Jaarverslag Participatieraad 2019

Algemeen

In 2019 is veel energie en tijd gestoken met het vaststellen van een gezamenlijke visie met het college van B&W en de beleidsambtenaren. Hierbij werd ondersteuning verleend door Zorgbelang Groningen. Aan het eind van het jaar werd consensus bereikt over het concept.

Tevens werd een concept routeplanning vastgesteld, waarin de procedures beschreven worden hoe de Participatieraad haar inzet vastlegt met betrekking tot gevraagde en ongevraagde adviezen.

Werkgroepen

De participatieraad heeft 4 werkgroepen, te weten:

 • Werk en Inkomen
 • Jeugd en Gezin
 • Zorg en Welzijn
 • Overkoepelende thema’s

De leden van deze werkgroepen houden de ontwikkelingen op deze onderwerpen bij en houden ook regelmatig overleg met de beleidsambtenaren van de gemeente. Door dit overleg wordt de raad in een vroeg stadium betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe beleid. Dit hoeft dan ook niet altijd te resulteren in een document vastgelegd advies aan het college.

Sub-werkgroepen

In overleg met wethouder Grimbergen en met ondersteuning van de beleidsambtenaar Hovenkamp en Zorgbelang Groningen werden aan de hand van de LTA (lange termijn agenda) van de gemeente Veendam 4 beleidsterreinen gekozen waarop de Participatieraad extra aandacht de komende tijd zal besteden. De participatieraad heeft op deze 4 terreinen 4 sub werkgroepen ingezet. Het betreft de volgende werkgroepen:

 • Eenzaamheidspact
 • Vaststellen definitief Meldpunt Zorg en Veiligheid
 • Route Dagbesteding.
 • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2020 -2024

In samenwerking met de beleidsambtenaren, doelgroepen en eventueel externe deskundigen zal er advisering op deze onderwerpen plaats vinden. De vernieuwing van het Beleidsplan Schuldhulpverlening is in 2019 met een jaar uitgesteld.

Vergaderingen

De Participatieraad heeft ook in 2019, met uitzondering van de vakantiemaanden, maandelijks vergaderd. Een maal in de 3 maanden is er informeel overleg met wethouder Grimbergen. Het DB vergadert structureel circa 10 dagen voor de plenaire vergadering om lopende zaken te behandelen en de vergaderingen voor te bereiden.

Financiën

De Participatieraad ontvangt een jaarlijkse subsidie van de gemeente. In 2019 is een deel van de subsidie o.a. ingezet voor begeleiding van de Participatieraad door Zorgbelang. De jaarrekening wordt bij dit verslag gevoegd.

Samenstelling raad

De samenstelling van de Participatieraad is per 31 december 2019 als volgt:

 • Voorzitter: Albert Greven;
 • Vicevoorzitter: Peter Hemrica;
 • Secretaris: Jaap de Wit;
 • Penningmeester: Bert Hoogeboom;
 • Notulist: Moija Vogel
 • Leden:
  • Ate Faber
  • Roelof Kroeze
  • Bram Hulzebos
  • Thea Meems
  • Frederik Stevens
  • Rianne ten Veen
  • Ingrid Cosse
  • Lindsey Kaspers
  • Ullrich Nijgh.
 • Ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente: Marja Hovenkamp

Halverwege het jaar nam de voorzitter Esther Dijkstra afscheid van de raad. Zij werd opgevolgd door Albert Greven. In 2019 hebben J.J. Kuiper en Esther Dijkstra afscheid genomen en zijn Albert Greven, Thea Meems, Ullrich Nijgh en Lindsey Kaspers lid geworden.

Aan het eind van het jaar gaf de secretaris te kennen met ingang van de zomer van 2020 met de werkzaamheden te stoppen. Een opvolger is gelukkig gevonden.

Besproken onderwerpen

Naast de reguliere overleggen van de werkgroepen, zowel intern als extern, is o.a. aandacht besteed aan: Ouderenbond; Publiek vervoer; CEO (Client Ervaring Onderzoek); Programmabegroting 2020; Armoedepact; Ouderen dag; Dag van de zorg door Menzis
In de plenaire vergaderingen zijn o.a., de volgende presentaties gehouden:

 • Presentatie van Tim Heeringa inzake inrichting toegang Jeugd en WMO ( (Veendam heeft geen Sociale Teams meer maar gaat wijkgericht werken; casusregie voor jeugdproblematiek terug naar de gemeente).
 • Presentatie Stichting Platform Hattinga-Verschure inzake Mantelzorg
 • Presentatie toezichthouder WMO/Jeugdwet

Adviezen

Er zijn geen officiële adviezen ingediend bij het College vanuit de raad. Wel zijn er vanuit de werkgroepen adviezen verstrekt die via de beleidsambtenaren naar het College zijn vertaald.

Veendam,

Voorzitter, A. Greven en Secretaris J. de Wit