Besluitenlijst 27 juni 2022

Burgemeester Link

Formaliseren beëindiging deelname Agenda van de Veenkoloniën (AvdV)

Het college heeft besloten:

De stuurgroep AvdV d.m.v. bijgevoegde conceptbrief te informeren over het besluit om de deelname aan de AvdV te beëindigen.

Conform

Wethouder Schmaal

Woonvisie

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met de offerte aanvraag voor een nieuwe gemeentelijke woonvisie

  2. Voor de ontwikkeling van de woonvisie een aanvullend budget van € 40.000,- beschikbaar te stellen

  3. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Najaarsrapportage 2022

  4. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Najaarsrapportage 2022 akkoord te gaan met het ontwikkelen van de woonvisie

Conform

Principeverzoek realisering appartementengebouw Kleine Vaartlaan 53 te Veendam

Het college heeft besloten:

  1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek

  2. initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief

Conform

Beantwoording raadsvragen jaarstukken 2021 en voorjaarsnota 2022

Het college heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met de antwoorden op de vragen.

  2. De antwoorden door te sturen naar de raad.

Conform