Besluitenlijst 7 juni 2022

Burgemeester Link

Restrisico in de bluswatervoorziening binnen de gemeente Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de restrisico in de bluswatervoorziening binnen de gemeente Veendam.

 2. De bewoners van vier ‘Objecten Zonder Extern Bluswater’ (zgn. OZEB’s), nader te informeren.

 3. Een krediet van € 20.000,- voor de realisatie van twee ondergrondse brandkranen beschikbaar te stellen via de Voorjaarsnota 2022’ ..

 4. De structurele last voor dit krediet ad € 2.450,- te verwerken in meerjarenbegroting 2023.

 5. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2022’ .in te stemmen met het aanvangen van de realisatie van de brandkranen en de opstelplaats.

Projectplan ‘Opbouw ICT landschap’

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord gaan met het projectplan ‘Opbouw ICT landschap Veendam en Pekela’

 2. De raad bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2022 voor te stellen een incidenteel budget van € 261.543,- beschikbaar te stellen ten laste van de geoormerkte middelen ontvlechting Kompanjie binnen de ABR.

 3. Het structurele bedrag van € 132.928,- mee te nemen in de actualisatie van de meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2022.

 4. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2022 akkoord te gaan met de uitvoering van het projectplan.

Overeenkomst levering bluswater

Het college heeft besloten:

Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, besluiten:

 1. in te stemmen met de geactualiseerde overeenkomst levering bluswater 2022;

 2. mevrouw drs. C.Y. Sikkema, DB-lid GR Veiligheidsregio Groningen en portefeuillehouder Bevolkingszorg en GHOR, te machtigen de overeenkomst namens de gemeente Veendam te ondertekenen;

 3. een inventarisatie, registratie en acuut noodzakelijk onderhoud van de bluswatervoorzieningen uit te voeren;

 4. bij de voorjaarsnota 2022 hiervoor een incidenteel budget van € 35.000,- beschikbaar te stellen;

 5. op basis van de inventarisatie te bepalen op welke wijze het beheer en onderhoud van de bluswatervoorzieningen structureel wordt ingevuld en wat de financiële consequenties daarvan zijn inzichtelijk te maken;

 6. vooruitlopend op het besluit van de raad bij de voorjaarsnota 2022 akkoord te gaan met het starten van de inventarisatie, registratie en uitvoering van het acuut noodzakelijk onderhoud van de bluswatervoorzieningen.

Wethouder Schmaal

Verzoek toevoegen van 1 woning aan Boven Oosterdiep 61A

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot het toevoegen van 1 woning aan Boven Oosterdiep 61A

 2. De initiatiefnemer met bijgevoegde brief te informeren over uw standpunt.

Principe verzoek functiewijziging Ommelanderwijk 49, Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de functiewijziging van het pand aan de Ommelanderwijk 49 te Veendam;

 2. initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief.

Vaststelling jaarstukken 2021 gemeente Veendam

Het college heeft besloten:

 1. De jaarstukken 2021 vast te stellen;

 2. De jaarstukken ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Voorjaarsnota 2022 gemeente Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Het nadeel vast te stellen op € 979.641,- en te onttrekken uit de Algemene Bestemmingsreserve;

 2. De Voorjaarsnota 2022 (inclusief de geactualiseerde wensenlijst) vast te stellen;

 3. De Voorjaarsnota 2022 ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Krediet voor de gebiedsontwikkeling Ovonde-Sorghvlietlaan

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen middels de Voorjaarsnota 2022 een krediet ad € 3.306.549,- beschikbaar te stellen voor de gebiedsontwikkeling Ovonde-Sorghvlietlaan.

 2. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2022 in te stemmen met het aanvangen van de werkzaamheden.

Ontwerpfase bestemmingsplan C.W. Lubbersstraat

Het college heeft besloten:

 1. de beantwoording en verwerking van overlegreacties conform de (bijgevoegde) concept “Beantwoording overlegreacties“ vast te stellen;

 2. geen milieueffectrapportage (m.e.r.) op te laten stellen in het kader van de onderhavige bestemmingsplanprocedure;

 3. het ontwerpbestemmingsplan “Wildervank - C.W. Lubbersstraat” samen met de ontwerpvergunningen voor 23 woningen en het ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage te leggen;

 4. de raad via bijgevoegde conceptbrief te informeren.

Wethouder Wierenga

Beslissing op bezwaar (zaaknummer 2021-021953)

Het college heeft besloten:

 1. Het besluit van 1 december 2021 herroepen in die zin, dat het recht op uitkering wordt herzien over de periode van 17 juni 2021 tot en met 28 juni 2021 (in plaats van tot en met 30 juni 2021)

 2. Het besluit van 23 december 2021 herroepen in die zin, dat de intrekking over de periode van 11 juli 2021 tot en met 14 juli 2021 komt te vervallen

 3. Het terugvorderingsbesluit van 27 december 2021 ambtshalve herzien in die zin dat het totaal terug te vorderen bedrag wordt verlaagd naar netto € 2.946,69

 4. Een proceskostenvergoeding toe te kennen van € 1.082,-

Wethouder Kleve

Opzetten 'pilot' voor BSO+ op Gespecialiseerd Kindcentrum Westerwinde (Prokino)

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te geven voor de start van de Pilot ‘BSO+’.

 2. Hiervoor een incidentele subsidie te verstrekken aan Stichting Prokino.

 3. De incidentele voorlopige subsidie ad € 51.775,-te dekken uit het OAB-budget.

 4. Prokino van uw besluit op de hoogte te stellen met bijgevoegde brief.