Let opOp dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. De gemeente veendam is bereikbaar via mail: info@veendam.nl of telefonisch: 0598 652222 (tussen 8.30 en 15.00 uur).

Besluitenlijst Veendam 22 september 2020

Burgemeester Swierstra

Beslissing op bezwaar in verband met verzoek opheffing geheimhouding archiefstukken

Het college heeft besloten:

  1. Het bestreden besluit te herroepen en in plaats daarvan het verzoek tot inzage van de gevraagde archiefstukken toe te staan.

Wethouder Wierenga

Beheer voortwoekerende waterplanten in vijvers en kanalen

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het schonen van de vijvers en kanalen zoals voorgesteld in bijgevoegde notitie

  2. Hiervoor een incidenteel budget beschikbaar stellen van € 95.000,-- ten laste van reserve "uitbaggeren vijvers".

  3. Vooruitlopend op besluitvorming van de raad de werkzaamheden te starten.

  4. Een en ander te verwerken in de Najaarsrapportage 2020

Wethouder Kleve

Jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2019

Het college heeft besloten:

  1. De toezichtinformatie ten behoeve van de jaarverantwoording kinderopvang Veendam 2019 vast te stellen.