Besluitenlijst 4 oktober 2022

Wethouder Schmaal

Starten bestemmingsplanprocedure Woortmanslaan 71 te Borgercompagnie

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan "Woortmanslaan 71 te Borgercompagnie"

 2. Het ontwerpbestemmingsplan “Woortmanlaan 71 te Borgercompagnie” ter inzage leggen

 3. De raad via bijgevoegde brief te informeren.

 4. Te besluiten dat er geen vormvrije m.e.r. beoordeling noodzakelijk is

Mandatering aanbesteding onderhoudscontract fiets- en wandelknooppuntennetwerk 2023

Het college heeft besloten:

 1. De gemeente Het Hogeland te machtigen om mede namens de gemeente Veendam een openbaar aanbestedingstraject te starten ten behoeve van het afsluiten van een nieuw onderhoudscontract voor het fietsen wandelknooppuntennetwerk

 2. Hiervoor gebruik te maken van bijgevoegd machtigingsbesluit

Subsidieaanvraag stimuleringsregeling Promenade 22/24

Het college heeft besloten:

 1. De aanvrager een subsidie toe te kennen en tevens vast te stellen op € 7.500,-

 2. De aanvrager hierover via bijgevoegde brief te informeren

Wethouder Grimbergen

Ondersteuner Sociaal Domein (OSD) vanuit de RegioDeal Oost-Groningen, pijler gezondheid

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de pilot ondersteuner sociaal domein (OSD) gemeente Veendam 2022-2024 vanuit de RegioDeal pijler gezondheid;

 2. De functie van OSD-er gedurende de pilot-periode te beleggen bij deBasis Veendam;

 3. Voor de Ondersteuner Sociaal Domein (OSD) een incidenteel budget beschikbaar te stellen ad € 9.162,- voor 2022 en voor 2023 en 2024 een bedrag van € 43.978,- per jaar (in het totaal € 97.118,-)

 4. De financiële gevolgen voor 2022 budgettair neutraal te verwerken in de Najaarsrapportage;

 5. De financiële gevolgen voor 2023 en 2024 budgettair neutraal te verwerken in de primitieve begroting 2023

 6. De kosten te dekken uit de hiervoor te ontvangen RegioDeal middelen voor de pijler gezondheid;

 7. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Najaarsrapportage 2022 en begroting 2023 in te stemmen met de inzet van de Ondersteuner Sociaal Domein (OSD).