Besluitenlijst Veendam 7 januari 2020

Burgemeester Swierstra

Reactie op regionaal advies Gasjaar 2019 – 2020

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de ingekomen reactie vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 2. Deze brief ter kennisname aan te bieden aan de raad

 3. Hiervoor gebruik te maken van bijgevoegde aanbiedingsbrief

Reactie college van Gedeputeerde Staten van Groningen inzake lobbybrief één schadeloket

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de ingekomen brief;

 2. Deze ter kennisneming aan te bieden aan de raad;

 3. Hiervoor bijgevoegde aanbiedingsbrief te verzenden.

Wethouder Schmaal

Vaststelling tarieven Tropiqua 2020

Het college heeft besloten:

 1. De nieuwe tarieven van Tropiqua met ingang van 1 januari 2020 conform voorstel vast te stellen.

Inkoopbeleid 2020 / 2021 en Inkoopvoorwaarden 2020

Het college heeft besloten:

 1. Het inkoopbeleid 2020 / 2021 en de inkoopvoorwaarden 2020 vast te stellen.

Wethouder Grimbergen

Start inkoop Wmo begeleiding

Het college heeft besloten:

 1. Samen met de gemeenten Oldambt, Pekela en Stadskanaal een inkoopproces voor Wmo begeleiding op te starten.

 2. Het bijgevoegde visiedocument vast te stellen.

Toezicht calamiteiten en geweld

Het college heeft besloten:

 1. Het toezicht op calamiteiten en geweld WMO vanaf 2020, totdat het toezicht op Beschermd Wonen een gemeentelijke taak wordt, te beleggen bij de centrumgemeente Groningen.

 2. De gemeente Groningen aan te wijzen als toezichthouder met het bijgevoegde aanwijzingsbesluit.

 3. De kosten ad € 3.388,-,- te dekken uit het budget uitvoeringskosten Wmo nieuw.

 4. De besluiten onder 1 en 2 bekend te maken via de gemeenschappelijke voorziening overheidspublicaties.

 5. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2018 Toezicht Calamiteiten en Geweld.

Wethouder Wierenga

Nota Bodembeheer en actualisatie bodemkwaliteitskaart

Het college heeft besloten:

 1. De Nota bodembeheer niet te actualiseren

 2. De geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart vast te stellen;

 3. De bodemkwaliteitskaart PFAS voor het buitengebied van de provincie Groningen vast te stellen

 4. De gemeenteraad met behulp van bijgevoegde brief te informeren