Verslag vergadering Participatieraad 12 februari 2019

Aanwezig

Jaap de Wit (secr.), Peter Hemrica (vicevoorzitter), Bert Hoogeboom (penningmeester).

Leden: Ingrid Cosse, Ate Faber, Bram Hulzebos,Roelof Kroeze, Jan Jacob Kuiper, en Rianne ten Veen.

Gasten: Andries Kroese en Marja Hovenkamp-Spaan

Afwezig m.k.g.: Moija Vogel.

 1. Opening/vaststelling agenda

Esther opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 

2. Verslag vorige vergadering, d.d. 11 december 2018

Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Visie functioneren Participatieraad

Andries ligt Zorgbelang Groningen toe (oa adviseren P-raden).

Door wethouder Ans Grimbergen is hij gevraagd om samen met Marja Hovenkamp de onderlinge relatie tussen het college van B&W en de Participatieraad door te lichten en het college van een advies te voorzien.

Uit de door hem en Marja gehouden gesprekken met het college en het DB van de Participatieraad is gebleken, dat de verschillen in visie tussen de P-raad en het college niet erg groot zijn. Hem is gebleken dat de P-raad en het college er wezenlijk niet anders over denken

Ontstane verschillen in het verleden lagen vaak op het vlak van communicatie.

Andries geeft ook an dat het vaak moeilijk is om de onderlinge rol expliciet te beschrijven; soms is het zelfs wenselijk om per gebeurtenis de onderlinge rol te beschrijven.

Wethouder Grimbergen heeft zeker behoefte aan de adviesraad en heeft ook zeker ideeën met welke taken de raad zich onder andere zou kunnen bezighouden

Marja is bezig om het concept visiestuk, waarbij het gehele college wordt betrokken, te schrijven en deze zal binnenkort in het college worden besproken.

Hierna zal het stuk in de maart vergadering van de P-raad aan de orde kan komen. Helaas is wethouder Grimbergen op onze reguliere maartvergadering verhinderd om aanwezig te zijn. Marja zal met haar en ons overleggen om in maart een andere datum te prikken.

Het DB van de P-raad ziet voor Marja een belangrijke rol weggelegd om de processen te volgen en waar mogelijk de partijen onderling in een vroeg stadium bij elkaar te brengen, waardoor men elkaar niet verrast, maar gebruik kan maken van elkaars capaciteiten. Ook zou ze als eerste aanspreekpunt/overlegpunt kunnen functioneren.

Andries refereert aan een in Friesland gehouden onderzoek naar de rol van adviesraden.
Hij zal het rapport aan ons opsturen.

4. Vervolg Client Ervaring Onderzoek (CEO)

Marja ligt toe dat door tijdsdruk de offerte door de beleidsambtenaar (Janique Ham) voor het nieuwe onderzoek (met de 10 verplichte vragen) de deur is uitgegaan. In de toekomst ziet zij wel een rol van de P-raad bij het samenstellen van de lokale vragen. 

In het huidige traject zou de P-raad bij de uitvoering een rol kunnen spelen. 

Door Janique Ham is een tijdschema opgesteld en dit schema zal aan Bram en Jan Jacob worden gezonden en tevens zullen hun namen aan Janique Ham worden doorgespeeld. 

Marja geeft ook aan dat zij voor de P-raad een duidelijke rol ziet weggelegd bij de voorbereiding van beleidsstukken. Zij probeert dit proces zo veel mogelijk te begeleiden.

(oa worden onze agenda en verslagen aan de beleidsambtenaren door haar doorgestuurd).

5. Vacatures P-raad

Voor de nog openstaande vacatures bij de P-raad zal een wervingsactie worden opgestart. In de Veendammer wordt een advertentie geplaatst en de leden zullen ook op de sociale media aandacht hier voor vragen.

De tekst zal oa worden voorgelegd aan het DB, Marja, Andries en Ingrid.

De voorzitter zal een interview geven voor de streekradio.

In de sollicitatiecommissie zitten Esther(voorzitter), Ingrid, Peter, Fred en Bram.

Toevallig is vandaag ook een open sollicitatie binnengekomen Deze zal zo spoedig mogelijk door de commissie worden behandeld.

6. Jaarrekening 2018

Bert geeft een toelichting op de rekening, waarna deze wordt goedgekeurd.

Zal aan het college worden verzonden.

De kascommissie (Ingrid en Ate) zal de gegevens over 2018 controleren.

7. Verslag DB-vergadering

Geen op of aanmerkingen.

8. Korte toelichting over de lopende zaken van de werkgroepen

Werk- en Inkomen

Ate doet verslag van het bezoek aan Wedeka (verslag is reeds in een ieders bezit).

Nav het verslag vd werkgroep merkt Marja op dat Koen Meijer niet is gestopt met de uitvoeringswerkzaamheden voor bestrating. Het Ambachtsproject is wel gestopt.

Het aantal mensen met een uitkering is teruggelopen.

Er komt voor de gemeente een betere voorzieningen wijzer.

Er komt een beleidsstuk over de schuldhulpverlening waarin de P-raad niet heeft geparticipeerd.

Het stuk zal gelijktijdig aan de gemeenteraad en de P-raad worden gezonden.

Zorg en Welzijn

De werkgroep wil zich graag aansluiten bij de ontwikkelingen over Publiek Vervoer.

Contact met de “Ouderenbond” moet nog worden gelegd.

Jeugd en Gezin

Aandacht zal liggen op de 18+ 18- groep. Met Heleen Visser zal contact voor overleg worden gelegd.

Ingrid zal op persoonlijke titel deel uitmaken van de landelijke groep van Andre Rouvoet inzake vechtscheidingen.

Ook de gemeente Veendam heeft grote tekorten voor Jeugdzorg.

De P-raad spreekt haar bezorgdheid uit, dat de mogelijkheid bestaat dat de tekorten gevolgen kunnen hebben voor de zorg van onze zorg vragende jongeren in de gemeente Veendam.

9. Mededelingen/ingekomen en uitgaande stukken

Uitnodiging voor de Netwerkbijeenkomst Democratisch burgerschap op maandag 1 april te Meppel. Belangstellende vanuit de vergadering kunnen zich bij de secretaris opgeven.

Bijeenkomst Mantelzorg tav de werkgroep Zorn en Welzijn.

Volgens het vergaderschema staan we 6 maal gepland om de in de kelder te vergaderen.

Marja zal onderzoeken of dit kan veranderen en als dit niet lukt zal de P-raad uitzien naar een andere vergaderlocatie (bv Dukdalf.)

10. Rondvraag en sluiting

In het voorjaar zal een gezellige bijeenkomst (etentje) worden gepland, waarbij er hopelijk ook nieuwe leden aanwezig zijn.

Esther wenst een ieder wel thuis en sluit de vergadering.

Actiepunten

  1. Wijziging datum maart vergadering. Marja
  2. Rapport adviesraden Friesland naar de P-raad Andries
  3. Doorspelen mailadressen aan Janique Ham Marja voor het Client Ervaring Onderzoek
  4. Contact met de “Ouderenbond” Jan Jacob
  5. Contact met Heleen Visser door Ingrid Werkgroep Jeugd en Gezin
  6. Netwerkbijeenkomst Democratisch Burgerschap alle leden op 1 april te Meppel
  7. Plaatsen wervingsadvertentie Veendammer Jaap
  8. Aandacht vacatures P-raad sociale media alle leden
  9. Plannen etentje voorjaar 2019 Jaap

Algemeen

7 dagen na versturing van het verslag van de vergadering wordt deze geacht te zijn goedgekeurd, tenzij reactie van de leden bij de secretaris is binnengekomen.