Besluitenlijst 27 september 2022

Burgemeester Link

Raadsbrief inzake nieuwe overeenkomst Nedmag 2022

Het college heeft besloten:

 1. De raad te informeren over de stand van zaken omtrent de actualisatie van de overeenkomst tussen Nedmag en decentrale overheden

 2. Hiervoor gebruik te maken van bijgevoegde raadsbrief

Beantwoording raadsvragen fractie PvdA

Het college heeft besloten:

De leden van de raad via bijgevoegde brief te beantwoorden

Wethouder Schmaal

Opgaven wonen 2022/2023 en SPUK bevolkingsdaling 2022

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met extra inzet voor de opgaven in het taakveld wonen in 2022/2023

 2. Hiervoor het restantbudget van € 166.000,- beschikbaar te stellen en dit te dekken uit het budget SPUK bevolkingsdaling 2022

 3. Dit te verwerken in de najaarsrapportage 2022

 4. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de najaarsrapportage akkoord te gaan met het doen van uitgaven in dit kader.

Uitbetaling subsidie project pilot bescherming wijkenstelsel Wildervank-West

Het college heeft besloten:

Het voor het project toegezegde bedrag van € 10.000 uit te betalen aan Landschapsbeheer Groningen.

Sfeerverlichting centrum Veendam

Het college heeft besloten:

 1. De resterende boekwaarde ad € 15.500,- van de sfeerverlichting centrum Veendam geheel af te boeken

 2. De vergoeding voor de kapitaallasten vanuit de stichting BIZ Veendam over de jaren 2022–2025 in totaal € 21.005,- niet bij de stichting in rekening te brengen

 3. De totale kosten te dekken uit reguliere PR-budgetten

 4. Dit te verwerken in de Najaarsrapportage 2022

Aanvraag financiële middelen Buitenwoeltracé in het kader van de versnellingsopgave

Het college heeft besloten:

 1. Aanvraag in te dienen voor een bedrag van € 5.685.498,- (incl. BTW) bij het ministerie van BZK voor de aanleg van het Buitenwoeltracé in het kader van de versnellingsopgave

 2. Intentioneel de cofinanciering te dekken uit lopende en toekomstige fysieke gemeentelijke projecten

 3. Na definitieve toekenning van de financiële bijdrage een separaat voorstel opstellen inclusief financiële dekking van de cofinanciering.

Wethouder Grimbergen

Convenant en aanvraag voorloper subsidie Rijke Schooldag Midden- en Oost-Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Toe te treden tot de Oost- en Midden-Groninger voorloperscoalitie Rijke Schooldag

 2. Daartoe het Convenant Voorloperstraject School en Omgeving 2022 – 2025 te ondertekenen

 3. Wethouder Grimbergen te machtigen het convenant te tekenen

 4. In te stemmen met de aanvraag van en het bestedingsvoorstel voor € 586.000 voorlopers subsidie Rijke Schooldag

Wethouder Wierenga

Beëindiging openbaarheid van de weg naast het pand Phoenixweg 49 te Veendam

Het college heeft besloten:

De gemeenteraad voor te stellen een besluit te nemen tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van de weg gelegen direct aan de westkant van het pand Phoenixweg 49, tussen de Phoenixweg en het fietspad in het verlengde van de Vrijheidsweg, conform bijgevoegd concept.

Uitbetaling subsidie project pilot bescherming wijkenstelsel Wildervank-West

Het college heeft besloten:

Het voor het project toegezegde bedrag van € 10.000 uit te betalen aan Landschapsbeheer Groningen.