energiearmoede

Het college heeft besloten:

 1. Het projectplan 'Aanpak energiearmoede' vast te stellen

 2. De kosten voor uitvoering te dekken uit de ontvangen specifieke uitkering (SPUK) bestemd voor de aanpak van energiearmoede

 3. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Najaarsrapportage 2022 al vast te starten met de uitvoering van het plan

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen met bijbehorende nadere regels.

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met bijgevoegde ‘Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veendam’ en deze ter vaststelling voor te leggen aan de Raad

 2. De bijbehorende ‘Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veendam’ vast te stellen en die ter kennisgeving met de verordening mee te zenden aan de Raad.

Wethouder Kleve

Wijzigingsvoorstel gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noord-oost Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noord-oost Groningen en de ontwikkelingen op het terrein van de schuldhulpverlening

 2. In te stemmen met het voorgestelde voorbereidings- en besluitvormingsproces

 3. Kennis te nemen van de 3 scenario's en te kiezen voor scenario 3

 4. De gemeenteraad te adviseren om kennis te nemen van de scenario's en eveneens te kiezen voor scenario 3

 5. Als gevolg van de keuze voor scenario 3 de gemeenteraad voor te stellen om uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noord-oost Groningen en in te stemmen met de uittreding van de gemeenteraden van Eemsdelta, het Hogeland, Oldambt en Pekela

 6. In te stemmen met de gevolgen van uittreding van de gemeenteraden én over te gaan tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling

 7. De gemeenteraad te adviseren om het college toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling