Besluitenlijst 8 november 2022

Burgemeester Link

Concept Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het concept Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

 2. Het concept Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad

Vaststelling Algemene plaatselijke verordening Veendam 2023

Het college heeft besloten:

De raad voor te stellen:

 1. de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2023 vast te stellen

 2. de huidige Algemene plaatselijke verordening Veendam 2021 in te trekken

 3. de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2023 op de gebruikelijke wijze bekend te laten maken

Beslissing op klacht

Het college heeft besloten:

 1. Het advies van de klachtencommissie te volgen

 2. Een klacht ongegrond te verklaren

 3. Klager hierover via bijgaande brief te informeren

Wethouder Schmaal

Aankoop deel perceel Prinsentuin 1

Het college heeft besloten:

 1. een deel van het perceel aan de Prinsentuin 1 aan te kopen voor € 0,-

 2. de bijkomende kosten inclusief overdrachtskosten van totaal € 2.500,- te dekken binnen het krediet gebiedsontwikkeling Sorghvlietlaan-Ovonde 2022

Beslissing op bezwaar tegen verlenen omgevingsvergunning uitbreiden woning Langeleegte 120

Het college heeft besloten:

 1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en de beschikking in stand te laten;

 2. Bezwaarmaker conform bijgevoegde concept-beschikking te informeren.

Wethouder Grimbergen

Deelname aan programma Koploperregio ‘Een thuis voor iedereen’ en Startnotitie Wonen en Zorg

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met deelname aan het Koploperregio-programma van de ministeries Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn & Sport

 2. Samen met (alle) andere Groningse gemeenten, Provincie Groningen en de samenwerkende woningcorporaties (verenigd in G13) in onderling overleg en afstemming opvolging geven aan het programma ‘Een thuis voor iedereen’ van de Nationale Woon- en Bouwagenda

 3. De intentie uit te spreken dat de onder 2. genoemde samenwerking wordt uitgebreid met het nog door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te publiceren programma ‘Wonen en Zorg voor ouderen’

 4. In te stemmen met het instellen van een tijdelijke bestuurlijke kerngroep voor de samenwerking tussen gemeenten, provincie en woningbouwcoöperaties voor het maken van een governance- en uitvoeringsstructuur van ‘Een Thuis voor iedereen’ bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers uit deze organisaties

 5. Secretarissen van Vereniging van Groninger Gemeenten, de samenwerkende woningcorporaties (G13) en projectleider Nationale Woon- en Bouwagenda provincie Groningen met de uitvraag om tot een bestuurlijke kerngroep te komen, te belasten

 6. De startnotitie Wonen en Zorg gemeenten Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde vast te stellen

 7. Een incidenteel startbudget woonzorgvisie voor 2023 beschikbaar te stellen van € 40.000,-

 8. De kosten voor een bedrag van € 8.500,- te dekken uit de SPUK-middelen bevolkingsdaling

 9. De kosten voor een bedrag van € 31.500,- ten laste te brengen van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve geoormerkte middelen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

 10. De financiële gevolgen te verwerken in de Voorjaarsnota 2023

 11. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2023 uitvoering te geven aan het Koploperregio-programma en de Startnotitie Wonen en Zorg

Wethouder Wierenga

Ingekomen brief Omgevingsdienst Groningen betreffende de situatie op de arbeidsmarkt en de daaruit voortvloeiende maatregelen

Het college heeft besloten:

Kennis te nemen van de ingekomen brief Omgevingsdienst Groningen betreffende de situatie op de arbeidsmarkt en de daaruit voortvloeiende maatregelen

Wethouder Kleve

Statutenwijziging Scholengroep OPRON

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de statuten van Scholengroep OPRON

 2. De raad voor te stellen de voorgestelde wijzigingen in de statuten van Scholengroep OPRON goed te keuren