Jaarverslag Participatieraad 2017

Algemeen

Het jaar 2017 heeft zich gekenmerkt als een betrekkelijk rustig jaar.

Met de beleidsambtenaren werd steeds meer in de voorbereidende beleidsfases overleg gepleegd.

Het contact met het college, de gemeenteraad en de commissies zijn door welke oorzaken dan ook minimaal gebleven.

Het voornemen voor 2018 is dan ook om hier verandering in aan te brengen.

Eind 2017 is de Participatieraad bezig geweest met een interne evaluatie, waarvan de resultaten in 2018 zullen worden gebruikt voor een nog beter functioneren van de raad.

De nieuwe structuur van de werkgroepen is ingevoerd en werkt naar behoren.

Voor 2018 hopen we dat de zelfstandigheid van deze groepen nog wordt geïntensiveerd.

In 2017 werd, met uitzondering van de vakantiemaanden, maandelijks vergaderd.

Een maal in de 3 maanden is er informeel overleg met wethouder Velema.

Het DB vergadert structureel circa 10 dagen voor de plenaire vergadering om lopende zaken te behandelen en de vergaderingen voor te bereiden.

Samenstelling

De samenstelling van de Participatieraad is per 31 december 2017 als volgt:

 • Voorzitter: Henk Smidtman
 • Vicevoorzitter: Bé Huisman
 • Secretaris: Jaap de Wit
 • Penningmeester: Jelte van Netten
 • Notulist: Moija Vogel
 • Leden:
  • Jacob Houwing
  • Ate Faber
  • Peter Hemrica
  • Roelof Kroeze
  • Lineke Eekhof
  • Edzo vd Werf
  • Gerard Tieben
  • Frits Muurman
  • Luuk Jonker
  • Jan Jakob Kuiper

Er is nog 1 vacature

Adviezen

Het idee dat er door de gemeente Veendam niet altijd voldoende naar de adviezen van de raad wordt geluisterd, leeft, ondanks een verbetering in dit proces, nog steeds bij de raad.

Ook laat de beantwoording van de adviezen van de Participatieraad door het college nog vaak te wensen over, zowel inhoudelijk als in de tijdslijn.

De constatering, dat steeds meer zaken provinciaal c.q. intergemeentelijk geregeld worden, waardoor de invloed van de burgerparticipatie verder naar de achtergrond komt te liggen, is nog steeds van kracht. Wat ons betreft is dit een ongewenste ontwikkeling.

De raad heeft in 2017 naast de participatie in verschillende overlegvormen en werkgroepen de volgende schriftelijke adviezen c.q. brieven aan het college verzonden:

 • Gang van zaken inzake aanbesteding met de zorgaanbieders en de uitvoering hiervan.
 • Informatiebrief voor cliënten t.b.v. de keukentafelgesprekken.
 • Advies inzake conceptverordeningen m.b.t. de WMO.

Besproken onderwerpen

Hieronder volgt een opsomming van de onderwerpen die in de raad in 2017 aan de orde zijn geweest:

Januari:

 • Wedeka en Synergon;
 • wijkbeheer;
 • vacature;
 • We Helpen; statushouders;
 • publiek vervoer.

Februari:

 • Conceptnota doorontwikkeling wijkgericht werken;
 • richtlijnen bijzondere bijstand;
 • We Helpen;
 • Mantelzorg;
 • Jeugdzorg;
 • vacature;
 • huisvesting statushouders;
 • overzicht/evaluatie contracten zorgaanbieders;
 • gesprek Pro-Facto(onderzoek rekenkamer; gesprek hoofd Welzijn;
 • ccVOVO (ouderenvereniging);
 • Armoedepact;
 • vervoerssysteem Drenthe.

Maart:

 • Openbaar Vervoer;
 • Kadernota vrijwillige inzet Veendam/Innovatietraject Mantelzorg;
 • overleg hoofd Werk- en Inkomen;
 • groei bijstandsuitkeringen en daling werkloosheidcijfers;
 • uitzending B randpunt inzake Sterk uit Armoede;
 • Inburgering statushouders;
 • vacature;
 • jaarrekening en jaarverslag 2016;
 • Cliëntervaringsonderzoek;.

Mei:

 • Reactie werkgroep Zorg en Welzijn op rapport Cliëntervaringsonderzoek;
 • verslag kascommissie;
 • Bezoek bijeenkomst Stichting Platform Hattinga Verschure;
 • problematiek Jeugdzorg;
 • kwaliteit Jeugdhulpverlening;
 • Workshop Compaen;
 • project Samen Oud

Juni:

 • Afwezigheid uitgenodigd wethouder en beleidsambtenaren op deze vergadering;
 • presentatie contouren Groninger Jeugdzorg;
 • informatiepakket t.b.v. cliënten tijdens keukentafelgesprek;
 • Armoedepact;
 • Taal voor het leven.

Juli:

 • Voorlichting door “De Bewindvoerster”;
 • evaluatie werkgroepen;
 • nota “Start invoering beschut werk”;
 • Mantelzorg;
 • mislopen toeslagen;
 • expert meeting Mantelzorg-Compaen;
 • verslag bijeenkomst “Samen Sterk”; Meevallers “Zorggeld “ in de gemeente naar de Algemene Reserves;

September:

 • Contracten zorgverleners;
 • project Samen Oud;
 • Cliëntervaringsonderzoek;
 • evaluatie werkwijze Participatieraad en Werkgroepen;
 • afwezigheid wethouder;
 • bevoegdheden Omgevingsdienst;.
 • personele verloop de Kompanjie en gevolgen voor de P-raad;
 • Verslag rekenkamercommissie;
 • Rapport Koepel Sociaal Domein;
 • Dementievereniging.

Oktober:

 • Evaluatie P-raad/werkgroepen;
 • verslag met afdeling werk- en Inkomen inzake statushouders;
 • bijeenkomst Platform Hattinga Verschure;
 • verwendag minima;
 • onderbrengen huishoudelijke hulp onder algemene voorzieningen;
 • geen reactie gemeente op langdurige openstaande onderwerpen;
 • Inzicht in inpakwerk Wedeka Industrie Veendam;

November:

 • PGB’s;
 • vervolg evaluatie P-raad;
 • gebruikmaking spreekrecht bij gemeenteraad door de P-raad;

Verslagen

Van alle overleggen van de Participatieraad is een verslaglegging gemaakt, deze is gedeeld met college en belanghebbers en is na goedkeuring openbaar op de site van gemeente Veendam te vinden.

Financieel

In de bijlage vindt u onze financiële verantwoording van de besteding van de jaarbijdrage over 2017.

Dit financiële jaarverslag is vastgesteld in de Participatieraadsvergadering van maart 2018.

Voorzitter ad interim, P. Hemrica en Secretaris, J. de Wit