Verslag vergadering Participatieraad Veendam 11 april 2019

Aanwezig

Esther Dijkstra (voorz.), Jaap de Wit (secr.), Peter Hemrica (vicevoorzitter), Bert Hoogeboom (penningmeester).

Leden: Ingrid Cosse, Ate Faber, Albert Greven, Bram Hulzebos, Roelof Kroeze, Thea Meems, Ullrich Nijgh, Frederik Stevens, en Rianne ten Veen.

Genodigden: Marja Hovenkamp en Andries Kroese

Notulen: Moija Vogel.

 1. Opening/vaststelling agenda

Esther opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder Ullrich Nijgh en Thea Meems die zich beschikbaar hebben gesteld voor het lidmaatschap van de P-raad. Hierna volgt een introductie ronde waarin iedereen iets over zichzelf vertelt.

2. Verslag sollicitatiecommissie

De komst - en deelname aan deze vergadering – van Thea Meems was vooraf bekend. Na een gesprek met de sollicitatiecommissie schuift bij deze vergadering eveneens Ullrich Nijgh aan. 

3. Verslag vergadering 14 maart 2019

Omdat er, n.a.v. dit verslag, geen reacties bij de secretaris zijn binnengekomen wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.

De actiepunten worden doorgenomen en bijgesteld.

In afwachting van uitbreiding van de werkgroep Zorg en Welzijn heeft Bram nog geen contact gelegd met de Ouderenbond.

Op 2 mei 1919 staat een gesprek gepland met Heleen Visscher (Ingrid).

Vanuit de P-raad heeft niemand deelgenomen aan de netwerkbijeenkomst op 1 april jl. te Meppel. Andries was er wel en heeft zijn bevindingen aan het papier toevertrouwd.

Voor het etentje van de P-raad zal Jaap een aantal data in mei 2019 aangeven.

De algemene voorkeur gaat uit naar een vrijdagavond.

Marja geeft aan dat de toekenning van toegangspasjes aan leden van de P-raad nog in beraad is.

4. Bespreking Conceptvisie B&W/Participatieraad

Thea geeft aan kennis genomen te hebben van de inhoud van het vergaderstuk.

Ze vraagt zich af of de cliëntenraden vertegenwoordigd zijn in de P-raad. Ze treft in het verhaal niet aan hoe verschillende groeperingen vanuit de samenleving met de Participatieraad in contact (kunnen) komen. Dit item wordt onderwerp van een levendige discussie waarin verschillende visies voorbij komen.

Tijdens deze discussie wordt de L.T.A. (Langere Termijn Agenda) genoemd. Deze is voor de Participatieraad gedurende een lange periode niet inzichtelijk geweest.

De zogenoemde Participatieladder is bedoeld als leidraad in de bespreking van deze concept-visie. Er is regelmatig overleg tussen de 3 werkgroepen en beleidsmedewerkers. Als punt van aandacht wordt het benaderen van verschillende groeperingen in de samenleving genoemd.

Vorig jaar werden een aantal uitnodigingen verstuurd naar diverse organisaties waarop geen respons is ontvangen.

Marja geeft aan dat de conceptvisie bedoeld is als een vergaderstuk met uiteindelijk doel om tot een gezamenlijke visie tussen College, Beleidsmedewerkers en P-raad te komen. Dit proces wordt bemoeilijkt door politieke en ambtelijke ‘hobbels’. Vooral in het ambtelijk circuit hebben veel wisselingen plaatsgevonden.

Marja geeft haar rol in dit proces aan. Zoals eerder gezegd geldt zij als de linking – pin tussen College, beleidsmedewerkers en P-raad.

Marja zal het besprokene voor zover nodig in het visiedocument verwerken.

Ter afsluiting van dit agendapunt spreekt Andries zijn waardering uit voor de manier waarop de bespreking van dit agendapunt in het vorige verslag is verwoord.

5. Samenstelling werkgroepen

De werkgroepen zijn, m.i.v. deze vergadering, als volgt samengesteld:

  • Werkgroep Jeugd & Gezin: Ingrid, Peter, Frederik en Bert
  • Werkgroep Zorg & Welzijn: Bram, Rianne en Thea
  • Werkgroep Werk & Inkomen: Albert, Ate en Roelof

6. Informatieverstrekking binnen de P-raad

Jaap wordt overspoeld met allerlei informatie. Hij kiest daaruit de onderwerpen die van belang zijn voor de P-raad. Op dit moment wordt daarbij op voorhand geen verdeling gemaakt tussen de werkgroepen. De vraag is welke informatie voor de gehele P-raad relevant is of dat er een keuze gemaakt moet worden welke info aan welke werkgroep verstrekt moet worden.

Naar aanleiding van het voorstel van Peter om informatie via de cloud te delen geeft Jaap aan hiervoor geen voorstander te zijn. Hij onderbouwt deze met zijn ervaring dat een reactie van leden van de P-raad op eenvoudige mails met vragen heel vaak uitblijft. Informatie - uitwisseling middels de cloud zal z.i. niet bijdragen tot een verbeterde communicatie.

7. Deelname vanuit de P-raad bij Publiek Vervoer

Structurele aandacht voor het Publiek Vervoer vanuit de P-raaad lijkt niet relevant.

 Wel kan de P-raad blijven functioneren als klankbord bij knelpunten.

8. Werkgroepen

Werk en inkomen

Op 16 april 2019 staat een bijeenkomst met Hans de Vroome gepland (BWI gebouw).

Op 21 mei 2019 is er andermaal een bijeenkomst van het armoedepact.

Daarnaast is een afspraak gepland met de afdeling Groen & Infra Wedeka Veendam.

Zorg en Welzijn

Bart en Albert zullen zich inzetten m.b.t. het CEO (Cliënt Ervarings Onderzoek). 

Jeugd en Gezin

Inmiddels is op 2 mei een afspraak gepland met Heleen Visscher.

Op de prioriteitenlijst zijn geen wijzigingen aangebracht.

Overkoepelende thema’s

Op dit moment niet actueel.

9. Mededelingen/ ingekomen en uitgaande stukken

Er zijn geen mededelingen en uitgaande stukken.

Ingekomen stukken en overige info zijn per mail aan een ieder toegezonden.

10. Rondvraag/Sluiting

Naar aanleiding van deze vergadering geeft Ullrich aan een positieve indruk te hebben gekregen.

Ate vraagt aandacht voor de ontwikkelingen rond de Voedselbank.

Thea is i.v.m. vakantie niet bij de juli – vergadering van de P-raad aanwezig en Moija niet bij de juni vergadering.

Ingrid vraagt aandacht voor de moeilijk toegankelijke website van de Kompanjie.

Jaap geeft aan dat het jaarverslag gereed is.

De P-raad stemt in met de toetreding van Thea en Ullrich tot de P-raad.

Hierna sluit Esther de vergadering, bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en wenst iedereen wel thuis.

Actiepunten

1. Contact met de ‘Ouderenbond’ Bram

4. Plannen etentje voorjaar 2019 Jaap

5. Toegangspasje(s) gebouw Marja

Algemeen

7 dagen na versturing van het verslag van de vergadering wordt deze geacht te zijn goedgekeurd, tenzij reactie van de leden bij de secretaris is binnengekomen.