Verslag vergadering Participatieraad 12 september 2019

Aanwezig

Ingrid Cosse, Ate Faber, Albert Greven (voorz.), Roelof Kroeze, Frederik Stevens, Rianne Cornélie ten Veen, Jaap de Wit (secr.); Marja Hovenkamp (Beleidsadviseur Sociaal) en Andries Kroese.

Afwezig m.k.g. : Peter Hemrica, Bert Hoogeboom, Bram Hulzebos en Thea Meems

Afwezig z.k.g. : Ullrich Nijgh

Notulen: Moija Vogel.

1. Opening/vaststelling agenda

Albert opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom op de eerste vergadering van de P-raad na de zomerperiode.

De agendapunten zullen zoals aangegeven worden behandeld.

2. Mededelingen/ ingekomen – en uitgaande stukken

  • Uitnodiging bijeenkomst Respijtzorg 05-09-19 & 29-10-19. Deze bijeenkomsten worden door Andries georganiseerd en hij geeft een toelichting.
  • Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening; Bijeenkomst op maandag 23-09-2019, Rianne gaat er naartoe.
  • Mail Nathan Koppe; zal i.o.m. de wethouder door de gemeente worden afgedaan.
  • Uitnodiging bijeenkomst mantelzorg voor mensen met geheugenstoornissen of dementie.
  • Uitnodiging platform Hattinga Verschure bijeenkomst Mantelzorg 08-10-2019.

3. Verslag vergadering 13 juni 2019

Het verslag is, n.a.v. reacties – die binnen de daarvoor gestelde termijn zijn binnen gekomen – aangepast en wordt, na een vraag van Fred die naar tevredenheid wordt beantwoord, in de huidige vorm goedgekeurd en vastgesteld.

4. Verslag vergadering D.B. met wethouder

In deze bespreking is o.a. de overname van Huize St. Fransiscus aan de orde geweest. Zowel de P-raad als de gemeente zullen door Andries gedurende de komende maanden worden begeleid. Het contract daarvoor zal worden getekend. Daarbij is het van belang een visie uit te werken waarbij wordt gekeken waar en in hoeverre de P-raad een verbindende factor kan zijn tussen de inwoners van de gemeente Veendam en het gemeentebestuur/beleidsmedewerkers. Via welke kanalen en/of i.s.m. welke organisaties. Het bijwonen van diverse gemeentelijke vergaderingen strekt daarbij tot aanbeveling. Het streven is om een effectieve structuur aan te brengen in de samenwerking tussen gemeentebestuur, beleidsambtenaren en P-raad in het belang van de inwoners van de gemeente.

Hierbij zal de L.T.A. als leidraad dienen.

5. Ondersteuning aan de P-raad door Andries Kroese

Andries neemt het woord. Het veld waarbinnen de P-raad een functie kan vervullen is enorm groot en complex. Van belang is het leggen van contact tussen burgers en P-raad. Sociale teams en wijkteams kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. Om dit te bewerkstelligen moet de P-raad zich aan de burgers bekend maken en duidelijk maken op welke manier zij een schakel kan vormen tussen de burgers en het gemeentebestuur/de beleidsmedewerkers. Het streven is om de burgers, al dan niet met ervaringsdeskundigheid, te betrekken bij de participatie. Laaggeletterden en mensen die moeilijk of niet met een computer overweg kunnen, moeten op een andere manier worden bereikt.

Als onderwerpen waarin de mening van de burger op prijs wordt gesteld worden o.a. genoemd:Jeugdwerk, Participatie – (wet), Omgevingswet, Wmo, leefbaarheid en onderhoud voorzieningen. Hierbij moet worden gekeken wat te doen en wie te benaderen om resultaat te bereiken.

Andries schetst de driehoek vraag, aanbod en de balans die hierin gebracht moet worden. Deze driehoek is toe te passen op elke situatie waarvoor een oplossing gezocht en gevonden moet worden. Communiceren en samenwerken zijn hierbij van het grootste belang.

Vaststaande onderwerpen krijgen als eerste aandacht.

Het is de vraag hoe alles wat hier ter ter sprake komt, omgezet kan worden in de praktijk.

Een handboek en inzicht in de sociale kaart binnen de Gemeente Veendam kunnen hierbij hulpmiddelen zijn.Tijdens de volgende vergadering zal de bespreking van dit agendapunt gericht zijn op de praktische uitvoering.

6.Voortgang werkgroepjes L.T.A

Volledigheidshalve benoemt Albert de werkgroepjes en de namen van de leden die in genoemde groepjes zitting hebben.

Rianne licht de voortgang m.b.t. aandacht voor het eenzaamheidspact toe.

Eenzaamheid komt onder alle lagen van de bevolking voor en is inherent aan persoonlijke omstandigheden en welbevinden, waaronder fysieke en financiële (on)mogelijkheden. Een aantal voorbeelden wordt genoemd. Vanuit de werkgroep benoemt Rianne ideeën om eenzaamheid te voorkomen of te verzachten. Als mogelijkheid om (bijvoorbeeld) actief te blijven na de pensioengerechtigde leeftijd wordt vrijwilligerswerk genoemd. Om (nieuwe) inwoners binnen de gemeente te bereiken is verspreiding van flyers een optie, waarin verschillende activiteiten de aandacht krijgen.

De Route Dagbesteding moet nog worden gestart (Ate).

Roelof licht het beleidsplan Schuldhulpverlening 2020 – 2024 toe.

Mensen die gebruik maken van schuldhulpverlening zijn gebaat bij laagdrempelige voorlichting(s)(bijeenkomsten).

Het geldloket is bedoeld voor (vroeg)tijdige/preventieve schuldhulpverlening.

Het Noorderpoortcollege biedt een opleiding voor ervaringsdeskundigen die mensen met financiële problemen begeleiden.

Veel mensen weten niet van het bestaan en de mogelijkheid tot het aanvragen van vrijstellingen en eventuele toeslagen.

Over het effect en de resultaten van de bijeenkomsten van het armoedepact lopen de meningen uiteen.

7.Toelichting over de lopende zaken van de werkgroepen

Werk en inkomen

Het aantal uitkeringsdossiers is fors terug gelopen (Ate).

Het landelijke nummer voor het geldloket is: 115

De resultaten van de Pilot voorzieningenwijzer worden binnenkort bekend gemaakt.

Zorg en Welzijn

Geen mededelingen.

Jeugd en Gezin

De werkgroep streeft naar een structurele overlegsituatie, waarvan de data – afgestemd op het overleg van de P-raad - vastgelegd zouden kunnen worden. De werkgroep kiest voor een duidelijke planning en een gerichte terugmelding naar de P-raad. Ingrid onderhoudt contact met Arlette Julsing m.b.t. beleidsmatige aspecten. Punten van aandacht zijn: Wmo Jeugdwet en klachten m.b.t. beschermde woonvormen.

Overkoepelende thema’s

Op dit moment niet actueel.

8 Rondvraag/Sluiting

Fred vraagt naar de mogelijkheid tot het inlassen van een pauze tijdens de vergaderingen. Hierin wordt toegestemd.

In antwoord op de vraag van Ingrid: De begintijd van de vergaderingen van de P-raad is (onveranderd) 19.30 uur.

In de uitnodiging voor deze avond is een tikfout geslopen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit Albert de vergadering, bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en wenst iedereen wel thuis.

Algemeen

7 dagen na versturing van het verslag van de vergadering wordt deze geacht te zijn goedgekeurd, tenzij reactie van de leden bij de secretaris is binnengekomen.