Besluitenlijst 5 juli 2022

Wethouder Schmaal

Verzoek voor het realiseren van 20 appartementen op het perceel van Beresteijnstraat 12-20 te Veendam

Het college heeft besloten:

1. In principe medewerking te verlenen voor het realiseren van maximaal 20 appartementen op het perceel van Beresteijnstraat 12-20 te Veendam

2. Deze in-principe-medewerking uit te spreken voor een periode van twee jaren na verzending van de brief

3. Initiatiefnemer middels bijgevoegde conceptbrief te informeren

Conform

Verzoek tot toevoegen van 4 woningen in rijksmonument Beneden Oosterdiep 141

Het college heeft besloten:

1. In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het verzoek tot het toevoegen van maximaal 4 woningen aan Beneden Oosterdiep 141

2. De initiatiefnemer met bijgevoegde brief te informeren over uw standpunt

Conform

Realiseren 13 woningen aan de Molenstreek te Veendam

Het college heeft besloten:

1. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijzennota

2. De aangevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van 13 woningen aan de Molenstreek te verlenen

3. Het groepsrisico van het AVIA tankstation externe veiligheid aanvaardbaar te achten, zoals beschreven in de QRA Externe Veiligheid LPG tankstation AVIA te Veendam d.d. 9 juni 2022

Conform

Wethouder Grimbergen

Brief VNG Naleving

Het college heeft besloten:

Kennis te nemen van bijgevoegde brief

Conform

Wethouder Kleve

Benoeming leden Raad van Toezicht Scholengroep Opron

Het college heeft besloten:

De benoeming van twee leden van de Raad van Toezicht van Scholengroep OPRON ter besluitvorming

voor te leggen aan de gemeenteraad.

Conform