Besluitenlijst 31 mei 2022

Burgemeester Link

Regionale brief EZK inzake vertraging stikstoffabriek

Het college heeft besloten:

 1. Bijgevoegde brief vast te stellen

 2. Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen te mandateren deze brief mede namens Veendam te versturen.

Wethouder Schmaal

Principe verzoek uitbreiding Kisuma, Veendam.

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de uitbreiding van Kisuma te Veendam

 2. Initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief

Wethouder Grimbergen

Versterken aanbod thuiswonende inwoners met dementie

Het college heeft besloten:

 1. Voor de ontwikkeling van geïntegreerde zorg, welzijn en ondersteuning van ouderen een incidentele voorlopige subsidie aan de Basis ad € 50.000,- voor 2022 beschikbaar te stellen.

 2. De kosten te dekken uit de hiervoor vanuit het rijk incidenteel beschikbaar gestelde middelen.

 3. Vooruitlopend op het besluit van de raad met betrekking tot de vaststelling van de jaarstukken 2021 en de Voorjaarsnota 2022 te starten met de genoemde ontwikkelopdracht binnen de Basis.

Wethouder Wierenga

Anticiperen op Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

Het college heeft besloten:

 1. Bijgaand Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen vast te stellen

 2. De gemeentelijke vorderingen op ouders die gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben op het forfaitaire bedrag van €30.000,-, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden.

 3. De kwijtschelding ambtshalve te verlenen als het gaat om de vorderingen genoemd in het beoogde artikel 3.3 van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

 4. Goed te keuren dat de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen de kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat om vorderingen genoemd in het beoogde artikel 1.2 van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

 5. De gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen kwijtschelding van een belastingaanslag aan een gedupeerde ouder te laten verlenen bij een voor bezwaar vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is.

 6. Het afdelingshoofd Mens en Maatschappij te mandateren voor kwijtscheldingen op basis van de regeling G12.Wethouder Kleve

Vaststellen definitieve subsidies 2021 Bogdike

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van de jaarrekening en het jaarverslag 2021 van Stichting Bogdike de subsidie 2021 aan Stichting Bogdike definitief vast te stellen op € 1.750,-

 2. Stichting Bogdike middels bijgevoegde brief te informeren over uw besluit

Vaststellen definitieve subsidie Muziek-, Dans-, & Theaterschool Veendam (MDT) 2021

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van de jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021 de definitieve subsidie voor de Muziek-, Dans-, & Theaterschool Veendam (MDT) vast te stellen op € 658.261,-

 2. De Stichting MDT middels bijgevoegde beschikking op de hoogte te brengen van uw besluit

 3. De raad middels bijgevoegde brief te informeren over uw besluit