Besluitenlijst Veendam 3 maart 2020

Wethouder Schmaal

Kinderboerderij Borgerswold

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het uitbesteden van werkzaamheden op de kinderboerderij aan dagbestedingscentrum Manege Veendam.

Beantwoording vragen fractie VUK (ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning LSP)

Het college heeft besloten:

 1. De vragen van de fractie VUK conform bijgevoegde conceptbrief te beantwoorden.

Wethouder Grimbergen

Veilig Thuis Groningen-extra bijdrage

Het college heeft besloten:

 1. Aan Veilig Thuis Groningen een structurele aanvullende bijdrage te verstrekken ad € 30.638,-- op jaarbasis;

 2. De structurele aanvullende bijdrage ten laste te brengen van de WMO budgetten;

 3. Aan Veilig Thuis Groningen een incidentele aanvullende, bijdrage voor 2020 voor het aanpakken van de huidige wachtlijsten ad € 58.547,- te verstrekken;

 4. De incidentele aanvullende bijdrage ten laste te brengen van de WMO budgetten;

 5. De financiële gevolgen te betrekken bij de actualisatie van de budgetten Sociaal Domein in de (meerjaren)begroting bij de Voorjaarsnota 2020.

 6. Aan zowel het toekennen van de structurele als de incidentele bijdrage de voorwaarde koppelen, dat Veilig Thuis Groningen beheersmaatregelen neemt ten aanzien van het op orde brengen van de eigen organisatie. Hierbij past o.a. het inbouwen van een flexibele schil, waarmee beter ingespeeld kan worden op vraag en aanbod.

 7. Aandringen op het verstrekken van financiële kwartaalrapportages aan de deelnemers door Veilig Thuis Groningen.

Wethouder Wierenga

Diverse naamgevingsvoorstellen

Het college heeft besloten:

 1. Conform bijgevoegde tekening en conceptbesluit aan het gebied de naam “Veendammer Poort N33” geven en aan de nieuwe weg op de ontwikkellocatie in de hoek tussen N33 en N366 de naam “Veendammer Poort” te geven.

 2. Conform bijgevoegde tekening en conceptbesluit aan het fietspad tussen Borgercompagnie en de Nedmagweg/Tripscompagnie de naam “Tripspad” te geven;

 3. In te trekken de naam “Zoutmanslaantje” voor een doodlopend straatje vanaf het Beneden Oosterdiep;

 4. In te trekken het naamgevingsbesluit van 26 september 1957 voor zover het betreft de “De Visserstraat”;

 5. De gemeenteraad bij brief te informeren over deze besluiten.