Besluitenlijst 29 maart 2022

Burgemeester Link

Nakomen afspraken naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst Borgercompagnie

Het college heeft besloten:

 1. Instemmen met het verzenden van het gespreksverslag van de bewonersbijeenkomst van 8 maart 2022 aan de direct omwonenden van de firma Dankers

 2. Instemmen met het verzenden van de Rapportage co-vergistingsbedrijf Dankers d.d. 2 november 2022 aan de direct omwonenden van firma Dankers.

Wethouder Schmaal

Realiseren van een nieuw complex met 9 woningen op het perceel Kerkstraat 31/33 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan een nieuw te bouwen complex met 9 appartementen en een commerciële ruimte op de begane grond op het perceel Kerkstraat 31/33 te Veendam

 2. Deze in-principe-medewerking uit te spreken voor een periode van twee jaren na verzending van de brief

 3. Initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief

Beslissing op bezwaar tegen weigering omgevingsvergunning verlenging termijn gebruik pand.

Het college heeft besloten:

 1. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren

 2. Het bestreden besluit te herroepen en de gevraagde omgevingsvergunning alsnog te verlenen

 3. Aan bezwaarmaker een proceskostenvergoeding toe te kennen van 1.082,00 euro

 4. Bezwaarmaker conform bijgevoegde beschikking te informeren.

Toevoegen van één woning op het perceel Van Beresteijnstraat 7 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen voor het toevoegen van één woning aan de Van Beresteijnstraat 7 te Veendam

 2. initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief

Principe verzoek toevoegen drie woningen perceel Bocht Oosterdiep 27, Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Geen medewerking te verlenen aan het principe-verzoek voor het toevoegen van drie woningen op het perceel Bocht Oosterdiep 27 te Veendam

 2. initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief

Reparatie bestemmingsplan Leer- en Sportpark Veendam

Het college heeft besloten:

De raad voor te stellen een gewijzigd artikel 6 en een gewijzigde verbeelding (NL.IMR0.0047.08BPLeerSport-0402) van het bestemmingsplan Leer- en Sportpark Veendam vast te stellen

Vaststelling bestemmingsplan “J. Kammingakade 8 te Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen: Het bestemmingsplan "J. Kammingakade 8 te Wildervank" ongewijzigd vast te stellen

 2. De raad voor te stellen: Voor het plangebied geen exploitatieplan vat te stellen

 3. Het bijgaande raadsvoorstel, met bijbehorende verbeelding, regels, toelichting en bijlagen, vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatienummer: NL.IMRO.0047.01BPKammingak8-0401 te agenderen voor de eerstkomende raadscyclus.

Wethouder Wierenga

Schriftelijke raadsvragen fractie Gemeente Belangen over situatie speelvoorzieningen

Het college heeft besloten:

In te stemmen met beantwoording van de raadsvragen conform bijgevoegde conceptbrief.

Wethouder Kleve

Project Verhalenbank 'Hoop & Troost'

Het college heeft besloten:

 1. Voor het maken en plaatsen van de verhalenbank ‘Hoop & Troost’ een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 20.000,-

 2. De kosten te dekken uit de vanuit het Rijk ontvangen coronacompensatie middelen ten behoeve van de cultuursector

 3. Bureau Het Wilde Oosten de opdracht te geven te starten met de constructie van de ‘Hoop en Troost’- verhalenbank

 4. Bureau Het Wilde Oosten hiervoor een eenmalige voorlopige bijdrage te verstrekken van

 1. € 11.085,-

 1. De raad bij de vaststelling van de jaarstukken 2021 voor te stellen om een bedrag van € 20.000,- vanuit de ontvangen coronacompensatie middelen ten behoeve van de verhalenbank geoormerkt toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR)

 2. De raad bij de Voorjaarsnota 2022 voor te stellen om een bedrag van € 20.000,- beschikbaar te stellen voor het maken en plaatsen van een verhalenbank ten laste van de hiervoor binnen de ABR geoormerkte middelen

 3. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de vaststelling van de jaarstukken 2021 en de Voorjaarsnota 2022 akkoord te gaan met het maken en plaatsen van de verhalen bank

Voorlopige subsidie Bogdike 2022

Het college heeft besloten:

Een voorlopige subsidie te toe te kennen aan stichting Bogdike van € 13.000- voor het jaar 2022.