Verslag vergadering Participatieraad 9 oktober 2018

Aanwezig

Jaap de Wit (secr.), Peter Hemrica (vicevoorzitter), Bert Hoogeboom (penningmeester).

Leden: Ingrid Cosse, Ate Faber, Bram Hulzebos, Roelof Kroeze, Jan Jacob Kuiper, Frederik Stevens.

Afwezig m.k.g.: Esther Dijkstra (voorz.) en Rianne Cornélie ten Veen.

Notulen: Moija Vogel.

 1. Opening/vaststelling agenda.

Omdat Peter later in de vergadering verschijnt, opent Jaap de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Verslag vorige vergadering.

De achternaam van Bert is (op zijn verzoek) in het vorige verslag aangepast en zal ook in de toekomst correct vermeld blijven. Inhoudelijk worden de notulen ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

Van de actiepunten wordt een aantal afgevoerd, waaronder Sociale wijkteams. Ate geeft aan dat op dit front allerlei ontwikkelingen zijn. Het is zinvol dit punt van de actiepuntenlijst te halen tot er meer duidelijkheid is.

3. Evaluatie cursusdag 22 september 2018.

Alle aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld om hun visie op de cursusdag te geven. Afgezien van een paar minpuntjes (jammer genoeg geen evaluatie aan het eind van de dag en geen kort inhoudelijk verslag van de cursusleider) is de cursusdag door een ieder over het algemeen als positief ervaren.

Een van de voordelen is dat de deelnemers elkaar in een andere setting hebben ontmoet en gesproken waardoor men elkaar op een andere manier heeft leren kennen.

Iedereen is het erover eens dat de bijeenkomst korter had mogen duren omdat na een aantal uren de concentratie en aandacht verslapte.

Als rode draad in het verhaal kwam naar voren dat de P-raad pro-actief (vooraf) zou kunnen handelen i.p.v. reactief (achteraf). Het moge echter duidelijk zijn dat deze beslissing inherent is aan de mogelijkheden die de P-raad op enig moment heeft.

Het ongevraagd advies geven aan het college wordt door de P-raad als een zeer belangrijk onderdeel van haar adviesfunctie geacht.

Peter sluit om 19.50 uur bij de vergadering aan en voegt desgevraagd zijn bevindingen toe. Hij neemt vanaf dat moment het voorzitterschap van deze vergadering op zich.

Voor de nieuwe leden bevatte de cursusdag een stortvloed aan informatie.

Op het moment dat deze cursusdag een vervolg gaat krijgen lijkt het zinvol om te kiezen voor een andere locatie.

4. Overzicht te behandelen onderwerpen uit de cursus.

Een overzichtslijstje hiervan is op de vergadering niet aanwezig.

De onderwerpen worden door de leden genoemd, waarbij door stemming tevens een 
voorkeur van behandeling wordt aangegeven:

 1. Jeugdproblematiek (zoals schoolverzuim; overlast (oorzaak - en bestrijding) en maatjesproject)
  6 stemmen
 2. (Financiële) zelfredzaamheid
  6 stemmen
 3. Vroeg signalering
  4 stemmen
 4. Betrekken vrijwilligers ( voorbeeld de Voedselbank)
  3 stemmen
  alsmede:
 5. Burgerinitiatieven
 6. Mantelzorg
 7. Verborgen verstandelijke beperking (lees: Niet gediagnostiseerd).

Betaalbaarheid en ‘vroeg - signalering’ (door particulieren) kunnen op meerdere – bovengenoemde - items van toepassing zijn.

Om deze onderwerpen op een goede manier aandacht te kunnen geven moet er een match zijn tussen de P-raad en de gemeente. Visies kunnen dan op elkaar worden afgestemd en een plan van aanpak kan dienen als leidraad.

Van bovengenoemde onderwerpen zou een prioriteitenlijst gemaakt moeten worden die via het D.B. aan de wethouder kan worden voorgelegd.

Het zou eveneens zinvol zijn om bij de behandeling van genoemde onderwerpen ‘ervaringsdeskundigen’ te betrekken. Mensen die aan den lijve met verschillende vormen van problematiek te maken hebben. Al dan niet in samenhang.

Deze ervaringsdeskundigen zouden hun bevindingen kenbaar kunnen maken in een werkgroep van de P-raad.

Roelof heeft op persoonlijke titel een uitnodiging gekregen voor een bijeenkomst m.b.t. vroeg signalering op 18 oktober a.s. Hij gaat er samen met Ingrid heen.

5. Situatie Jeugdzorg in onze gemeente/provincie en Prioriteitenlijst werkgroep Jeugd

Ingrid, Peter en Bert hebben zitting in de werkgroep. Frederik weet nog niet of hij zich bij voornoemde 3 aan zal sluiten. Het lijkt hem zinvol eerst meer inzicht te krijgen in de materie en de gang van zaken binnen de werkgroep.

De prioriteitenlijst is inmiddels voltooid maar wordt, na bespreking binnen de werkgroep, in de volgende vergadering van de P-raad opnieuw als agendapunt toegevoegd.

6. Werkgroepen

Werk en inkomen

Ate geeft aan dat er twee gesprekken hebben plaatsgevonden. Zowel het gesprek bij Compaen als met Hans de Vroome waren zeer verhelderend.

Van de mensen in de zgn. C-stroom waren slechts een deel bij Compaen bekend.

De samenwerking en communicatie tussen Compaen – het T.D.C. en Wedeka is verbeterd; dit zal de instroom voor mensen met problemen t.a.v. het arbeidsproces zeker ten goede komen.

In de november vergadering zal de werkgroep verslag doen van hun bespreking met Hans de Vroome inzake de nog openstaande vragen. 

Zorg en Welzijn

Er is een mail verstuurd aan Wilfred Scholtens voor overleg en bijpraten over de invoering en de lopende zaken inzake het publiek vervoer. Met name de problematiek binnen het leerlingenvervoer verdient (volgens Ingrid) extra aandacht.

De werkgroep zal contact opnemen met het Seniorenplatform in de gemeente.

Jeugd en Gezin

De prioriteitenlijst zal voorafgaand aan de volgende vergadering door de werkgroep worden besproken een definitieve vorm krijgen en aan de leden worden verzonden ter bespreking in de november vergadering.

Overkoepelende thema’s

Op dit moment niet actueel.

9. Mededelingen/ Ingekomen en uitgaande stukken

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen, noch uitgaande stukken.

De ingekomen stukken zijn via de mail met een ieder gedeeld.

Bert wordt benoemd als penningmeester. Jelte zal worden gevraagd de stukken en benodigde informatie aan hem over te dragen.

Jaap zal het vergaderschema voor 2019 samenstellen. Daarbij blijft het bestaande concept (een half jaar vergaderen op de dinsdag en een half jaar vergaderen op de donderdag) van kracht.

11, Rondvraag/Sluiting

Bram geeft aan dat hij via de mail contact heeft gelegd met Antje Dieters van D66 m.b.t. sporten met een handicap.

Verder niets meer ter tafel zijnde sluit Peter de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

Actiepunten

 1. Overleg Compaen (Greetje Nieland uitnodigen)Jan Jacob
 2. Afspraak Heleen VisserIngrid/Peter
 3. Prioriteitenlijst werkgroep Jeugd & GezinBert, Ingrid, Peter
 4. Vergaderschema 2019 Jaap

Algemeen

7 dagen na versturing van het verslag van de vergadering wordt deze geacht te zijn goedgekeurd, tenzij reactie van de leden bij de secretaris is binnengekomen.