Samenstelling college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders van Veendam. In 2022 is het huidige college aangetreden in Veendam.

De plannen voor de collegeperiode van 2022 – 2026 staan in het coalitieakkoord.

Het college bestaat uit:

De gemeentesecretaris is Arend Castelein.

De burgemeester is naast voorzitter van het college, ook voorzitter van de raad. Een dubbelrol, gezien het feit dat college en raad duidelijk gescheiden taken hebben. Van de andere kant ook een voordeel, omdat de burgemeester daarmee de link is tussen raad en college.

Na de gemeenteraadsverkiezingen benoemt de raad de wethouders voor een periode van vier jaar. Wethouders zijn geen lid van de raad. Een wethouder is politiek verantwoordelijk voor een specifiek deel van het beleid, ofwel een portefeuille. De burgemeester heeft een specifieke portefeuille, waarin onder meer het bewaken van de openbare orde en veiligheid is opgenomen.

De gemeentesecretaris is de strategisch adviseur van de burgemeester, het college en de gemeenteraad. Hiermee vormt hij de brug tussen de ambtenaren en het bestuur. Hij woont alle vergaderingen van het college bij en tekent alle collegebesluiten mee met de burgemeester.

Burgemeester Berry Link

Burgemeester Berry Link

Portefeuille burgemeester Berry Link

 • Bestuurlijke coördinatie, bestuurlijke organisatie en bestuurscultuur
 • Bestuurlijke en juridische aangelegenheden en inkoop
 • Openbare Orde, Veiligheid en (integrale) Handhaving
 • Externe betrekkingen, voorlichting en communicatie
 • Intergemeentelijke en grensoverschrijdende aangelegenheden/regionale samenwerking
 • Dienstverlening
 • Interne organisatie
 • Coördinatie Mijnbouw
 • Bestuurscultuur (projectportefeuille)

Contact

E-mail: bestuurssecretariaat@veendam.nl

Wethouder Henk Jan Schmaal

Wethouder Henk Jan Schmaal

Portefeuille wethouder Henk Jan Schmaal

 • Financiën
 • Economische Zaken, vastgoed en grondbedrijf
 • Toerisme en recreatie
 • Ruimtelijke Ordening en ruimtelijke ontwikkeling
 • Wonen
 • Sport
 • Centrumplan (projectportefeuille)
 • Afronding Leer- en Sportpark (projectportefeuille)
 • Invoering Omgevingswet (projectportefeuille)
 • ICT-projecten (projectportefeuille GRID N.V.)
 • Regionaal Woon- en leefbaarheidsplan (voor het deel wonen) (projectportefeuille)

Contact 

E-mail: henkjan.schmaal@veendam.nl

Nevenfuncties Henk Jan Schmaal

Voortvloeiend uit de functie

 • Lid Algemeen Bestuur Wedeka
 • Voorzitter Stichting Ondernemerscentrum Liberné
 • Lid aandeelhouders NV Ontwikkelingsmaatschappij RSCG
 • Vertegenwoordiger Bank Nederlandse Gemeenten
 • Vertegenwoordiger Bouwfonds
 • Vertegenwoordiger vereniging van aandeelhouders Essent
 • Vertegenwoordiger Enexis Holding N.V,.
 • Vertegenwoordiger deelneming CBL Vennootschap B.V.
 • Vertegenwoordiger claim Staat Vennootschap B.V.
 • Vertegenwoordiger deelneming Vordering op Enexis B.V.
 • Vertegenwoordiger deelneming Verkoop Vennootschap B.V.
 • Vertegenwoordiger in de Stichting Kerkstraat Veendam
 • AVA Groninger Monumentenfonds

Betaalde nevenfuncties

 • Duikinstructeur

Onbetaalde nevenfuncties

 • Voorzitter Programmacommissie Leergang Berenschot/VGG

Wethouder Ans Grimbergen

Wethouder Ans Grimbergen

Portefeuille wethouder Ans Grimbergen

 • Wmo, welzijnsbeleid
 • Jeugdzorg en CJG
 • Beschermd wonen
 • Volksgezondheidsbeleid (w.o. GGD)
 • Regie in het sociaal domein en daarin verbonden partijen
 • Armoedebestrijding
 • Burgerparticipatie, gebieds- en wijkgericht werken
 • Regionaal Woon- en leefbaarheidsplan (voor het deel leefbaarheid) (projectportefeuille)

Contact

E-mail: ans.grimbergen@veendam.nl

Nevenfuncties Ans Grimbergen

Voortvloeiend uit de functie

 • Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen (GGD en Jeugdzorg). Lid Algmeen en Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Jeugdzorg en Voorzitter Adviescommissie Jeugdzorg
 • Algemeen Bestuur Wedeka
 • Plv. lid Algemeen Bestuur VKB Noord Groningen
 • Coördinerend wethouder Stuurgroep project Sterk uit Armoede
 • Bestuurlijk OOGO WMO breed (o.a. Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang, OGGZ)
 • Bestuurlijk overleg met partijen Algemene Voorziening Maatschappelijke Ondersteuning ‘deBasis”.
 • Bestuurlijk overleg met partijen Algemene Voorziening Ambulante Jeugdhulp

Wethouder Bert Wierenga

Wethouder Bert Wierenga

Portefeuille wethouder Bert Wierenga

 • Verkeer en Vervoer
 • Beheer openbare ruimte
 • Groenbeleid, beheer en water
 • Afvalbeleid
 • Duurzaamheid
 • Milieu
 • Natuur
 • Energietransitie (projectportefeuille)

Contact

E-mail: bert.wierenga@veendam.nl

Nevenfuncties Bert Wierenga

Voortvloeiend uit de functie

 • Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur SOZOG
 • Vertegenwoordiger AVA NV Waterbedrijf Groningen
 • Lid algemeen bestuur ODG
 • Commissaris bij Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging
 • Lid en penningmeester stuurgroep waterketen

Onbetaalde nevenfuncties

 • Aandeelhouder(100%) Oikeiosis Beheer BV
 • Directeur Oikeiosis Beheer BV

Wethouder Annelies Kleve

Wethouder Annelies Kleve

Portefeuille wethouder Annelies Kleve

 • Participatie- en werkgelegenheidsbeleid (breed)
 • Schuldhulpverlening
 • Onderwijs en vroeg educatie
 • Bestrijding laaggeletterdheid
 • Inburgering statushouders/nieuwkomers
 • Cultuur (onderwijs)
 • Monumentenbeleid, behoud Cultureel erfgoed
 • Accommodatiebeleid

Contact

E-mail: annelies.kleve@veendam.nl

Nevenfuncties Annelies Kleve

Voortvloeiend uit de functie

 • Lid Dagelijks Bestuur Wedeka
 • Lid Algemeen Bestuur Wedeka
 • Bestuurlijk overleg OPRON

Gemeentesecretaris Arend Castelein

Gemeentesecretaris

Arend Castelein is gemeentesecretaris van de gemeente Veendam.