Besluitenlijst 6 december 2022

Wethouder Schmaal

Prestatieafspraken Acantus, Habion en Woonzorg Nederland

Het college heeft besloten:

 1. De prestatieafspraken gebaseerd op de biedingen van Acantus, Habion en Woonzorg Nederland vast te stellen
 2. Acantus, Habion en Woonzorg Nederland via bijgevoegde concept brieven te informeren
 3. De gemeenteraad te informeren over de prestatieafspraken via bijgevoegde concept brief.

Indexering tarieven gemeentelijke sportaccommodaties per 1 januari 2023

Het college heeft besloten

 1. De verhuurtarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties per 1 januari 2023 te indexeren met 4,9%
 2. De verhuurtarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties per 1 januari 2023 conform voorstel uit te  breiden
 3. De Raad en de gebruikers te informeren over de verhoging en uitbreiding van de verhuurtarieven

Indexering tarieven Tropiqua 2023

Het college heeft besloten:

 1. De tarieven van Tropiqua per 1 januari 2023 met 5,2% te indexeren
 2. De tarieven van Tropiqua per 1 januari 2023 conform voorstel uit te breiden
 3. De Raad en de gebruikers te informeren over de verhoging en uitbreiding van de tarieven

Wethouder Grimbergen

Verdeelsleutel solidaire en gezamenlijke kosten jeugdhulp 2023 - 2024

Het college heeft besloten:

 1. De verdeelsleutel van 2021-2022 voor de solidaire uitgaven en gezamenlijke kosten jeugdhulp te continueren voor 2023 en 2024.

Regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de Regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg en met het voorstel Concretisering Regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg.

Verlenging mandaat voor de inkoop van jeugdhulp met twee jaar tot 1 januari 2025

Het college heeft besloten:

 1. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling PG&Z voor de jaren 2023 en 2024 te mandateren voor de uitvoering van de inkooprol in de jeugdhulp en bijbehorende beheer- en monitoringzaken.

Wethouder Wierenga

Subsidieregeling 'Bestrijding energiearmoede gemeente Veendam'

Het college heeft besloten:

 1. De subsidieregeling 'Bestrijding energiearmoede gemeente Veendam' vast te stellen.
 2. De uitvoering van deze regeling te mandateren aan de gemeente Oldambt.

Wethouder Kleve

Subsidie Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) 2023

Het college heeft besloten:

 1. Aan het Discriminatie Meldpunt Groningen een voorlopige subsidie van € 21.423,- toe te kennen voor het jaar 2023 t.b.v. het basispakket anti discriminatievoorzieningen (ADV)
 2. Deze subsidie voor een bedrag van € 10.043,- te dekken uit de reguliere budgetten en voor een bedrag van € 11.380,- te dekken uit de extra ontvangen rijksmiddelen inzake versterking gemeentelijke discriminatievoorziening
 3. De financiële gevolgen budgettair neutraal en incidenteel te verwerken bij de Voorjaarsnota 2023.
 4. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2023 akkoord te gaan met de verstrekking van de subsidie aan het Discriminatie Meldpunt Groningen
 5. Het Discriminatie Meldpunt Groningen middels bijgaande brief op de hoogte te stellen van uw besluit

Aanwijzing woonhuis C.W. Lubbersstraat 3 als gemeentelijk monument

Het college heeft besloten:

 1. Het woonhuis C.W. Lubbersstraat 3 overeenkomstig bijgevoegde redengevende omschrijving aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Principeverzoek aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van Zuidwending 96

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het slopen van het pand Zuidwending 96.
 2. Initiatiefnemer op de hoogte te stellen doormiddel van bijgevoegde brief.