Besluitenlijst 26 juli 2022

Burgemeester Link

Tweede Wijzigingsbesluit Operationele Strategie Groningen Gasveld gasjaar 2021-2022

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het wijzigingsbesluit Operationele Strategie Groningen Gasveld gasjaar 2021-2022

 2. Geen bezwaar te maken tegen het wijzigingsbesluit

 3. De raad hierover te infomeren

 4. Hiervoor gebruik te maken van bijgevoegde raadsbrief.

Programma Uitvoering en Handhaving fysieke leefomgeving 2022

Het college heeft besloten:

Het bijgevoegde programma Uitvoering en Handhaving fysieke leefomgeving 2022 vast te stellen.

Beheer en toezicht Leer- en Sportpark de Langeleegte

Het college heeft besloten:

 1. Het beheer en toezicht op het Leer – en Sportpark uit te breiden

 2. Hiervoor een sportparkcoördinator aan te wijzen;

 3. Voor de sportparkcoördinator incidenteel een budget beschikbaar te stellen ad € 50.000,- voor 2022 en € 100.000,- voor 2023

 4. De financiële gevolgen voor 2022 te verwerken in de Najaarsrapportage

 5. De financiële gevolgen voor 2023 te verwerken in de primitieve begroting 2023

 6. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Najaarsrapportage 2022 en begroting 2023 in te stemmen met de inzet van de sportparkcoördinator

Wethouder Schmaal

Wijzigen bestemming (deel) perceel Beneden Westerdiep 20 van 'agrarisch' naar 'wonen' en het toevoegen van 3 woningen.

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het wijzigen van de bestemming van 'agrarisch' naar 'wonen' en het toevoegen van 3 woningen op het perceel aan de Beneden Westerdiep 20 te Veendam

 2. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt

Wethouder Grimbergen

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Veendam 2022

Het college heeft besloten:

De ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Veendam 2022’ vast te stellen

Ontwikkelopdracht nazorg uitstroom Beschermd Wonen deBasis

Het college heeft besloten:

 1. Vorm en inhoud te geven aan de ontwikkelopdracht nazorg uitstroom Beschermd Wonen van deBasis

 2. Hiervoor in 2022, 2023, 2024 en 2025 incidenteel bedragen beschikbaar te stellen van respectievelijk € 79.056,-, € 158.112,-, € 158.112,- en € 79.056,- (in totaal € 474.336,-) ten laste van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte middelen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

 3. De financiële gevolgen voor 2022 te verwerken in de Najaarsrapportage 2022

 4. De financiële gevolgen voor 2023, 2024 en 2025 te verwerken in de primitieve begroting 2023-2026

 5. Zo mogelijk al in 2023 de uitvoering van deze ontwikkelopdracht evalueren met name ten aanzien van structurele financieringsmogelijkheden

Aansluiting op de Gemeentezorgspiegel

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de aansluiting op de Gemeentezorgspiegel

 2. De daarvoor noodzakelijke overeenkomsten (bijlage 2 en 3) en formulieren (bijlage 4 en 5) te (laten) ondertekenen.

 3. Kennis te nemen van de productvoorwaarden (bijlage 6 en 7).

Inhuur regionaal adviseur kwetsbare inwoners door de Oost-Groninger gemeenten

Het college heeft besloten:

 1. In Oost-Groninger verband een regionaal adviseur kwetsbare inwoners in te huren voor 2022 en 2023

 2. In te stemmen met de verdeling van de kosten naar rato van inwonertal

 3. Voor de bijdrage aan de regionaal adviseur voor 2022 en 2023 een incidenteel bedrag beschikbaar te stellen van € 17.439,- per jaar ten laste van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte middelen Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang

 4. De financiële gevolgen voor 2022 te verwerken in de Najaarsrapportage 2022

 5. De financiële gevolgen voor 2023 te verwerken in de primitieve begroting 2023

 6. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Najaarsrapportage 2022 en begroting 2023 in te stemmen met het starten van de tijdelijke inzet van de regionaal adviseur

Pilot buurtbemiddeling Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Onder voorbehoud van minimaal 25% cofinanciering door Acantus een pilot buurtbemiddeling uit te voeren

 1. voor de duur van 3 jaren, vanaf 2022 volgens de beproefde methodiek van een team geschoolde vrijwilligers onder leiding van een professionele procesregisseur woonoverlast

 2. In de opstartfase een extern procesregisseur woonoverlast van Bureau Woontalent aan te stellen voor de duur van in eerste instantie een jaar

 3. Een regionale vorm en financiering van buurtbemiddeling te onderzoeken met de Oost-Groninger gemeenten, de pilot tijdig te evalueren en een (regionaal)borgingsvoorstel uit te werken

 4. Voor de pilot buurtbemiddeling in 2022, 2023 en 2024 incidenteel aanvullende bedragen beschikbaar te stellen van respectievelijk € 25.000,-, € 25.000,- en € 25.000,- (in het totaal € 75.000,-) en ten laste te brengen van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte middelen Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang

 5. De financiële gevolgen voor 2022 te verwerken in de Najaarsrapportage 2022

 6. De financiële gevolgen voor 2023 en 2024 te verwerken in de primitieve begroting 2023

 7. Vooruitlopend op de vaststelling van de Najaarsrapportage 2022 en de begroting 2023 in het derde kwartaal 2022 te starten met de pilot onder voorbehoud van cofinanciering door Acantus.Wethouder Wierenga

Ontheffing van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna genoemd RVV)

Het college heeft besloten:

 1. Alle door het college van B & W in het kader van het RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) verstrekte ontheffingen voor voer- en werktuigen van De Kompanjie en de gemeente Veendam per 1-7-2022 in te trekken

 2. Per 1-7-2022 voer- en werktuigen die in eigendom zijn van de Gemeente Veendam of (in)gehuurd worden door de gemeente Veendam en een ontheffing nodig hebben voor het uitvoeren van de werkzaamheden in aanmerking te laten komen voor ontheffing in het kader van het RVV conform bijlage 1 en 2

 3. De teamleider buitendienst te mandateren voor het verlenen van deze ontheffingen in het kader van het RVV en dit mandaat op te nemen in de mandatenlijst van de gemeente Veendam

Toepassen gronddepot Adriaan Tripweg.

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het elders toepassen van het gronddepot aan de Adriaan Tripweg 15 te Veendam

 2. De eigenaar van het depot met bijgevoegde brief informeren over uw standpunt

Beschikbaar krediet tractie materieel.

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het vervangen van de:

  1. Klepelmaaier WMM02 voor een bedrag van € 18.700,-

  2. Tractor 19 John Deere voor een bedrag van € 60.000,-

  3. Sneeuwploeg SP51 voor een bedrag van € 11.000,-

  4. Eg WOV15 voor een bedrag van € 12.000,-;

  5. Cyclomaaier WMM18 voor een bedrag van € 26.000,-

 2. De raad via de Najaarsrapportage 2022 te verzoeken om hiervoor kredieten beschikbaar te stellen ter grootte van bovenstaande bedragen voor in totaal € 127.700,-

 3. De uit bovenstaande kredieten voortvloeiende kapitaallasten van € 18.836,- te verwerken in de meerjarenbegroting 2023-2026.