Besluitenlijst 30 augustus 2022

Burgemeester Link

Beslissing op bezwaar 2022-043750

Het college heeft besloten:

  1. Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren

  2. Het concept-besluit op bezwaar vast te stellen en de bezwaarmaker conform bijgevoegde brief hierover te informeren

Kennisgeving uitoefenen optie tot verlenging huurovereenkomst

Het college heeft besloten:

  1. Besluiten de huurovereenkomst van 31 maart 2022 ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne te verlengen.

  2. De hieruit voortvloeiende financiële consequenties budgettair neutraal te verwerken in de Najaarsrapportage 2022

Schriftelijke raadsvragen fractie SP over de gewijzigde booractiviteiten Nedmag

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met beantwoording van de raadsvragen conform bijgevoegde conceptbrief.

  2. In te stemmen met het verzenden van de brief aan de Staatssecretaris van het Ministerie van EZK.

Wethouder Schmaal

Wijzigingsplannen functiewijziging perceel Ommelanderwijk 116 te Veendam en perceel Landbouwstraat 35 te Wildervank.

Het college heeft besloten:

Beide wijzigingsplannen vaststellen, vervolgens bekendmaken en ter visie leggen.

Wethouder Wierenga

Startdocument Regionale Energiestrategie (RES) 2.0

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het Startdocument RES 2.0.

  2. De raad middels bijgaande conceptbrief op de hoogte te stellen van dit besluit.