Besluitenlijst 29 november 2022

Burgemeester Link

Beleidsregels parkeerexcessen

Het college heeft besloten:

 1. De bijgevoegde beleidsregels parkeerexcessen vast te stellen;
 2. De beleidsregels op de gebruikelijke wijze bekend te laten maken.
   

Beantwoording raadsvragen ChristenUnie

Het college heeft besloten:

De raadsvragen van ChristenUnie per bijgaande brief te beantwoorden.

Wethouder Schmaal

Principeverzoek voor het realiseren van een logeerhuis op het perceel Beneden Oosterdiep 287 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen voor het realiseren van een logeerhuis op het perceel Beneden Oosterdiep 287 te Veendam.
 2. Initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief.

Voorontwerp uitwerkingsplan "Buitenplaats Woellust"

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de inhoud van voorontwerp uitwerkingsplan "Buitenplaats Woellust";
 1. Het voorontwerp uitwerkingsplan voor te leggen aan de overlegpartners en vrij te geven voor overleg met direct omwonenden;
 2. De raad te informeren over het gewijzigde voorontwerp uitwerkingsplan.

Wethouder Grimbergen

Subsidieverzoek Stichting Urgente Noden Groningen en Drenthe (SUN G&D)

Het college heeft besloten:

 1. Aan SUN G&D een eenmalige subsidie van € 4.966,- in 2022 toe te kennen.
 1. De subsidie te dekken uit de vanuit het rijk ontvangen middelen coronacompensatie schulden en armoedebeleid.
 2. SUN G&D te informeren over uw besluit door middel van bijgevoegde beschikking.

Voortzetting Buurtgezinnen

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de voortzetting van Buurtgezinnen
 1. De kosten van €50.220,- ten laste te brengen van het jeugdhulpbudget
 1. De bijgevoegde Samenwerkingsovereenkomst daartoe te laten ondertekenen door het afdelingshoofd Mens & Maatschappij

Wethouder Wierenga

Beantwoording vragen van de fractie ChristenUnie m.b.t. de bodemmonsters binnen het bestemmingsplan Buitenwoel Dijkeneiland 39-01 t/m 06 in Veendam.

Het college heeft besloten:

Akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen van de fractie ChristenUnie, conform bijgevoegde conceptbrief.

Beantwoording raadsvraag ChristenUnie

Het college heeft besloten:

De raadsvraag van ChristenUnie per bijgaande brief te beantwoorden

Wethouder Kleve

Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie (VE) gemeente Veendam 2023

Het college heeft besloten:

Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie (VE) gemeente Veendam 2023