Uitgelicht besluit: Besluitvorming burgerinitiatieven 4e kwartaal 2020

Tijdens de raadsvergadering van 4 november 2019 is het amendement aangenomen voor de voortzetting van het fonds burgerinitiatieven.

Er is € 15.000,00 beschikbaar gesteld voor 2020. Het fonds is bedoeld voor de (co-) financiering van initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van en de saamhorigheid in de gemeente Veendam.

Doel van het fonds is inwoners uit te dagen om initiatieven te ontwikkelen. Het fonds valt onder de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Verordening Veendam (ASV). Na advies van de commissie Burgerinitiatieven neemt het college besluit over al dan niet toewijzen van gelden uit het fonds.

Het college heeft besloten in het 4e kwartaal 2020 aan 2 initiatieven een bijdrage uit het Fonds Burgerinitiatieven toe te kennen. Er is in het 4de kwartaal in totaal € 2650,00 toegekend. In 2020 hebben in totaal 8 initiatieven een financiële bijdrage ontvangen uit het Fonds Burgerinitiatieven. Sinds de start van het fonds hebben tot op heden 60 initiatieven een bijdrage ontvangen.