Jaarverslag Participatieraad 2018

Algemeen

Het jaar 2018 is een bewogen jaar voor de Participatieraad geweest. Aan het begin van het jaar trad plotseling de voorzitter af. Bij het aantreden van het nieuwe college traden een aantal ervaren leden af. Ook moest i.v.m. gezondheidsredenen de vicevoorzitter voor de zomer van de P-raad afscheid nemen. Een en ander had tot gevolg dat er een grote druk op de zitten blijvende leden heeft plaats gevonden. In het begin van de zomer werd samen met wethouder Velema bij een gezellig samen zijn afscheid genomen van de vertrekkende leden en werden een aantal nieuwe leden welkom geheten. Gelukkig konden een aantal vacatures door nieuwe leden worden ingevuld en Esther Dijkstra werd tot voorzitter benoemd. Bert Hoogeboom nam het penningmeesterschap van Jelte van Netten over.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen medio 2018 heeft de P-raad getracht met alle politieke partijen contact op te nemen en hun het verzoek gedaan om hun partijprogramma’s op sociaal gebied met de P-raad te bespreken. Helaas hebben hier alleen de PvdA en de SP gebruik van gemaakt. Het viel op dat in geen enkele partijprogramma de P-raad werd genoemd.

In de loop van het jaar 2018 werd door het nieuwe college een voor de gemeente Veendam nieuwe beleidsambtenaar als contactpersoon tussen B&W, beleidsambtenaren en de Participatieraad aangesteld.

Hierna is een beweging in gang gezet, waardoor de relaties tussen het college, de beleidsambtenaren en de P-raad is verbeterd en met behulp van Zorgbelang Groningen wordt in 2019 gewerkt aan een visieplan waarin de onderlinge relaties en werkwijzen worden vastgesteld.

In 2018 werd met een aantal beleidsambtenaren steeds meer in de voorbereidende beleidsfases overleg gepleegd. Met name op het terrein van Werk en Inkomen; Publiek Vervoer; Jeugdzorg en CEO (Cliënt Ervaring Onderzoek) heeft soms intensief contact tussen de ambtenaren en de P-raad plaats gevonden.

In september 2018 heeft de P-raad onder leiding van de landelijke Koepelorganisatie een cursus gevolgd waarbij met name het eigen functioneren aan de orde kwam.

De P-raad heeft ook in 2018, met uitzondering van de vakantiemaanden, maandelijks vergaderd. Een maal in de 3 maanden is er informeel overleg met wethouder van Grimbergen. Het DB vergadert structureel circa 10 dagen voor de plenaire vergadering om lopende zaken te behandelen en de vergaderingen voor te bereiden.

Samenstelling

De samenstelling van de Participatieraad is per 31 december 2018 als volgt:

 • Voorzitter: Esther Dijkstra
 • Vicevoorzitter: Peter Hemrica
 • Secretaris: Jaap de Wit
 • Penningmeester: Bert Hoogeboom
 • Notulist: Moija Vogel
 • Leden
  • Ate Faber
  • Roelof Kroeze
  • Jan Jakob Kuiper
  • Bram Hulzebos
  • Frederik Stevens
  • Rianne ten Veen
  • Ingrid Cosse.
 • Ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente: Marja Hovenkamp

De constatering, dat steeds meer zaken provinciaal c.q. intergemeentelijk geregeld worden, waardoor de invloed van de burgerparticipatie verder naar de achtergrond komt te liggen, is nog steeds van kracht. De Participatieraad maakt zich hierover zorgen. Wel zijn er voorzichtige ontwikkelingen gaande om te zien hoe hier op een verantwoorde wijze mee om kan worden gegaan.

Adviezen

De Participatieraad heeft in 2018 naast de participatie in verschillende overlegvormen en werkgroepen de volgende schriftelijke adviezen c.q. brieven aan het college verzonden:

 • Verzoek aan het college huidige situatie sociale teams
 • Vragen aan het college inzake TDC
 • Advies aan het college inzake commerciële bewindvoering

Besproken onderwerpen

Hieronder volgt een opsomming van de onderwerpen die in de raad in 2018 aan de orde zijn geweest:

Januari:

 • Afgelast in verband met weersomstandigheden.

Februari:

 • verandering structuur van de P-raad en wijziging zittingstermijnen leden
 • verslag gesprekken DB met de PVDA en SP
 • evaluatie verordening Participatieraad
 • voortgangsollicitanten
 • verslag werkgroepen
 • bezoek TDC
 • publiek vervoer
 • kansrijke stadskinderen
 • ontbreken van vermelding van de Participatieraad in alle partijprogramma’s voor de komende verkiezingen van de gemeenteraad
 • voorstelling De Omzieners
 • taal voor het leven
 • passend onderwijs
 • contact met Compaen.

Maart:

 • vacature voorzitter en leden
 • verslagkascommissie
 • inventarisatie en opzeggen abonnementen
 • publiek vervoer
 • verslag werkgroepen
 • TDC
 • beschut werken / afspraakbanen
 • commerciëlebewindvoering
 • problematiek jeugd
 • schuldhulpverlening
 • Provinciaal Netwerk Cliëntenraden
 • LCR
 • SocialeWijkteams
 • prioriteitenlijst Jeugd en Gezin.

April:

 • advies commerciële bewindvoering
 • overleg Compaen
 • jaarverslag P-raad 2017
 • cursus door Koepel Wmo-raden t.b.v. P-raad
 • trainingvitaal vrijwilligerswerk
 • cijfers TDC
 • stijging aantal bijstandsgerechtigden
 • buiten de boot vallen van jongeren na beëindiging pleegzorg
 • inkoop Jeugdzorg
 • verslag werkgroepen
 • VN vredesverdrag
 • taal voor het leven
 • armoedepact
 • invulling voorzitter en benoeming leden
 • aanspreekpunt gehandicapten Platform
 • publiek vervoer
 • abonnementen
 • overleg met seniorenplatform

Mei:

 • toelichting werkwijze sociaal domein door beleidsmedewerkers
 • verhoudingen college en de P-raad
 • verslag gesprek met de wethouder en het DB
 • cursus P-raad
 • verslag werkgroepen
 • werkleerbedrijf
 • tocht scootmobielen
 • toegankelijkheid openbare ruimtes voor gehandicapten
 • prioriteitenlijst Jeugd en Gezin
 • zienswijze B&W bij benoeming van leden van de P-raad
 • armoedepact
 • studiemiddagbanenafspraak en beschut werk
 • brief aan B&W inzake vragen TDC en Commerciële bewindvoering.

Juni:

 • publiek vervoer
 • reactie B&W op onze vragen van mei
 • instellen kascommissie
 • verslag werkgroepen
 • besprekingGGD in de gemeenteraad
 • tekort Wedeka uit sociaal domein
 • cursus leden P-raad
 • plaatsing ex medewerkers Wedeka in de dagbesteding bij NOVO
 • kort verslag bijeenkomst Armoedepact
 • jaarverslagCompaen voldoet niet aan de verwachtingen zoals was beloofd.

September:

 • kennismaking wethouder Grimbergen en Marja Hovenkamp
 • uitreiking benoemingsbrieven leden door de wethouder
 • verslag werkgroepen
 • toelichtingdoor de wethouder verantwoording Compaen
 • cursusdagleden P-raad
 • overleg werkgroep inkomen met Hans de Vroome.

Oktober:

 • ontwikkelingen Sociale wijkteams
 • evaluatie cursusdag P-raad
 • jeugdproblematiek
 • zelfredzaamheid
 • verslag werkgroepen
 • vroegsignalering
 • verslag gesprek Werk en Inkomen met Compaen en met Hans de Vroome
 • communicatie Compaen en TDC
 • problematiek leerlingenvervoer
 • benoemingpenningmeester
 • sporten met een handicap

November:

 • introductie Andries Kroese van Zorgbelang Groningen
 • ondersteuning P-raad door Zorgbelang Groningen
 • CEO
 • Publiek vervoer
 • rookvrije gemeente
 • verslag werkgroepen
 • prioriteit Jeugdzorg
 • participatie wijk-buurtverenigingen
 • prioriteitenlijst Jeugd
 • bijeenkomst HEDRA
 • gemeentepolis
 • armoedepact
 • overerfbare armoede

December:

 • CEO
 • prioriteitenlijst werkgroep Jeugd
 • problematiek 18-/18+
 • moeilijke bereikbaarheid gemeente bij hulpvragen vanuit de jeugd
 • vechtscheidingen
 • verslag overleg werkgroep Jeugd en Gezin met Heleen Visscher
 • bewindvoering
 • TDC
 • dagbesteding ex-Wedeka werknemers
 • verslag Armoedepact
 • begroting 2019 P-raad
 • verslag werkgroepen
 • uitnodigen nieuw Teamleider Sociaal Beleid
 • ontmoetingsplek jeugd
 • onafhankelijke clientondersteuner
 • deelnamejeugdigen aan de P-raad

Veendam, 15 april 2019.
Voorzitter, E. Dijkstra.
Secretaris: J. de Wit