Besluitenlijst 8 februari 2022

Burgemeester Link

Aangaan nieuw contract Zorg van de Zaak in ‘nieuwe stijl’

Het college heeft besloten:

  1. Besluiten het contract met Zorg van de Zaak definitief aan te gaan.

Beantwoording raadsvragen fractie VUK

Het college heeft besloten:

  1. De leden van de gemeenteraad via bijgevoegde brief te informeren.

Wethouder Wierenga

Uitvoering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

Het college heeft besloten:

  1. Uitvoering van het huurders deel van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) neer te leggen bij Acantus conform plan van aanpak Acantus.

  2. Hiervoor een bedrag van € 96.250,- beschikbaar te stellen aan Acantus.

  3. Dit bedrag te dekken uit de ontvangen RREW subsidie vanuit het Rijk.

  4. In te stemmen met bijgaande overeenkomst.

  5. Portefeuillehouder Wierenga te machtigen deze overeenkomst te ondertekenen.

  6. In te stemmen met bijgaande conceptbrief naar Acantus als begeleidend schrijven bij de overeenkomst.