Verslag vergadering Participatieraad 11 september 2018

Aanwezig

Esther Dijkstra (voorz.),Jaap de Wit (secr.)

Leden: Ate Faber, Peter Hemrica , Roelof Kroeze, Frederik Stevens en Rianne Cornélie ten Veen.

Gasten: Ans Grimbergen (weth.), Dana v.d. Kroef (beleidsmedew.) en Marja Hovenkamp (beleidsmedew.).

Afwezig m.k.g.: Ingrid Cosse, Bert Hoogeboom, Bram Hulzebos,Jan Jacob Kuiper.

Notulen: Moija Vogel. 

Opening/vaststelling agenda

Esther opent de vergadering en verwelkomt met name onze nieuwe leden, Frederik Stevens en Rianne ten Veen, alsmede onze gasten. Ze zegt te hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad.

Kennismaking Wethouder A. Grimbergen, Dana van der Kroef en Marja Hovenkamp/Introductieronde P-raad

De vergadering begint met een introductieronde waarin iedereen desgevraagd iets vertelt over zijn/haar achtergrond en de reden van deelname aan deze vergadering en/of de reden waarom deel uit te maken van de Participatieraad, hierna kortweg te noemen: P-raad. 

Benoeming leden

Ter verwelkoming van de nieuwe leden is gekozen voor een traktatie op gebak i.p.v. een boeket bloemen. De wethouder reikt aan alle aanwezige leden de benoemingsbrief uit en feliciteert hen. De afwezige leden zullen hun benoemingsbrief per post ontvangen.

Hierna wordt de geplande cursusdag op 22 september 2018 genoemd als een mogelijkheid om binnen de P-raad gezamenlijk een koers uit te stippelen die aansluit op de huidige ontwikkelingen/veranderingen. 

Toelichting door de wethouder verantwoording Compaen

In de jaarcijfers van 2017 zijn geen opzienbarende veranderingen waar te nemen t.o.v. de jaarcijfers van 2016. Het uitgangspunt is om meer zicht te krijgen op de financiële situatie, in de (mate van) klanttevredenheid, op doorlooptijden en waar nodig invloed uit te oefenen op de sturing en regie binnen Compaen. 

Inmiddels is een halfjaarlijkse reportage m.b.t. dit jaar gemaakt.

Jaap heet aan, dat Max Boersma in een eerdere vergadering van de P-raad een beeld heeft geschetst van de nieuwe verantwoording door Compaen, doch dat dit nog niet terug is te vinden in het jaarverslag van Compaen.

Tussen de Gemeente en Compaen is 8 jaar geleden een zgn. raamovereenkomst tot stand gekomen. Een raamovereenkomst beperkt zich tot afspraken in grote lijnen waarbij details ontbreken.

Compaen behoort tot de portefeuille van Dana. Zij noemt een aantal knelpunten en verbeterpunten waar in de toekomst zeker aan gewerkt zal gaan worden:

 • De meetbaarheid van activiteiten (lastig als deze collectief plaatsvinden).
 • Goede indicatie zelfredzaamheid cliënten.
 • Geen aansluiting bij een landelijk informatiesysteem.
 • Het uitwerken van ideeën beslaat een periode van een aantal jaren.
 • M.b.t. de jeugdzorg is de vraag wat het doel, effect en de uitval naar bijvoorbeeld de Jeugdzorg is. Ate vraagt zich hardop af of Compaen en de Gemeente elkaar begrijpen.
 • De vraag is in hoeverre er overleg tussen de verschillende gemeenten is (b.v. m.b.t. Tinten).

De samenwerking tussen de gemeente en de welzijnsorganisaties is samen te vatten in de zogenoemde ‘big eight’ waarin de ringen van het cijfer 8 symbool staan voor de raakvlakken tussen de betrokken partijen.

Notulen vorige vergadering

Frederik geeft aan diverse notulen te hebben doorgelezen om een beeld te krijgen van wat zoal ter tafel komt in een vergadering van de P-raad. In één van de notulen wordt gerefereerd aan een brief van Hans de Vroome waarin 4 van de 5 vragen beantwoord zouden zijn. Hem is niet duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Hierop volgt uitleg over de strekking van de brief.

Naar aanleiding van de actiepuntenlijst wordt genoemd dat Hans de Vroome eens per kwartaal aansluit bij het overleg van de werkgroep werk en inkomen.

Wilfred Scholten wordt uitgenodigd om in de vergadering van de P-raad van oktober a.s. een toelichting te geven m.b.t. het publiek vervoer. Dana zal hierbij aanwezig zijn.

Situatie Jeugdzorg in onze gemeente/provincie en Prioriteitenlijst werkgroep Jeugd

Omdat de prioriteitenlijst op dit moment nog niet volledig is uitgewerkt zal deze opnieuw een punt van aandacht in de vergadering van oktober zijn. 

Cursus leden Participatieraad 22 september 2018

Helaas kunnen Bert en Moija niet deelnemen aan deze cursusdag.

Frederik zal tot ongeveer 14.30 aanwezig zijn.

Informatie ter voorbereiding van deze dag zal aan een ieder per mail worden toegezonden.

Werkgroepen.

Werk en inkomen

Op a.s. donderdag 20 september staat een afspraak gepland met Margreet van der Berg. De nog openstaande vragen van ons aan de wethouder, zullen met Hans de Vroome bij het eerst komend overleg worden besproken.

Zorg en Welzijn

Geen ontwikkelingen en/of mededelingen.

Jeugd en Gezin

Geen ontwikkelingen en/of mededelingen.

Overkoepelende thema’s

Op dit moment niet actueel.

Mededelingen/ Ingekomen en uitgaande stukken

Ingekomen stukken

 • Jaap heeft contact gehad met Jelte. Hij is – in afwachting van opvolging – onveranderd in functie als penningmeester voor de P-raad.
 • Besluit subsidietoekenning P-raad. 

Tot grote ergernis is het subsidiebedrag nog steeds niet geboekt op de rekeningvan de Participatieraad. Had er al in het begin van dit jaar op moeten staan. Op dit moment kunnen geen nota’s meer worden betaald en ook de vrijwilligers hebben hun gemaakte kosten nog niet vergoed kunnen krijgen. Dana zal hier actie ondernemen.

 • Uitnodiging zorgbelang Groningen; innovatieve vormen belangenbehartiging regio, landelijke ontwikkelingen.
 • Uitnodiging bijeenkomst belangenbehartiging mensen met een verstandelijke beperking op 24 oktober 2018.
 • Uitnodiging bijeenkomst Stichting Platform Hattinga Verschure op 16 oktober 2018.
 • Persbericht lancering website mensen met dementie in de provincie Groningen. (www.mensenmetdementiegroningen.nl)
 • 2 edities van de uitgave Zorg & Welzijn (tijdschrift).
 • Uitnodiging bijeenkomst ‘dromen over wonen’ (VN-verdrag) 19-09-2018.

Mededelingen

Ate zal samen met Frederik de bijeenkomst bij Compaen bezoeken.

Rondvraag/Sluiting

In de rondvraag komt het al of niet instellen van een groeps – app voor de P-raad ter sprake (Moija). Niet iedereen vindt dit een goed idee. Informatie zal de leden en genodigden ongewijzigd per mail blijven bereiken. 

Jaap ziet in deze vorm van communicatie ook voordelen m.b.t. archivering.

Hierna sluit Esther de vergadering met dank aan ieders inbreng en aanwezigheid; In het bijzonder de wethouder (A. Grimbergen), Dana van der Kroef en Marja Hovenkamp.

Actiepunten

 1. Uitnodigen Wilfred Scholten vergadering okt.. 2018.Jaap
 2. Overleg Compaen (Greetje Nieland uitnodigen)Jan Jacob
 3. Sociale WijkteamsPeter, Ingrid, Jan Jacob, Ate
 4. Afspraak Heleen VisserIngrid/Peter
 5. Mailtje seniorenplatform Jannie BlaauwJaap/Ingrid
 6. Prioriteitenlijst werkgroep Jeugd & GezinBert, Ingrid, Peter

Algemeen

7 dagen na versturing van het verslag van de vergadering wordt deze geacht te zijn goedgekeurd, tenzij reactie van de leden bij de secretaris is binnengekomen.