Verslag vergadering Participatieraad 11 december 2018

Aanwezig

Jaap de Wit (secr.), Peter Hemrica (vicevoorzitter),Bert Hoogeboom (penningmeester).

Leden: Ingrid Cosse, Ate Faber, Bram Hulzebos,Roelof Kroeze, Jan Jacob Kuiper, en Rianne Cornélie ten Veen.

Afwezig m.k.g.: Esther Dijkstra (voorz.) en Frederik Stevens.

Notulen: Moija Vogel. 

1. Opening/vaststelling agenda

Peter opent i.v.m. ziekte van Esther, in zijn functie als vicevoorzitter, in haar plaats de vergadering door iedereen hartelijk welkom te heten en Esther, namens de aanwezigen, van harte beterschap te wensen.

Ook Frederik heeft zich, vanwege andere verplichtingen, voor deze bijeenkomst afgemeld.

Op verzoek van Jaap wordt aan de agenda punt 6a. toegevoegd; het bespreken van de begroting 2019 van de Participatieraad, hierna te noemen p-raad.

2. Verslag vergadering 13 november 2018

Omdat er, n.a.v. dit verslag, geen reacties bij de secretaris zijn binnengekomen wordt het goedgekeurd en vastgesteld. Als reactie op het enige actiepunt dat aan het vorige verslag is toegevoegd geeft Jan Jacob aan dat Greetje Nieland van de uitnodiging gebruik maakt. Het verzoek van haar kant aan de P-raad is om aan te geven wat de insteek/het gespreksonderwerp voor haar aanwezigheid bij een vergadering van de P-raad moet zijn. De werkgroep Zorg en Welzijn zal dit nader uitwerken.

3. Verslag bezoek vergadering commissie Welzijn inzake bespreking Client

Ervaringsonderzoek (afgekort: CEO) .

Bram heeft zijn bevindingen op papier gezet waarvan iedereen via de mail kennis heeft kunnen nemen. De P-raad zou de kwaliteit van de vragen onder de loep kunnen nemen en het CEO meer onder de aandacht van de cliënten van de WMO kunnen brengen. Rianne Cornélie stelt voor om aan de 10 zogenoemde basisvragen additionele vragen toe te voegen. Een methodiek om ook de mensen te bereiken die minder computervaardig zijn is in de vorige vergadering bij monde van Marja Hovenkamp al ter sprake gekomen. Een persoonlijke benadering vanuit wijk – of buurtverenigingen is een optie. Tijdens de bespreking van dit item in de vergadering van de commissie Welzijn leek er weinig aandacht voor het sociale aspect en kwam voornamelijk de financiële kant ter sprake.

Ingrid pleit voor een voorstel vanuit de P-raad waaruit een kostenbesparend effect blijkt.

Jaap vraagt aan Bram om voorgaande CEO-rapporten te vergelijken met de meest actuele om te zien of er n.a.v. veranderingen essentiële aandachtspunten zijn.

Bram zal een brief voorbereiden die door de p-raad aan het college kan worden gestuurd.

5. Prioriteitenlijst werkgroep Jeugd

Omdat de financiële kant van welke vorm van zorg dan ook belangrijker (b)lijkt dan het sociale aspect wordt aansluitend aan de opmerking van Ingrid ( voorstel kostenbesparend effect) agenda punt 5 ter sprake gebracht. Ook binnen de jeugdzorg krijgt de financiële kant de meeste aandacht. Commerciële belangen gaan voor het resultaat. Budgetten worden vaak – door gebrek aan inzicht – verkeerd besteed.

De werkgroep heeft – in het bijzijn van Marja Hovenkamp - een gesprek gehad met Heleen Visscher en bevindt zich nog in de verkennende fase. Er is nog geen concreet plan richting College. De focus richt zich momenteel op de problematiek jeugd 18-/18+ en (v)echtscheidingen. In januari 2019 staat een vervolggesprek gepland.

Rianne Cornélie stelt de werkgroep voor om concrete aandachtspunten op papier aan te leveren als leidraad in het gesprek waarin vooral het sociale aspect benadrukt wordt.

Zeker gezien het feit dat cliënten die afhankelijk zijn van de jeugdzorg (en zorg binnen de WMO) vaak de weg op internet niet kunnen vinden waardoor ze verstoken blijven van hulp. De doorverwijzende links zetten belanghebbenden vaak op het verkeerde been, zodat de doelgroep niet kan vinden waar men met een hulpvraag terecht kan. Websites zoals die van de Gemeente en de Hulpwijzer zijn hierin niet duidelijk.

Op de vraag van Roelof naar (v)echtscheidingen geeft Ingrid aan dat er een meldplicht bestaat voor huiselijk geweld (vanuit verenigingen, buren, sociaal netwerk). Jaap merkt op dat dit in de praktijk ten dele werkt. Afhankelijk van opmerkzaamheid en dingen die naar buiten toe zichtbaar zijn op het moment dat er geen sprake is van bekendheid bij (officiële) instanties.

Scholen en zelfs werkgevers zijn voorbeelden van signalering en melding (Ingrid).

Daarnaast is de problematiek rond de invulling van het ouderschap groot. Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht maar de naleving hiervan blijft in veel gevallen een probleem. 

Peter stelt de P-raad voor het onderwerp (v)echtscheiding in detail in kleiner comité te bespreken.

4. Toelichting Werkgroep inkomen over het antwoord van de gemeente op onze openstaande vragen

N.a.v. de brief inzake bewindvoering heeft Ate bij Hans de Vroome geïnformeerd omdat heel veel zaken via de gemeente gaan. De opmerkingen in de brief zijn in dank aanvaard en het onderwerp zal in januari 2019 opnieuw aandacht krijgen.

Bewindvoering wordt niet altijd door de gemeente vergoed. De maandelijkse kosten verschillen per bewindvoerder. Uit oogpunt van (vermeende) kostenbesparing trekt de gemeente Groningen de bewindvoering naar zich toe. Evaluatie volgt.

N.a.v. de brief aan het TDC: In 2017 hebben 7 mensen een beschutte werkplek gekregen. De doelstelling van het dubbele aantal in 2018 zal naar aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden behaald.

De 10 medewerkers die vanuit Wedeka in de dagbesteding zijn terecht gekomen hadden een jaarcontract. 6 personen werkten in de groenvoorziening. Bij het NOVO worden ze i.p.v. 4 dagen per week, 2 dagen per week ingezet.

Deze ontwikkeling is o.m. een gevolg van bezuinigingen en het ontbreken van een indexering van loonkosten bij detacheringsplaatsen.

6. Werkgroepen

Werk en inkomen

Op 30 november 2018 was er een bijeenkomst van het armoedepact. Ingrid, Ate en Roelof hebben deze bijgewoond. Jaap vraagt zich hardop af of deze bijeenkomsten in de loop der jaren wezenlijke veranderingen m.b.t. het terugdringen van armoede te weeg hebben gebracht. Ate zegt dat de landelijke armoede is afgenomen. Een voordeel van de bijeenkomsten is het kunnen leggen van contacten tussen verschillende organisaties die zich sterk maken voor hetzelfde doel (Ate en Ingrid). De zgn. ‘hokjesgeest’ van professionele medewerkers is een belemmerende factor in de beoogde samenwerking.

Volgens een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureua is de armoede in Oude Pekela het meest afgenomen. Dit is een vertekend beeld omdat veel mensen vanwege afbraakbeleid van woningen door Acantus gedwongen naar andere plaatsen zijn verhuisd.

Begin januari 2019 is er opnieuw een afspraak met Hans de Vroome.

Voor a.s. donderdag 13 december staat een afspraak met José Molle (TDC) gepland.

Ate, Roelof en Peter worden om 13.00 uur bij de vestiging van Wedeka Industrie aan de Phoenixweg in Veendam verwacht.

Zorg en Welzijn

Geen mededelingen.

Jeugd en Gezin

Al ter sprake gekomen tijdens agendapunt 3 en 5.

Overkoepelende thema’s

Op dit moment niet actueel.

6a. Begroting P-raad

Dit punt is op verzoek van Jaap aan de agenda toegevoegd.

Hij heeft de begroting voor 2019 gemaakt en licht toe op welke manier subsidie wordt verstrekt. Het penningmeesterschap is van Jelte van Netten aan Bert Hoogeboom overgedragen. De begroting wordt goedgekeurd.

7. Mededelingen/ Ingekomen en uitgaande stukken

Ingekomen stukken

De voorzitter en secretaris van de P-raad hebben kort voor aanvang van het afscheid van wethouder Velema, in de raadszaal van Pekela, dus op de valreep, een uitnodiging ontvangen om hierbij aanwezig te zijn, waaraan zij, vanwege het korte tijdsbestek en ziekte van de voorzitter geen gehoor hebben kunnen geven.

De ingekomen stukken zijn ter kennisname aan de P-raad en notuliste verzonden.

Het is niet bekend of de vacature teamleider sociaal domein al opnieuw is ingevuld.

Het D.B. informeert bij Marja Hovenkamp en overweegt de nieuwe teamleider uit te nodigen voor een vergadering met het DB van de P-raad.

8. Rondvraag/Sluiting

Ingrid vraagt aandacht voor het ontbreken van een ontmoetingsplek voor de jeugd in Veendam. Dit zorgt voor onrust en een ‘probleem’ dat zich daardoor steeds letterlijk verplaatst doordat jongeren van een zelf gekozen ‘hangplek’ gedwongen naar een andere op zoek gaan. Ate raadt aan Rudy Spitzen of Margreet v.d. Berg te benaderen. Basz de Jonge van Break zou hierin wellicht ook iets kunnen betekenen.

Ingrid zou op maandag 25 februari 2019 graag een symposium Jeugdzorg in Rotterdam bijwonen. De bijdrage is gesteld op € 50.= p.p. Het zou zinvol zijn dat de werkgroep Jeugd & Gezin deze bijeenkomst gezamenlijk bijwoont. Gezien de imponerende sprekerslijst en de te bespreken onderwerpen. Ze zal de informatie per mail aan de gehele P-raad doen toekomen.

Bert vraagt of er in de gemeente Veendam een onafhankelijke client ondersteuner bestaat. Jaap antwoord bevestigend. Slechts 24% van de cliënten is bekend met de mogelijkheid. De P-raad heeft lang moeten aandringen voor het in de cliëntenfolder werd vermeld.

Ate refereert aan een artikel over sociaal werkers c.q. gemeentelijk sociaal beleid dat hij via de mail heeft rondgestuurd.

Aandachtspunt is de sterkte van het sociaal ambtelijk apparaat in Veendam en wat is de positie van de P-raad in deze?

Rianne Cornélie stelt voor om een 18 – jarige toe te voegen aan de leden van de P-raad. Jaap geeft hierover informatie: Een aantal jaren geleden is dit toegepast maar zonder succes omdat 18 – jarigen een enorme druk ervaren van studie, verenigingen en andere (sociale) verplichtingen die op hun pad komen.

Peter wenst iedereen het allerbeste en fijne feestdagen waarna hij de vergadering sluit.

Actiepunten

  1. Overleg Compaen (Greetje Nieland)Jan Jacob

Algemeen

7 dagen na versturing van het verslag van de vergadering wordt deze geacht te zijn goedgekeurd, tenzij reactie van de leden bij de secretaris is binnengekomen.