Verslag vergadering Participatieraad 13 november 2018

Aanwezig

Jaap de Wit (secr.), Peter Hemrica (vice-voorzitter), Esther Dijkstra (voorz.), Bert Hoogeboom (penningmeester).

Leden: Ingrid Cosse, Bram Hulzebos, Roelof Kroeze, Frederik Stevens en Rianne Cornélie ten Veen.

Gasten: Marja Hovenkamp en Andries Kroese.

Afwezig m.k.g.: Ate Faber, Jan Jacob Kuiper.

Notulen: Moija Vogel. 

 1. Opening/vaststelling agenda.

Esther opent de vergadering door iedereen welkom te heten, in het bijzonder Marja Hovenkamp en Andries Kroese.

Samen met wethouder Ans Grimbergen woonde Marja al eerder een vergadering van de P-raad bij, te weten op 11 september 2018 jl.

Marja ziet zichzelf als de zgn. ‘linking – pin’ (degene die het contact tot stand brengt) tussen het College van B&W, de ambtelijke organisatie en de P-raad.

Haar werkterrein bestaat (o.a.) uit: Onderwijshuisvesting, Publiek vervoer (leerlingen en WMO-vervoer) en de Participatieraad Veendam.

Daarna stelt Andries Kroese zich voor. Hij is, namens Zorgbelang Groningen, bij deze vergadering aanwezig. Zijn werkterrein bestrijkt de gemeenten Oldambt, Groningen, Veendam en een aantal gemeenten in Friesland.Het D.B. heeft overleg gehad met de gemeente en Andries en het voorstel is om de P-raad door Zorgbelang Groningen te laten ondersteunen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en puntsgewijs afgehandeld.

2. Verslag vorige vergadering

Omdat er, n.a.v. dit verslag, geen reacties bij de secretaris zijn binnengekomen wordt het goedgekeurd en vastgesteld, vervolgens krijgen alleen de actiepunten aandacht.

3. Ondersteuning P-raad door Zorgbelang Groningen

Het is de bedoeling dat Zorgbelang als onafhankelijke partij een bemiddelende rol t.o.v. de P-raad vervult. Andries zal een aantal keren bij verschillende vergaderingen aanwezig zijn en contact leggen met Petra van der Horst die op 22 september j.l. een training voor de P-raad heeft verzorgd. Karin Sok stelt zich (vanuit de organisatie Movisie) beschikbaar om in de ondersteuning een bijdrage te leveren. Een nadeel hierbij is dat zij in Utrecht werkzaam is en bij monde van de P-raad geeft Jaap aan dat er geen behoefte bestaat aan meerdere organisaties die tegelijkertijd hun advies zouden (kunnen) uitbrengen. 

Uitgangspunt van de ondersteuning is om een gezamenlijk plan te ontwikkelen om de communicatie tussen P-raad/College/Ambtelijke organisatie te verbeteren en de vertrouwensrelatie tussen genoemde partijen te verstevigen. De P-raad kan een waardevol instrument zijn voor het geluid van de inwoners van de gemeente.

Frederik vraagt door wie Andries is benaderd. Andries antwoord dat hij door Jaap Velema en Dana van der Kroef is benaderd. Omdat het initiatief voor ondersteuning van de P-raad bij de gemeente ligt vraagt Ingrid zich hardop af wat de toegevoegde waarde hiervan kan zijn.

Marja komt met een concreet voorbeeld: Het Cliëntervaringsonderzoek (afgekort 
CEO) bereikt o.a. door de digitale vorm niet de hele doelgroep. Een dergelijke enquête moet zeker toegankelijk zijn voor mensen die niet of minder computervaardig zijn. Hierin zou de P-raad een rol kunnen spelen.

De resultaten van het C.E.O. worden op 27 november 2018 besproken in de vergadering van de commissie Sociaal (aanvang 19.30 uur). Rianne Cornélie en Bram zullen hierbij aanwezig zijn.

Marja zal Jaap de uitkomst van het onderzoek toesturen en Bram zorgt voor terugkoppeling van het besprokene.

Andries geeft aan dat veel gemeenschappelijke regelingen grensoverschrijdend zijn. Hij noemt het publiek vervoer. De voorzieningen bestrijken meerdere gemeenten.

Frederik noemt een voorbeeld uit de praktijk waarbij iemand na veranderde persoonlijke omstandigheden gedwongen is een huurwoning te accepteren in een andere plaats dan Veendam terwijl de kinderen in Veendam bijzonder onderwijs volgen waartoe in Appingedam geen mogelijkheid bestaat zodat gebruik moet worden gemaakt van het publiek vervoer voor de kinderen om de school in Veendam te bezoeken, hetgeen veel extra kosten met zich mee brengt.

Vanuit het publiekvervoer wordt de P-raad in de gelegenheid gesteld een busje te bekijken en een toelichting op het vervoer te krijgen. Niemand maakt van dit aanbod gebruik.

Marja brengt vanuit de gemeente aan dat de P-raad op het terein van de jeugdzorg o.a. kan worden ingeschakeld bij het realiseren van een rookvrije gemeente Veendam). Dit is – in vergelijking tot overige probleemgebieden binnen de jeugdhulpverlening - een eventueel toegevoegd item en wordt door de P-raad eerst ‘geparkeerd’ omdat andere zaken relevanter zijn.

De jeugdzorg verdient (nadrukkelijk) aandacht van het college. De jeugdzorg wordt niet genoemd in het coalitie-accoord. Frederik is benieuwd naar de financiële kant van de jeugdzorg. Marja geeft aan dat de zorg omtrent de jeugdhulpverlening bij de gemeente zeker aanwezig is. Het is de vraag wat hierin de rol van de P-raad zou kunnen zijn. Rianne Cornélie deelt met Ingrid de opvatting dat het college aan de jeugdzorg een hogere prioriteit zou moeten toekennen. 

De werkgroep Jeugd en Gezin gaat in gesprek met Heleen Visser. 

Jaap brengt de participatie wijk – buurtverenigingen ter sprake, met de verwachting dat gemeente mogelijk de P-raad ook op dit terrein zal inschakelen. Met de uitdrukking ‘terug naar de wijk wordt bedoeld dat er (net als voorheen) een aanspreekpunt vanuit de gemeente voor de wijkbewoners/buurbewoners zou moeten zijn.

4. Toelichting Werkgroep inkomen over het antwoord van de gemeente op onze openstaande vragen

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

5. Prioriteitenlijst werkgroep Jeugd

Ingrid noemt een aantal prioriteiten:

  1. 18 – jarigen.
  2. Transformatie.
  3. Kwaliteit jeugdzorg.
  4. Hulp aan gezinnen (b.v. bij (v)echtscheidingen).Voor het gesprek met Heleen Visser (C.J.G. Centrum Jeugd & Gezin) is nog geen datum vastgelegd.
  5. Een verslag van de voortgang en ontwikkelingen m.b.t. de afhandeling van de prioriteitenlijst zal naar de secretaris worden verzonden. 
  6. Werkgroepen.

Werk en inkomen

Roelof heeft afgezien van het bijwonen van de bijeenkomst Stam. Hiervoor werd een vergoeding gevraagd. Jaap geeft aan dat een vergoeding geen beletsel mag vormen voor het bijwonen van een vergadering/bijeenkomst. Deze kosten kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester.

Op 23 oktober is er een bijeenkomst van Hedra geweest. De minimapolis van Menzis zal m.i.v. 1 januari 2019 niet meer bestaan. Dit geldt alleen voor het zuiden, westen en midden van Nederland. In Noord – Nederland blijft de minimapolis van kracht.

Op 28 november 2018 is er een bijeenkomst gemeentepolis.

Op 20 november 2018 een bijeenkomst van het armoedepact.

Zorg en Welzijn

De uitnodiging voor het seniorenplatform is door omstandigheden komen te vervallen.

Jeugd en Gezin

Al ter sprake gekomen tijdens agendapunt 3 en 5.

Overkoepelende thema’s

Op dit moment niet actueel.

7. Mededelingen/ Ingekomen en uitgaande stukken

Ingekomen stukken

Peter, Roelof, Ingrid en Ate zijn van plan de bijeenkomst van het armoedepact op 20 november a.s. bij te wonen.

Ingrid stelt voor om Linda Drenth (ervaringsdeskundige) uit te nodigen voor een vergadering van de P-raad.

Verder wordt nog de bijeenkomst op 15 november 2018 in Winschoten genoemd.

Het thema is overerfbare armoede.

Roelof deelt mee dat de naam van de cliëntenraad sociale zekerheid is gewijzigd en nu in de statuten wordt vermeld als Netwerk adviesraden Sociaal Domein.

De P-raad maakt geen deel uit van dit netwerk.

Het voorgestelde vergaderschema wordt akkoord bevonden.

11. Rondvraag/Sluiting

Roelof vraagt waarom Luuk Jonker nog steeds alle vergaderstukken van de P-raad toegezonden krijgt. Omdat niemand hiertegen bezwaar heeft bljft Jaap ze sturen m.u.v. niet openbare gegevens.

Frederik zou graag aansluiten bij de werkgroep Jeugd & Gezin en Zorg & Welzijn.

Rianne Cornélie zou zich graag aansluiten bij Zorg & Welzijn.

Bert heeft een afspraak met Jelte gemaakt voor de overdracht van info en kas t.b.v. het penningmeesterschap en zal de secretaris berichten als de overname rond is.

Verder niets meer ter tafel zijnde sluit Esther de vergadering, bedankt iedereen voor haar/zijn inbreng en wenst iedereen wel thuis.

Actiepunten

  1. Overleg Compaen (Greetje Nieland uitnodigen)Jan Jacob

Algemeen

7 dagen na versturing van het verslag van de vergadering wordt deze geacht te zijn goedgekeurd, tenzij reactie van de leden bij de secretaris is binnengekomen.