Verslag vergadering Participatieraad 10 oktober 2019

Aanwezig

Ingrid Cosse, Ate Faber, Albert Greven (voorz.), Peter Hemrica, Bert Hoogeboom, Bram Hulzebos, Roelof Kroeze, Thea Meems Frederik Stevens, Rianne Cornélie ten Veen en Jaap de Wit (secr.)

Genodigden: Marja Hovenkamp (Beleidsadviseur Sociaal) en Andries Kroese

Gasten: Roelof Lanting en Eelke Wiersma van de Stichting Platform Hattinga – Verschure.

Afwezig z.k.g. : Ullrich Nijgh

Notulen: Moija Vogel.

1. Opening/vaststelling agenda

Albert opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom, in het bijzonder Roelof Lanting en Eelke Wiersma van de Stichting Platform Hattinga – Verschure die een toelichting zullen geven op het thema Mantelzorg (agendapunt 2).

De overige agendapunten zullen daarna in de vastgestelde volgorde worden behandeld.

2. Mantelzorg

De Stichting Platform Hattinga – Verschure behartigt op vrijwillige basis, op provinciaal niveau, de collectieve belangen van mantelzorgers. De organisatie bestaat 13 jaar en het streven is om twee keer per jaar te overleggen met Wmo – adviesraden om een goed beeld te krijgen van lokale situaties. Daartoe worden regio – avonden en een jaarlijkse openbare bijeenkomst georganiseerd. De Stichting dankt zijn naam aan de bedenker van de mantelzorg, Hattinga – Verschure, een gezondheidswetenschapper uit Utrecht. 

De P-raad geldt als oog- en oor waar het de plaatselijke situatie t.a.v. de mantelzorg betreft. De mantelzorg kan betrekking hebben op ondersteuning van ouderen, een groep die door de toenemende vergrijzing groeiende is. Ook kan mantelzorg van toepassing zijn bij dementie, psychische problemen of verstandelijk gehandicapten. De rol van de gemeenten bij de toepassing en beoordeling van mogelijkheid van mantelzorg in verschillende situaties is belangrijk. Dit wordt individueel besproken tijdens een zgn. keukentafelgesprek waarin wordt gekeken in welke mate ondersteuning van de Wmo naast mantelzorg nodig is en waar de wet – en regelgeving van de W.M.O. aan belanghebbenden wordt toegelicht. Dagopvang wordt daarbij genoemd als een mogelijkheid om de mantelzorger(s) te ontlasten. Het is de vraag hoelang steunpunten als Compaen (in Veendam) en ‘De Badde’ in Pekela blijven bestaan. 

Omdat de wachttijd voor bijvoorbeeld dagopvang een periode van 6 weken of langer kan bestrijken wordt de voorziening soms in werking gezet voordat een definitieve indicatie is afgegeven. De indicatie wordt afgegeven door de Thuiszorg. De toename van mantelzorg is inherent aan krimpende budgetten. De P-raad kan – adviserend - de verbindende schakel tussen inwoners en de gemeente zijn. 

Een goede communicatie tussen huisarts, verpleegkundige en W.M.O.-raad kan de mantelzorg positief beïnvloeden. Jaap merkt op dat wijkteams hierin eveneens een belangrijke rol zouden kunnen spelen. De discussie die tijdens de bespreking van bovenstaande is gevoerd wordt met dank aan Eelke en Roelof afgerond. 

3. Mededelingen/ ingekomen – en uitgaande stukken

Mededelingen

De vergaderdata van de P-raad zullen, op verzoek van een meerderheid van de leden, zoals sinds lang gebruikelijk, op de dinsdag- of donderdagavond worden gepland. Hiermee komt het reeds opgestelde schema te vervallen en wordt vervangen door een gewijzigd overzicht.

Werkwijze P-raad

Hierover is binnen het D.B. opnieuw van gedachten gewisseld. Als handleiding is hiervoor de ‘routebeschrijving’ van Marja gehanteerd.

De vergadering heeft geen behoefte meer aan een uitgebreid beleidsstuk. Gaarne 1-aviertje als leidraad.

Andries zegt toe dit aan de hand van de huidige stukken en de signalen uit de P-raad te regelen. Er is een rol weggelegd voor de werkgroepen v.w.b. adviesaanvragen. Daarin is het van belang om te kijken hoe informatie vanuit de inwoners de P-raad kan bereiken. 

Ingekomen en uitgaande stukken

Uitnodiging MAS : Maatschappelijke Stage (15 oktober 2019 – Winkler Prins). Ingrid en Rianne gaan er naartoe. 

Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst Assen: Peter en Albert gaan er naartoe. Peter verzorgt de aanmelding. 

14 november 2019: Koepelbijeenkomst Utrecht. 

Thea was aanwezig bij een bijeenkomst van de Nationale Ouderen - dag bij de bieb in Cultureel centrum van Beresteyn. 

3. Verslag vergadering 12 september 2019

Rectificatie agendapunt 7: Het landelijk nummer voor het geldloket (115) is op dit moment nog niet in gebruik.

Het verslag wordt na deze correctie goedgekeurd en vastgesteld.

6.Voortgang werkgroepjes L.T.A

Eenzaamheidspact: (Rianne en Frederik)

Het is de bedoeling om preventief te werk te gaan. Aandacht te besteden aan die groepen in de samenleving waarvan wordt verondersteld dat ze, bijvoorbeeld door veranderde persoonlijke omstandigheden, een verhoogd risico op eenzaamheid hebben. 

Fred heeft contact met Ria Vos (Maatjesproject Humanitas)

Het is belangrijk een beleidsmedewerker in een vroeg stadium bij het proces te betrekken, zodat gezamenlijk kan worden opgetrokken. 

Ate vraagt specifiek aandacht voor Laaggeletterden en Minima. Zij maken deel uit van de risicogroep eenzaamheid.

Vaststellen definitief Meldpunt Zorg en Veiligheid:(Thea en Bram) 

Thea geeft een toelichting en noemt daarbij de veranderende wetgeving “Zorg en Dwang” in relatie tot psychiatrische problematiek als aanleiding om te komen tot een (breed) meldpunt. Lars Zoete, beleidsambtenaar, heeft inhoudelijk eea toegelicht en tevens de planning m.b.t. realisatie en start van het meldpunt benoemd. 

Inhoudelijk komt het er in het kort op neer dat meldingen binnenkomen bij een daarvoor bestemd loket. De meldingen worden beoordeeld door een coördinator en deze zet eea door naar de benodigde hulpverlenende organisaties. Hiermee wordt versnippering, zoals die er nu wel is, tegengegaan.

Thea zal Ingrid documenten m.b.t. Jeugdzorg doen toekomen. In Januari/Februari 2020 wordt het Meldpunt opnieuw besproken.

Route Dagbesteding. 

Op dinsdag 15 oktober 2019 staat een gesprek met Thea, Ate en Jan Eefting gepland.

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2020 - 2024

Geen ontwikkelingen of bijzonderheden.

6. Toelichting over de lopende zaken van de werkgroepen

Werk en inkomen

Geen mededelingen. 

Zorg en Welzijn

Geen mededelingen. 

Jeugd en Gezin

Peter heeft contact gehad met mevrouw Dik (locatie Sont, Leger des Heils). 

Albert heeft op woensdag 16 oktober 2019 contact met Arlette Julsing. 

Overkoepelende thema’s

Geen mededelingen. 

Het is de bedoeling dat onderwerpen voor dit agendaonderdeel door de werkgroepen van te voren worden aangegeven zodat ze geagendeerd kunnen worden. 

Roelof vraagt aandacht voor een scootmobiel – tocht in het centrum van Veendam. 

7. Rondvraag/Sluiting

Albert en Thea stellen voor in de toekomst sprekers uit te nodigen die sociaal – maatschappelijke onderwerpen kunnen toelichten. Jaap geeft aan dat het hierbij van belang is om vooraf te onderzoeken in hoeverre dit in het belang van de inzet van de P-raad zou kunnen zijn alvorens hiertoe over te gaan. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit Albert de vergadering, bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en wenst iedereen wel thuis. 

Algemeen

7 dagen na versturing van het verslag van de vergadering wordt deze geacht te zijn goedgekeurd, tenzij reactie van de leden bij de secretaris is binnengekomen.