Verslag vergadering Participatieraad 13 juni 2019

Aanwezig

Albert Greven (voorz.), Jaap de Wit (secr.), Peter Hemrica (vicevoorzitter), Bert Hoogeboom (penningmeester).

Leden: Bram Hulzebos, Roelof Kroeze, Thea Meems, Frederik Stevens, Rianne ten Veen.

Gast: Tim Heeringa.

Afwezig m.k.g. : Ingrid Cosse, Ate Faber, Moija Vogel.

Afwezig z.k.g.: Ullrich Nijgh en Andries Kroeze.

Notulen: Jaap de Wit.

1. Opening/vaststelling agenda 

Peter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

De agenda blijft ongewijzigd.

2. Nieuwe voorzitter

Peter licht in het kort toe dat de sollicitatiecommissie Albert bij het college van B&W heeft voorgedragen als de nieuwe voorzitter.

Daarna geeft hij de voorzitter hamer aan Albert.

Albert geeft aan dat zijn ambitie onder andere is dat de gemeente niet om de P-raad heen kan en dat het functioneren van de P-raad ook een positieve invloed zal hebben op de burgerij.

3. Presentatie inrichting toegang Jeugd en Wmo

Tim Heeringa geeft een presentatie over bovengenoemd onderwerp (wordt bij dit verslag gevoegd).

Op vragen vanuit de vergadering geeft hij inzicht hoe een aantal zaken nu in de praktijk werkt.

Gemeente werkt niet meer met Sociale Teams, maar heeft gekozen voor wijkgericht werken. Voor Veendam zijn er nu 2 wijken, te weten Veendam Noord en Veendam Zuid.

Bij de jeugdproblematiek is er voor gekozen om de casusregie bij de gemeente te houden.

Tevens wordt in gang gezet om zo veel mogelijk met intern personeel te werken.

4. Mededelingen/ ingekomen en uitgaande stukken.

Ingekomen stukken en overige info zijn per mail aan een ieder toegezonden.

Verder geen bijzonderheden.

5. Verslag vergadering 11 april 2019.

Het verslag is, n.a.v. reacties aangepast en wordt goedgekeurd en vastgesteld.

6. Vaststelling visie B&W/Participatieraad.

Het voorliggend stuk wordt vastgesteld. Op verzoek van Rianne zal Marja proberen een visuele pagina bij te voegen.

7. Bespreking onderwerpen LTA en Routebeschrijving (concept)

Het aangepaste stuk wordt door Marja en Tim toegelicht.

Op de vraag of het college een bepaald onderwerp graag door de P-raad behandeld ziet worden deelt Marja mede, dat ze dit niet bij het college heeft gevraagd

Na inventarisatie onder de leden worden onderstaande onderwerpen gekozen om dit jaar nader te behandelen. Tevens hebben de aanwezige leden aangegeven op welke onderwerpen zijn in willen gaan zetten. Zie onderstaand overzicht

 1. Eenzaamheidspact
  Rianne en Fred
 2. Route Dagbesteding
  Thea
 3. Beleidsplan Schuldhulpverlening 2020-2024
  Bert, Roelof, Peter
 4. Vaststellen definitief Meldpunt Zorg en Veiligheid / Overlast)
  Bram, Thea

De niet aanwezig leden wordt gevraagd aan de secretaris door te geven bij welke onderwerpen zij hun steentje willen bijdragen.

In de juli vergadering zal de voortgang op deze onderwerpen plenair aan de orde komen, terwijl verwacht wordt dat er in september een afgerond stuk aan de vergadering wordt aangeboden.

De concept routebeschrijving zal door de werkgroepjes op hun onderwerpen worden gelegd. We willen de routebeschrijving graag verbeteren aan de hand van de praktijk.

8.Toelichting over de lopende zaken van de werkgroepen

Werk en inkomen

Roelof:

 • De door de Platform Gehandicaptenbeleid georganiseerde tocht ging i.v.m. slecht weer niet door. Er is toen een gezellige middag in Van Beresteyn voor teruggekomen.
 • In het jaarverslag van de VKB(Volkskredietbank) wordt vermeld dat het rentepercentage van 10% naar 6,4 % is verlaagd.

Zorg en Welzijn

CEO: Door de werkgroep zijn interview vragen aangeleverd die worden meegenomen. Ook de samenwerking voor het onderzoek van dit jaar in 2020 is vastgelegd.

Ouderendag: Besloten wordt geen stand in te richten op de Ouderendag. Wel zullen de werkgroep leden acte de préséance geven.

De P-raad is niet het orgaan om voor de ouderenraad verbinding te maken cq te geven met de gemeente. Wel wordt het zinvol ervaren periodiek contact met deze raad te onderhouden.

Overleg met beleidsambtenaren van de gemeente:

Dit overleg wordt binnenkort op verzoek van de werkgroep opgestart.

Verzoek deelname aan de Klankbordgroep Oost Groningen (Publiek Vervoer):

Deze klankbordgroep zal worden bericht dat de P-raad op dit moment geen belangstelling heeft om deel te nemen.

Jeugd en Gezin

Van het gesprek met Heleen Visscher is tot op heden nog geen door Ingrid toegezegd verslag binnen.

Overkoepelende thema’s

Op dit moment niet actueel.

10. Rondvraag

Geen bijzonderheden

11. Sluiting

Hierna sluit Albert de vergadering.

Algemeen

7 dagen na versturing van het verslag van de vergadering wordt deze geacht te zijn goedgekeurd, tenzij reactie van de leden bij de secretaris is binnengekomen.