Verslag vergadering Participatieraad 9 mei 2019

Aanwezig: Esther Dijkstra (voorz.), Jaap de Wit (secr.), Peter Hemrica (vicevoorzitter), Bert Hoogeboom 
(penningmeester).

Leden: Ingrid Cosse, Ate Faber, Albert Greven, Bram Hulzebos,Roelof Kroeze, Thea Meems, Ullrich Nijgh, Frederik Stevens 

Genodigde: Marja Hovenkamp (Beleidsadviseur Sociaal). 

Afwezig m.k.g. : Rianne ten Veen en Andries Kroese 

Notulen: Moija Vogel. 

 1. Opening/vaststelling agenda

Esther opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

Dit zal voor haar de laatste vergadering van de P-raad zijn in haar hoedanigheid als voorzitter. Hierna legt ze haar functie neer en omkleed dit met reden zoals ze eerder per mail kenbaar heeft gemaakt. De agenda blijft ongewijzigd.

2. Vacature voorzitter

Roelof en Albert hebben zich beschikbaar gesteld. Het Dagelijks Bestuur zal samen met Ingrid (als afvaardiging vanuit de P-raad) met hen in gesprek gaan om een definitieve keuze te maken. Tijdens de bespreking van dit agendapunt wordt benadrukt dat het voorzitterschap niet alleen bestaat uit een technisch deel (het voorzitten tijdens een vergadering). Daarnaast vindt vooroverleg plaats binnen het Dagelijks Bestuur en wordt een brede inzetbaarheid verwacht in alles wat de P-raad behelst.

3. Verslag vergadering 11 april 2019

Het verslag is, n.a.v. reacties – die binnen de daarvoor gestelde termijn zijn binnen gekomen – aangepast en wordt in de huidige vorm goedgekeurd en vastgesteld.

4. Voortgang Conceptvisie B&W/Participatieraad

De conceptvisie is uitgebreid met een aantal punten die tijdens de vorige vergadering van de P-raad naar voren zijn gebracht.

Op pagina 4 wordt gesproken over drie verschillende visies. Er ontstaat een discussie waarin voorgesteld wordt om genoemde zinsnede (laatste alinea 4e regel) te nuanceren en te wijzigen in drie mogelijk verschillende visies. Het verschil tussen beleefwereld en systeemwereld wordt besproken.

Op dezelfde pagina wordt gesproken over ‘dezelfde mensen die meepraten’. (dezelfde mensen die zitting nemen in een raad of commissie). Dit wordt door de P-raad niet als zodanig herkend. De term pizza – meetings (genoemd op pagina 5) verwijst naar een sessie die plaats vindt tijdens het eten van pizza.

Marja werkt i.o.m. haar leidinggevende aan de Lange Termijn Agenda

Hierin worden 14 onderwerpen aangegeven die voor de P-raad interessant zouden kunnen zijn. Het voorstel van Marja is om uit deze 14 items bijvoorbeeld de 3 belangrijkste te kiezen waarmee de P-raad vervolgens aan de slag gaat.

Marja geeft in het kort de routing aan, waarbinnen ruimte voor de P-raad blijft om initiatief te nemen.

Ate wijst op voorgenomen systeemwijzigingen van 2015 die tot op heden niet zijn doorgevoerd.

Marja geeft aan dat de wethouder (Ans Grimbergen) open staat voor ongevraagd advies. Roelof noemt aansluitend als voorbeeld woonvisie 2019 – 2023/2024. Duurzaam wonen en huisvesting voor ouderen zou een onderwerp voor de P-raad kunnen zijn. Albert merkt op dat de zwaarte, het belang van een advies, relevant is.

Op pagina 6 wordt gesproken over professionalisering waarover de P-raad zou moeten beschikken. Bert vraagt daarover nadere uitleg. Marja legt uit dat de professionalisering verband houdt met inzicht in de zogenoemde systeemwereld van de gemeente t.a.v. besluitvormingsprocessen, juridische zaken, financiële aspecten, trajecten, werkwijze commissies, werkwijze, college en raad, tijdpad en afstemming onderling. De gemeente wordt, over het algemeen, door de inwoners gezien als één instantie waarbij de burger het inzicht ontbreekt in de besluitvormingsprocessen en alles wat daar mee samen hangt. Op de vraag van Thea in hoeverre de P-raad zich zou moeten professionaliseren antwoordt Marja dat het belangrijk is om te signaleren, te informeren en de verworven kennis en kunde toe te passen om tot een oplossing voor ‘de burger’ te komen.

De genoemde Participatieladder op pagina 7 is te omvangrijk om in totaliteit te kunnen behappen.

In deze conceptvisie worden bevindingen van het Fries Sociaal Planbureau genoemd. Dit hoeft per definitie niet representatief te zijn voor de situatie in Veendam.

Jaap geeft aan dat de weergave van de concept-visie - wat hem betreft - goed in elkaar steekt. Ieder zal het op zijn of haar manier lezen en interpreteren.

Marja zegt dat aan deze concept – visie het beste invulling kan worden gegeven door ermee aan de slag te gaan.

5.Toelichting over de lopende zaken van de werkgroepen

Werk en inkomen

Albert geeft een impressie van de bijeenkomst met Hans de Vroome.

De gemeente probeert een omslag te maken naar de burgers. Daarbij is er aandacht voor laaggeletterden, digibeten en armoede. De 3 genoemde factoren hebben vaak raakvlakken.

Vanaf 1 mei 2019 is er een apart loket voor schuldhulpverlening geopend in het BWI – gebouw. 

De hulp en ondersteuning die verschillende hulpverleners kunnen bieden is niet op elkaar afgestemd. De regievoering ontbreekt waardoor benodigde zorg niet effectief kan worden uitgevoerd. Vereterde overlegstructuren zouden hieraan kunnen bijdragen. 

De leerplichtambtenaar ziet toe op naleving van de leerplichtwet bij 16 tot 18 jarigen.

Als jeugd van deze leeftijdscategorie een school buiten de gemeente bezoekt is er geen directe lijn en komen meldingen van het niet naleven van de regels terecht bij Duo. Dit zijn slechts enkele punten die naar voren komen uit een lange discussie waarin allerlei zaken voorbij komen die de P-raad zorgen baart.

Zorg en Welzijn

Aanstaande dinsdag is er overleg met het seniorenplatform Veendam.

Naar aanleiding van het C.E.O.: Er hebben 456 personen deelgenomen aan een enquête en 120 personen werken mee aan een interview. Vanuit de P-raad zou input kunnen worden gegeven aan de vraagstelling van het C.E.O. 

Jeugd en Gezin

Het gesprek met Heleen Visser en leden van de werkgroep heeft inmiddels plaatsgevonden. Vragen vanuit de prioriteitenlijst zijn daarin deels beantwoord.

Onderwerpen van gesprek waren o.a.: Jeugdzorg in natura en P.G.B.

Ontwikkeling kind – jongere – en 18+ (ondersteuning in het volwassen zijn).

Begeleiding Wmo na 18 jaar en jeugdzorg. Verlengde Jeugdzorg als er voor het 18e jaar al hulp werd verleend door GGZ. Pleegzorg (tot 21 jaar). Jeugdreclassering (tot 23 jaar). Toekomstplannen, contracten en subsidie - aanbiedingen. Punten van verbetering

Een rapport van 73 pagina’s geeft de resultaten van het onderzoek Jeugdhulp (en bijbehorende kosten) binnen 26 gemeenten weer. Dit betreft steden in het westen.

Ingrid zal bij Heleen informeren naar de verschuiving van budgetten binnen de het sociaal domein t.b.v. de jeugdzorg.

Overkoepelende thema’s

Op dit moment niet actueel. 

9. Mededelingen/ ingekomen en uitgaande stukken

Ingekomen stukken en overige info zijn per mail aan een ieder toegezonden. 

Jaap noemt het stuk m.b.t. Mantelzorg als aandachtspunt voor de werkgroep Zorg en Welzijn. 

Toegangspasjes t.b.v. deze locatie zullen in ieder geval aan de leden van het Dagelijks Bestuur van de P – raad worden verstrekt. 

Het jaarverslag van de P-raad is door Marja en met de wethouder besproken. 

Hierin worden veel activiteiten en aandachtsgebieden verwoord. 

Het jaarlijkse etentje van de P-raad is gepland op vrijdag 24 mei, vanaf 18.00 uur in Brasserie Wildervanck (bij het midden – verlaat aan de Nijverheidskade in Wildervank) 

10. Rondvraag/Sluiting

Ullrich vraagt in hoeverre hij, namens de P-raad, ruimte krijgt om onderzoek te doen naar de omvang en kwaliteit van zorg en welzijn binnen de gemeente.

Ate geeft een beknopte weergave van de ontwikkelingen binnen de Stichting Leergeld. 

Roelof vraagt Marja in hoeverre zij iets kan vertellen over het besprokene binnen de meest recente vergadering van de Commissie Sociaal. Marja was niet aanwezig bij genoemd overleg.

Ingrid vraagt Marja of zij aan kan geven of en wanneer er gewerkt zal worden aan een verbeterde toegankelijkheid van de website van de gemeente. Marja heeft het doorgegeven maar heeft nog geen terugkoppeling gekregen.

Esther wenst de P-raad in de toekomst veel succes, bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Algemeen: 7 dagen na versturing van het verslag van de vergadering wordt deze geacht te zijn goedgekeurd, tenzij reactie van de leden bij de secretaris is binnengekomen.