Verslag vergadering Participatieraad 12 november 2019

Aanwezig

Ingrid Cosse, Ate Faber, Albert Greven (voorz.), Bert Hoogeboom, Roelof Kroeze, Thea Meems Frederik Stevens, Rianne Cornélie ten Veen en Jaap de Wit (secr.)

Genodigden: Marja Hovenkamp,Andries Kroese, Alex Opmeer en Anneke Dragt.

Afwezig m.k.g. : Peter Hemrica, Bram Hulzebos en Ullrich Nijgh

Notulen: Moija Vogel.

1. Opening/vaststelling agenda

Albert opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom in het bijzonder Alex en Anneke die een toelichting zullen geven m.b.t. het toezicht op de uitvoering van de Wmo/Jeugdwet. Ingrid zal hen bij punt 2 nader introduceren.

Vervolgens noemt Albert de afwezige leden en licht de reden van afwezigheid toe.

2. Toezichthouder Wmo/Jeugdewet

Ingrid introduceert Alex Opmeer in zijn functie als onafhankelijk extern toezichthouder sinds 2015 en Anneke Dragt, die al gedurende 20 jaar werkzaam is bij de Gemeente Veendam en hierbij vanuit het team sociaal hierin eveneens haar aandeel heeft. Daarnaast vervult zij een veelomvattende functie binnen De Kompanjie. Er wordt toezicht gehouden op de rechtmatigheid van het beleid en verordeningen m.b.t. de Wmo – jeugdwet. Binnen het werkgebied van de Kompanjie wordt toezicht gehouden op de naleving en uitvoering van wettelijke bepalingen en naar de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening vanuit de zorgaanbieders richting cliënten waarbij in voorkomende gevallen sancties worden toegepast. Er is toezicht op de administratieve verantwoording, de financiële situatie door gesprekken met zorgaanbieders. P.G.B. (Persoonsgebonden Budgetten) worden onderzocht op zorgkwaliteit. Het toezicht vindt in voorkomende gevallen in samenwerking met andere gemeenten plaats. Ook is er toezicht op financiële problematiek binnen gezinnen. De I.G.J. (Inspectie Gezondheid en Jeugd) bewaakt de kwaliteit van zorg en ziet toe op naleving van de kwaliteitseisen binnen de Wmo. In voorkomende gevallen wordt, na signalering van onrechtmatigheden, contact gezocht met cliënten.

Het toezicht op naleving van de Wmo binnen beschermde woonvormen wordt naar aanleiding van een vraag van Thea besproken. Het toezicht op naleving van de Wmo kent binnen de regio gelijke kaders.

3. Mededelingen/ ingekomen – en uitgaande stukken

Ingekomen en uitgaande stukken.

  • Verschuiving budgetten jeugdzorg; werkgroep Jeugd en Gezin. Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt in hoeverre de P-raad hierin een (pro-) actieve rol had kunnen spelen.
  • Resultaten C.E.O. (Cliënt Ervaringsonderzoek). Thea ervaart de resultaten als verhelderend. Rianne deelt ter info ter plekke mondeling informatie m.b.t. het onderzoek.
  • Overzicht begroting. De begroting is digitaal inzichtelijk en wordt niet meer op papier verstrekt. Marja gaat informeren of hierop een uitzondering gemaakt kan worden.
  • Thea heeft de uitnodiging voor bijeenkomst anders Oud door gestuurd naar het platform senioren. Bert gaat deze bijeenkomst bezoeken.
  • Update bijeenkomst Armoedepact.
  • Open sollicitatie: Ingrid, Jaap en Albert nemen plaats in de sollicitatiecommissie.
  • Het ingekomen stuk van Andries m.b.t. de routing werkwijze P-raad is aanleiding voor een expliciet agendapunt op de agenda van de volgende vergadering. E.e.a. zal in het overleg met de wethouder in december worden besproken.
  • Cliëntondersteuning Mantelzorg: wordt besproken in de werkgroep.

4. Verslag vergadering 10 oktober 2019

N.a.v. punt 3 deelt Thea mee dat het meldpunt (geldloket) er gaat komen.

5. Vergaderschema 2020

Wordt geaccordeerd.

6. Voortgang werkgroepen L.T.A

Eenzaamheidspact: er is contact geweest met Ria Visser van het ‘Maatjesproject’(Frederik) Ria en Fred gaan contact opnemen met Wouter Hulstein.

Thea noemt als optie voor ontmoetingsplek een voorleesmiddag op 9 december a.s.

Route dagbesteding: Thea en Ate zijn in gesprek geweest met Jan Eefting In december a.s. komt een beleidsstuk beschikbaar m.b.t. Jeugd/Wmo, onderwijs, ontwikkelmogelijkheden.

Schuldhulpverlening: Op 3 december staat een bijeenkomst met Hans de Vroome gepland in aanwezigheid van Ate, Bert en Roelof.

Vaststelling definitief meldpunt zorg en veiligheid: januari 2020.

7. Waar staan we als werkgroepen/groepjes

De vraag is of we tevreden zijn met de huidige gang van zaken, of het anders moet en op welke manier we inwoners van de gemeente kunnen betrekken bij de participatie(raad).

Thea vraagt in hoeverre onze agenda aansluit bij de agenda’s van vergaderingen op gemeentelijk niveau. Een goede afstemming bevordert de wederzijdse communicatie. De hamvraag hierbij blijft in hoeverre de P-raad als een serieuze gesprekspartner wordt gezien.

Ieder lid van de P-raad spreekt voor zich zijn of haar visie op de (voortgang en werkwijze van) de werkgroepen uit. De huidige gang van zaken wordt als positief ervaren. Er is regelmatig contact met beleidsambtenaren en de communicatie binnen de werkgroepen verloopt naar wens. De P-raad profileert zich, meer dan eerder het geval was, richting instanties en instellingen die dicht bij de inwoners staan. Er wordt weinig of geen advies door het college gevraagd. Wellicht kan de P-raad een meer nadrukkelijke proactieve houding aannemen en waar mogelijk contact onderhouden met het college.

De beschikbare tijd van de leden binnen de werkgroepen is, door verplichtingen buiten de P-raad, helaas beperkt. Contact onderling in de vorm van overleg en terugkoppeling komt het resultaat van onze doelstellingen in deze ten goede.

Het nadrukkelijke advies van Andries is om specifieke onderwerpen bij de daarvoor bestemde werkgroepen te laten en overlapping waar mogelijk uit te sluiten.

8.Toelichting over de lopende zaken van de werkgroepen

Werk en inkomen

Bijeenkomst armoedepact

Bijeenkomst Menzis

Zorg en Welzijn

Thea; Er zijn op landelijk niveau politieke ontwikkelingen t.a.v. de WM.O. daarbij is het van belang de consequenties voor jongeren én gemeenten te bewaken.

Jeugd en Gezin

Ingrid doet beknopt verslag van het gesprek met Aniek Dik (L.J.N.R.) Er heeft een reorganisatie plaatsgevonden waarbij meiden in Veendam gehuisvest blijven en jongens een woonplek in Stadskanaal hebben gekregen.

Het zou zinvol zijn meerdere instanties in de jeugdzorg te benaderen voor gesprekken. In dit kader worden Compaen en Break genoemd.

Overkoepelende thema’s

Door Jaap is een beknopt overzicht vanuit de begroting 2020 van de gemeente gemaakt, waarin o.a. staat weergegeven welke beleidsvoornemens met eventuele beleidsplannen de gemeente voor 2020 heeft.

9. Rondvraag en Sluiting

Ate stelt voor de kinderburgemeester uit te nodigen voor een bijeenkomst van de P-raad. Doch helaas heeft de gemeente geen kinderburgemeester.

Jaap besluit de rondvraag met de mededeling dat hij besloten heeft medio 2020 te stoppen met het secretariaat van de P-raad. Er zal naar een nieuwe secretaris/secretaresse moeten worden gezocht. Die t.z.t. door Jaap zal worden ingewerkt.

Na deze mededeling sluit Albert de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

Algemeen

7 dagen na versturing van het verslag van de vergadering wordt deze geacht te zijn goedgekeurd, tenzij reactie van de leden bij de secretaris is binnengekomen.