Besluitenlijst 6 september 2022

Wethouder Grimbergen

Vaststellen subsidie Compaen 2021

Het college heeft besloten:

  1. Op basis van de jaarrekening en de jaarverantwoording 2021 het subsidiebedrag voor de budgetsubsidie aan Compaen van 2021 vast te stellen op 2.171.799,-
  2. Het jaarverslag en jaarrekening 2021 van Compaen ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad met behulp van bijgaande brief

Tevredenheidsonderzoek De nieuwe zorg thuis

Het college heeft besloten:

  1. Het tevredenheidsonderzoek De nieuwe zorg thuis ter informatie naar de raad te sturen
  2. De begeleidende brief aan de raad vast te stellen

Benoemen leden participatieraad

Het college heeft besloten:

  1. De voorgedragen leden van de Participatieraad uit bijlage 1 met terugwerkende kracht per 17 maart 2022 te benoemen tot lid van de Participatieraad

Beantwoorden vragen van de participatieraad

Het college heeft besloten:

  1. Middels bijgevoegde brief de vragen van de participatieraad inzake het TDC en Wedeka te beantwoorden.

Wethouder Wierenga

Aanmelden verkeersveiligheids-maatregelen voor de rijkssubsidie Verkeersveiligheid SPV2030

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het aanmelden van diverse verkeersveiligheidsmaatregelen binnen de projecten “Gebiedsontwikkeling Ovonde-Sorghvlietlaan” en “Aanleg fietspad langs de Korteleegte” voor een (aanvullende) bijdrage vanuit de rijkssubsidie 2e  Tranche rijkssubsidie Verkeersveiligheid SPV2030, conform bijgaand aanvraagformulier.
  2. Wethouder Wierenga te machtigen deze aanvraag namens het college te ondertekenen.