Verslag vergadering Participatieraad 10 december 2019

Aanwezig

Ate Faber, Albert Greven (voorz.), Bert Hoogeboom, Roelof Kroeze, 
Frederik Stevens, Peter Hemrica, Bram Hulzebos, Rianne ten Veen, Lindsey Kaspers 
en Jaap de Wit (secr.). 

Genodigden: Marja Hovenkamp.

Afwezig m.k.g.: Ullrich Nijgh, Moija Vogel, Thea Meems en Andries Kroese.

Notulen: Ingrid Cosse. 

1. Opening/vaststelling agenda

Albert opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom en in het bijzonder Lindsey Kaspers, een nieuw lid van onze Participatieraad. Albert noemt de afwezige leden en geeft aan wat de reden van afwezigheid is. Vervolgens vraagt Albert Lindsey zich even voor te stellen aan de leden van de groep en vraagt de andere aanwezige leden zich even voor te stellen aan Lindsey. 

2. Mededelingen/ ingekomen – en uitgaande stukken

Er zijn verder geen mededelingen te melden.

Ingekomen en uitgaande stukken: 

Er is een aantal e-mails binnengekomen van Andries Kroese m.b.t. begeleiding. Aangezien Andries nu niet aanwezig is en er wel onduidelijkheid is, zal het Dagelijks Bestuur hierover in gesprek gaan met Andries. Verder heeft Andries twee vergaderingen terug een toezegging gedaan dat hij iets zou doorsturen m.b.t eenzaamheid en hebben de betrokken leden tot op heden niets ontvangen. Ook dit zal door het Dagelijks Bestuur worden meegenomen. 

Er is een e-mail ontvangen, waarin Dana van der Kroef en Wouter Hulstijn aangeven graag te willen aansluiten bij de vergadering van de Participatieraad op 10 maart 2020. De werkgroep Zorg en Welzijn zal bekijken in hoeverre dat op dat moment wenselijk is. Zij nemen contact met Dana van der Kroef.

De aanmelding van de vacature voor secretaris van onze Raad is momenteel nog niet uitgezet. Tot op heden heeft geen enkel lid van de Participatieraad hierop gesolliciteerd. 

3. Verslag vergadering 12 november 2019

N.a.v. het eerste punt op pagina 3 van de notulen geeft Bert aan, dat hij vindt dat het nogal cryptisch omschreven staat. Bert had een vraag gesteld m.b.t. de betrokkenheid bij de begroting van jeugdzaken en er is nog steeds geen antwoord op zijn vraag. Hij zegt nu: “Als wij ergens van weten, wordt dat dan al gezien als betrokkenheid? In mijn inziens is dat niet betrokken zijn. Wanneer worden we ergens bij betrokken? Er gebeurt van alles zonder dat we betrokken worden en we worden te laat geïnformeerd. “ Bert vindt dat frustrerend en vraagt zich af waarom we dan nu in de Participatieraad zitten. Fred deelt deze mening. 

Verder zijn er geen opmerkingen en wordt het verslag bij deze goedgekeurd.

3.Verslag vergadering met de wethouder 

Albert geeft aan dat bij het gesprek met de wethouder onder andere is gesproken welke verwachtingen er zijn vanuit het college naar de Participatieraad en vice versa. We willen namelijk meegenomen worden in het beleid, maar moeten wel geïnformeerd worden. De huidige programmabegroting is gebaseerd op 4 jaren en dus niet specifiek op 2020. Maar hoe kunnen we als Participatieraad wel beter geïnformeerd worden? Een mogelijkheid is dat de P-raad de stukken (agenda en verslagen) van de “Commissie Sociaal” via de griffier in handen krijgen. Rianne geeft aan dat deze stukken gewoon online staan, waarop Jaap aangeeft dat je bepaalde stukken eerder zult lezen als je ze aangeleverd krijgt, dan dat je ze moet opzoeken. Het is dan ook legitiem om het verzoek tot aanlevering van de stukken bij de griffier van de commissie neer te leggen. 

Ander punt is de rol van de beleidsambtenaren. Probeer als Participatieraad goede verhoudingen te hebben met de beleidsambtenaren, aldus Ans Grimbergen. Op die manier krijg je ook actuelere informatie. Bram stelt voor om een keer een soort lunch te doen met alle beleidsambtenaren. Deze vorm van netwerken maakt het contact leggen een stuk makkelijker. Alle aanwezigen zijn het hiermee eens. 

Albert geeft aan dat we als Participatieraad momenteel ook al bezig zijn met het betrekken van inwoners, maar dat dit een punt van aandacht blijft.

Het gezondheidsbeleid wordt het grote punt van 2020, aldus Ans Grimbergen. 

Vragen/opmerkingen n.a.v. dit verslag: 

Bert: In het midden van pagina 2 staat nog een gedeelte waar Albert het nog niet over heeft gehad. In ons budget is best ruimte binnen de begroting om de vergoeding voor de leden te verhogen. 

Omliggende raden betalen hun leden vergoedingen van € 75 tot € 100 per vergadering. Dat is heel normaal. Ter vergelijking een raadslid krijgt ongeveer € 1000 per maand. Als mensen een hogere vergoeding krijgen, mag men natuurlijk ook verwachten dat leden er meer tijd aan besteden. Albert is van mening dat B en W daarin een voorzet zouden moeten geven. Het Dagelijks Bestuur van de Participatieraad zal daarover verder in gesprek gaan. Conclusie is in ieder geval dat dit een wens is, die breed gedragen wordt door de aanwezige leden. 

4.Programmabegroting 2020 en onze L.T.A voor 2020 


Ate irriteert zich eraan dat de programmabegroting erg diffuus wordt weergegeven en er op deze manier weinig samenhang te zien valt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld jeugd, zie je dat dit onder diverse beleidsonderdelen genoemd wordt. Daarnaast is duidelijk geworden dat er de afgelopen jaren te weinig geld was voor de jeugdzaken. Albert merkt op dat er bij veel beleidsonderwerpen jeugd wordt weergegeven en het nu inderdaad erg fragmentarisch is. Peter geeft aan dat we hier mogelijk een advies over kunnen uitbrengen. Jaap merkt op dat er veel algemeenheden worden aangegeven, maar niet wanneer en hoe bepaalde beleidsonderwerpen uitgevoerd zullen worden. Dat maakt de vertaalslag lastig. Hoe halen wij de punten eruit waar we iets mee gaan doen?

Vervolgens lopen we de programmabegroting puntsgewijs door. De volgende opmerkingen werden tijdens de vergadering genoemd:

 1. Kengetallen: geen opmerkingen.;
 2. Communicatie: Verbetering website wordt niet vermeld. Een goede zoekmachine ontbreekt. Heeft dit te maken met de halvering IT en is dit een geldprobleem? Bram vraagt zich af wat effectief is, als het zelfs ambtenaren niet lukt om de website actueel te krijgen.;
 3. Jeugd en onderwijs: De Werkgroep Jeugd en Gezin gaat hier verder niets mee doen.;
 4. Gezondheidszorg: Fred vraagt wat het verschil is tussen jeugdhulp en –bescherming. Ingrid legt hem dit uit. 
 5. Invaliditeit door participatie: geen opmerkingen.;
 6. Eenzaamheidsbestrijding: geen opmerkingen.;
 7. Beschermd wonen: geen opmerkingen.;
 8. Gezondheidsbevordering: Ate is van mening dat sport hier ook bij hoort. Rianne geeft aan dat de gemeente Veendam een bepaald bedrag van het Rijk heeft gekregen en het is dus een opgelegde prioriteit. Marja geeft aan dat Wouter en Dana hiermee bezig zijn. De Werkgroep Zorg en Welzijn gaat een afspraak met hun plannen. Bram neemt daarin het initiatief. De terugkoppeling hierover zal dan ook via deze werkgroep verlopen.
 9. Armoedebestrijding: Roelof geeft aan dat de nieuwe voorzieningenwijzer (versie december 2019) momenteel in het BWI-gebouw ligt. Maar hoe komt deze werkelijk bij de mensen? De ervaring van Albert is dat er veel organisaties en voorzieningen zijn, maar dat de mensen die ze nodig hebben ze niet kunnen vinden. 
 10. Welzijn, jeugd en zorg in de wijken en dorpen: Ate merkt op dat de gemeente het over de schutting gooit, n.a.v. het laatste punt genoemd onder dit beleidsonderwerp, namelijk “samen met de RIGG”. 
 11. Huiselijk geweld: geen opmerkingen.;
 12. Burgerparticipatie: geen opmerkingen.;
 13. Werk en inkomen: Ate merkt op dat mensen vaak liever niet naar de gemeente of overheid gaan met hun problemen, aangezien ze bang zijn voor controle en gekort te worden op hun uitkering. Er is één loket voor doelgerichte schuldhulp-verlening, maar mensen komen vaak op andere manieren met bepaalde organisaties in contact. Tevens blijft eerst het oude contract met het VKB van kracht i.p.v. dat er een nieuw contract is opgesteld. Peter geeft aan dat het misschien een idee is om een kaartspel te ontwikkelen.
 14. Toekomst participatiebedrijf: De gemeentelijke diensten moeten op peil worden gehouden. Het was vandaag nog in het nieuws dat hier 40 miljoen voor is vrijgemaakt door het Rijk.

Er wordt vervolgens door Albert aangegeven dat het goed is als alle werkgroepen nog eens goed gaan kijken of in de Programmabegroting 2020 nog punten zitten, waar ze iets mee willen gaan doen. Graag in de januarivergadering aangeven.

6. Voortgang werkgroepjes LTA

Eenzaamheidspact: Rianne en Fred geven aan dat ze nog geen specifieke einddatum hebben of duidelijkheid over wat ze willen bereiken. De betrokken beleidsambtenaar neemt contact met ze op als het onderwerp op de agenda staat of als feedback gewenst is. Fred en Rianne denken nog na over de prioritering: Gaan 

we ons richten op de meest chronische groepen/situaties of toch generiek (50 % van de gemeente)? Verder denken ze na over welke aanvullende informatie op korte termijn kan worden meegegeven aan de nieuwkomers binnen onze gemeente. Ook willen ze graag een aantal cliënten van het “maatjesproject” van Humanitas bij hun onderzoek betrekken. Gemeente Veendam geeft subsidie aan Humanitas en nog wat andere organisaties en er kan effectiever met gemeenschapsgeld worden omgegaan, aldus Rianne en Fred. Er moet gekeken worden of er nog belrondes/telefooncirkels bestaan en Ate geeft aan dat de vrijwillige hulpdienst dit zeker nog doet. Verder heeft de werkgroep contact met Wouter. Albert vraagt of er ook contact is met ervaringsdeskundigen. Rianne geeft aan dat die intentie er wel is, maar dat ze wel enige terughoudendheid hierin hebben en willen uitkijken voor stigmatisering. 

Route dagbesteding: Thea en Bram zijn benieuwd naar het beleidsplan over deze materie dat deze maand zal verschijnen. 

Beleidsplan schuldhulpverlening 2020-2024: De nieuwe nota wordt een jaar opgeschoven, dus dit ligt momenteel stil. Schuldhulpbeleid is er wel. Men stelt eerst beleid vast, alvorens vorm te geven zegt Ate hier nog over. 

Meldpunt zorg en veiligheid: Bram en Thea hebben een vervolggesprek gepland in januari 2020 met Lars Zoete hierover. Verder geen aanvullingen momenteel. 

Rianne geeft aan dat de Commissie Sociaal het gezondheidsbeleid vanuit Den Haag moet bekijken. Het geld is er, maar de gemeente moet nog bekijken wat ze er precies mee gaan doen. 

7.Toelichting over de lopende zaken van de werkgroepen

Werk en inkomen

 • Bijeenkomst armoedepact: Je kunt met z’n allen wel overal over praten. Tijdens deze bijeenkomsten worden er een aantal ‘tafels’ gevraagd wat zij besproken hebben. Maar wat gebeurd er precies met deze gegevens? Misschien moeten we dit eens terugkoppelen en navragen bij Hans de Vroome. Jaap vraagt om ook uit te vragen welke invloed de bijeenkomsten van het Armoedepact, die nu ruim 8 jaar gehouden worden, hebben op onze kengetallen. De werkgroep gaat dit oppakken. 
 • Dag van de zorg van Menzis: De inkomensgrens is naar € 1850 gegaan en was eerst lager. Ruim 3000 mensen in Pekela en Veendam maken hier gebruik van. Verder is de zorgtoeslag voor 2020 vastgesteld op € 104 per maand. Ook is gebleken dat sommige mensen een tandprothese hebben, maar toch wel betalen voor tandverzorging. Op de website van Menzis kunnen mensen met een prothese dit aanklikken en dus zo kosten besparen. Daarnaast biedt Menzis mensen met een hoog BMI (25-30) extra ondersteuning via het “Samen-gezond-plan”. Bram geeft hierop nog aan dat ziekenhuizen verdwijnen en gezondheidscentra verschijnen als gevolg van geldkwesties. En dat er veel op preventie wordt ingezet.
 • Op 3 december 2019 hebben Bert en Roelof een gesprek gehad met Hans de Vroome. Op dit moment maken 852 personen gebruik van de Participatiewet. En dat is een dalende trend. Het zouden er 920 moeten zijn, maar de totale instroom is lager dan de mensen die eruit gaan. Wel heeft de uitkering werkeloosheid/arbeidsongeschiktheid een hoge instroom. Aan de bijzondere bijstand is bijna 1 miljoen uitgegeven. Er waren veel kosten door de kosten van de bewindvoering, namelijk 5 ton. Dat willen ze proberen naar beneden te brengen. Bij het geldloket komen dan ook vier speerpunten, namelijk: inventarisatie schulden, oplossingen zoeken, verruimingen inkomsten en perspectief bieden. 

Zorg en Welzijn

Er is momenteel niet zo veel te melden.

Jeugd en Gezin

Ingrid geeft aan dat er deze maand geen overleg is geweest met de werkgroep, aangezien het erg lastig is een dag en een tijdstip te vinden waarop alle leden aanwezig kunnen zijn. Wel heeft Ingrid zelf nog met diverse organisaties contact gelegd om zo diverse afspraken te proberen te plannen in het kader van het Beleid 18-/18+. Juist om een zo breed mogelijk beeld te krijgen. Helaas heeft huisarts Veentjer te kennen gegeven het te druk te hebben op dit moment om in gesprek te kunnen gaan. Daarnaast heeft Ingrid contact gehad met Compaen en ze moet daar nogmaals naar toe bellen om de juiste personen te spreken te krijgen. Daarnaast moet ook Inter-Psy opnieuw benaderd worden, en dan gesproken worden met de backoffice, aangezien ze niet weten wie eventueel met hun in gesprek kan gaan. Verder staat er voor donderdag 12 december 2019 een gesprek gepland met Arlette Julsing van het CJG/gemeente.

Overkoepelende thema’s

Momenteel geen nieuws.

9. Rondvraag en Sluiting

Jaap geeft aan dat de gemeente Veendam ook “We helpen” heeft geïnstalleerd. Deze tool brengt hulpbehoevenden en aanbieders bij elkaar. Helaas liggen de folders hiervan bijna nergens. Marja neemt dit mee en koppelt dit terug, om te kijken of we hier verder nog iets mee moeten. Fred geeft te kennen meer met de “eenzaamheid” te hebben dan met de “jeugd” en dat hij op dit moment dus kiest de Werkgroep Jeugd en Gezin te verlaten. Roelof vraagt of de website van de “Vrijwilligerscentrale” bekend is onder de leden en dat de vacature voor leden voor de Participatieraad daar nog steeds op staat. Aangezien we nog steeds nieuwe leden zoeken, is dit verder geen probleem. Roelof geeft verder aan nog een toevoeging te hebben op zijn gesprek met Hans de Vroome. Zijn opmerkingen zijn dan ook inhoudelijk daartoe gevoegd. Bert stelt voor om de eerste vergadering in het nieuwe jaar te combineren met een Nieuwjaarsborrel/etentje. Misschien is het mogelijk om dit voor de vergadering aan te doen? De aanwezige leden stemmen hiermee in. Lindsey vraagt of er een soort van sociale mediabeleid is bij de gemeente. Marja zal hier navraag naar doen en koppelt dit terug. De overige aanwezigen hebben niets voor de rondvraag.

Albert sluit de vergadering om 21.30 uur en wenst iedereen wel thuis.

Algemeen

7 dagen na versturing van het verslag van de vergadering wordt deze geacht te zijn goedgekeurd, tenzij reactie van de leden bij de secretaris is binnengekomen.