Besluitenlijst 8 maart 2022

Burgemeester Link

Installatie en meubilair van de raadzaal

Het college heeft besloten:

 1. Een krediet van € 55.000,- voor de aanschaf van meubilair beschikbaar te laten stellen via de Voorjaarsnota 2022.

 2. Een krediet van € 60.500,- voor de audiovisuele middelen, inclusief de installatie via de Voorjaarsnota 2022 beschikbaar te laten stellen.

 3. De raad bij de Voorjaarsnota 2022 voor te stellen om akkoord te gaan met een wijziging in de vervangingsinvesteringen door het beschikbare restantkrediet voor de verbouw van de raadzaal in het stadion, het restantkrediet voor de infrastructuur ICT in de raadzaal in het stadion en het restantkrediet voor de aanpassing van de raadzaal in het gemeentehuis in te zetten voor de nieuw beschikbaar te stellen kredieten.

 4. De extra structurele lasten vanuit de kredieten ad. € 6.790,- meenemen bij de actualisatie van de meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2022.

 5. Voor de technische ondersteuning vanuit de leverancier en de GRID een structureel budget van € 27.000,- beschikbaar te stellen.

 6. De financiële gevolgen te verwerken in de Voorjaarsnota 2022.

 7. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2022 in te stemmen met de uitvoering van de werkzaamheden.

Wethouder Schmaal

Verzoek voor het toevoegen van 4 woningen op het perceel 35a te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen voor het toevoegen van 4 woningen op het perceel Kerkstraat 35a te Veendam

 2. Deze in-principe-medewerking uit te spreken voor een periode van twee jaren na verzending van de brief

 3. Initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief

Verzoek voor het toevoegen van 5 appartementen aan de Nijverheidskade 3-4, Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen voor het toevoegen van 5 appartementen aan de Nijverheidskade 3-4 te Wildervank;

 2. initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief.

Verkoop perceel achter Egypteneinde 34/36 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Een perceel achter Egypteneinde 34/36 te Veendam verkopen aan de eigenaar van Egypteneinde 36.

 2. Het geraamde voordeel ad. € 29.475,- ten gunste te brengen van de Algemene Bestemmingsreserve ten behoeve van de transacties in de vastgoedsfeer.

 3. De financiële consequenties regelen bij de Voorjaarsnota 2022.

Wethouder Grimbergen

Preventiemiddelen OGGZ en Maatschappelijke Opvang 2021 Veendam

Het college heeft besloten:

 1. € 140.196 preventiemiddelen OGGZ & Opvang 2021 aan te vragen bij de centrumgemeente Groningen aan de hand van het activiteitenplan 2021 en het bestedingsverslag 2020.

 2. Daartoe In te stemmen met het bestedingsverslag 2020 preventiemiddelen OGGZ & Opvang.

 3. Daartoe in te stemmen met het activiteitenplan 2021 preventiemiddelen OGGZ & Opvang

 4. Het beschikbare budget 2021 en het restant budget 2020 in te zetten voor de uitvoering van het activiteitenplan 2021 in 2021 en 2022.

Lokaal Uitvoeringsplan ‘Samen Gezond in Veendam’ 2022-2024

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het Lokaal Uitvoeringsplan 'Samen Gezond in Veendam' 2022-2024.

 2. In te stemmen met de in dit uitvoeringsplan voorgestelde acties.

 3. Voor de uitvoering van de in 2022 vermelde activiteiten in het plan een budget van € 59.000,- beschikbaar te stellen.

 4. De kosten hiervan ten laste te brengen van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte GIDS-middelen.

 5. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2022.

 6. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2022 akkoord te gaan met de uitvoering van de in 2022 vermelde activiteiten in het uitvoeringsplan.

 7. De gemeenteraad en de participatieraad te informeren door het toezenden van het Lokaal Uitvoeringsplan ‘Samen Gezond in Veendam’2022-2024.

Brief aan de raad i.v.m. Ontwikkeltafels Regiovisie

Het college heeft besloten:

 1. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde concept-brief.

Herziene begroting 2022 St. Leergeld Zuid-oost Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de herziene begroting 2022 van St. Leergeld Zuid-oost Groningen met bijbehorende brief

Actie gratis zelftesten en mondneusmaskers voor minima

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de brief van het Ministerie van VWS aan de gemeente over distributie van zelftesten en mondneusmaskers voor minima.

Schriftelijke raadsvragen PvdA-fractie Wildervank-Veendam over opkoopbescherming

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met beantwoording van de vragen conform bijgevoegde conceptbrief;

 2. De conceptbrief in afschrift aan de raad te verstrekken conform bijgevoegde begeleidende conceptbrief.

Wethouder Wierenga

Samenwerkingsovereenkomst kansrijk opleiden

Het college heeft besloten:

 1. de samenwerkingsovereenkomst “Kansrijk Opleiden arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe” aan te gaan en hiertoe,

 2. wethouder Wierenga te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente te ondertekenen;

 3. de eigen bijdrage te leveren in de vorm van ureninzet van medewerkers op het gebied van jobcoaching, accountmanagement en communicatie.

Groningen te machtigen om declaraties in te dienen bij de kassier van het UWV

Het college heeft besloten:

 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen te machtigen om de kosten voor de voorzieningen conform artikel 19, 20 en 21 van de Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID19 in rekening te brengen bij de kassier van het UWV.

Klimaatadaptatiestrategie

Het college heeft besloten:

 1. De regionale klimaatadaptatiestrategie vast te stellen;

 2. de Raad te informeren over de voortgang van de adaptatiestrategie.

Wethouder Kleve

Project werk/participatiebanen WIZ (Werk, Inkomen, Zorg)

Het college heeft besloten:

 1. Voor de uitvoering van het project werk/participatiebanen voor jongeren een incidenteel budget van € 90.000,- beschikbaar te stellen.

 2. Dit te dekken vanuit de hiervoor te ontvangen bijdrage vanuit de Regio Deal.

 3. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2022.

 4. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2022 akkoord te gaan met de uitvoering van het project.