Besluitenlijst 3 mei 2022

Burgemeester Link

Inzet extra toezichthouders in Borgerswold

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de extra inzet van toezichthouders in het Borgerswold gedurende de maanden mei tot en met augustus 2022.

 2. Bij de Voorjaarsnota 2022 hiervoor een incidenteel budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen.

 3. Vooruitlopend op de besluitvorming van de raad bij de Voorjaarsnota 2022 in te stemmen met de aanvang van de tijdelijke extra inzet.

Wethouder Schmaal

Verzoek voor het realiseren van 5 appartementen op het perceel Boven Oosterdiep 19 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen voor het realiseren van 5 appartementen op het perceel Boven Oosterdiep 19 te Veendam

 2. Deze in-principe-medewerking uit te spreken voor een periode van twee jaren na verzending van de brief

 3. Initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief

Wethouder Grimbergen

Burgerinitiatieven eerste kwartaal 2022

Het college heeft besloten:

 1. Eenmalig een bedrag van € 1.500,-- beschikbaar te stellen voor de Rock- en Sprookjesdag 2022 van de Stichting Bogdike te Veendam.

 2. Een bedrag van € 150,-- beschikbaar te stellen voor een AED van de Stichting Odd Fellowhuis te Veendam.

 3. De kosten ten laste te brengen van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte middelen voor het fonds Burgerinitiatieven.

 4. De financiële gevolgen (budgettair neutraal) te verwerken in de Voorjaarsnota 2022.

 5. De initiatiefnemers op de hoogte te stellen middels bijgaande beschikkingen.

 6. De gemeenteraad op de hoogte te stellen middels bijgaande brief.

 7. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2022 akkoord te gaan met het toekennen van de aanvragen.

Jaarverslag 2020 Toezicht Calamiteiten en Geweld Wmo

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 Toezicht Calamiteiten en Geweld Wmo

 2. Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad middels bijgaande brief

Wethouder Wierenga

Aanmelden projecten bij de provincie voor subsidie vanuit de DuVV

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het aanmelden bij de provincie van de deelprojecten “Reconstructie kruispunt ApollolaanNijverheidsstraat c.a.” en “Aanleg ovonde Sorghvlietlaan-Buitenwoellaan c.a.” voor een bijdrage vanuit de DuVV (verkeersveiligheid SPV 2030).

 2. De provincie conform bijgaande conceptbrief te informeren.

Beëindiging openbaarheid van de weg naast het pand Phoenixweg 49 te Veendam

Het college heeft besloten:

De gemeenteraad voor te stellen een ontwerpbesluit te nemen tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van de weg gelegen direct aan de westkant van het pand Phoenixweg 49, tussen de Phoenixweg en het fietspad in het verlengde van de Vrijheidsweg, conform bijgevoegd concept.

Wethouder Kleve

Compensatie Coronaschade Kunst- & Culturele sector 2022

Het college heeft besloten:

 1. Kennisnemen van de extra rijksmiddelen die voor de gemeente Veendam beschikbaar zijn gesteld voor het ondersteunen van de lokale door de coronapandemie getroffen kunst- & culturele sector

 2. De raad bij de vaststelling van de jaarstukken 2021 voor te stellen om de resterende coronacompensatie middelen ad € 63.000,- geoormerkt toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) ten behoeve van coronacompensatie van de lokale kunst- & culturele sector.

 3. De raad bij de Voorjaarsnota 2022 voor te stellen om een bedrag van € 63.000,- beschikbaar te stellen voor coronacompensatie van de lokale kunst- & culturele sector ten laste van de hiervoor binnen de ABR geoormerkte middelen.

 4. Uw besluit tot Coronacompensatie voor de lokale kunst- & culturele sector actief publiekelijk kenbaar te maken met bijgaand persbericht.

 5. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de vaststelling van de jaarstukken 2021 en de Voorjaarsnota 2022 uitvoering te geven aan de mogelijkheid voor de lokale kunst- & culturele sector tot het aanvragen van coronacompensatie