Besluitenlijst 5 april 2022

Burgemeester Link

Beslissing op bezwaar 2021-012383

Het college heeft besloten:

  1. Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

  2. Het concept-besluit op bezwaar vast te stellen en de bezwaarmaker conform bijgevoegde brief hierover te informeren.

Conform

Beslissing op bezwaar 2021-012868

Het college heeft besloten:

  1. Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

  2. Het concept-besluit op bezwaar vast te stellen en de bezwaarmaker conform bijgevoegde brief hierover te informeren.

Conform

Wethouder Schmaal

Beslissing op bezwaar tegen buiten behandeling stelling aanvraag revisievergunning

Het college heeft besloten:

  1. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren;

  2. Bezwaarmaker conform bijgevoegde concept-beschikking te informeren.

Conform

Wethouder Wierenga

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 Veendam

Het college heeft besloten:

  1. Bijgaande beleidsregels ‘Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Veendam’ vast te stellen

  2. In de Voorjaarsnota 2022 voor de uitvoering van de regeling incidenteel een bedrag van € 1.200.000,- beschikbaar te stellen

  3. De financiële gevolgen vooralsnog budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2022;

  4. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2022 akkoord te gaan met de uitvoering van de regeling.

Conform