Woonvisie Veendam 2019 - 2023

De woonvisie is opgesteld om voor de inwoners een goede woonkwaliteit te behouden. De beleidsuitgangspunten zijn in de woonvisie vastgesteld

Om een goede woonkwaliteit te behouden zijn de juiste woningen op de juiste plekken noodzakelijk en is er aandacht voor het kwantitatief en kwalitatief op peil houden van de woningen in relatie tot de bevolkingsontwikkeling.

De woonvisie bevat de visie van de gemeente op het wonen in de gemeente Veendam voor de komende vijf jaar. In de woonvisie is vastgelegd hoe we willen werken aan goed wonen in de gemeente. We willen inspelen op de veranderende bevolkingssamenstelling en werken. aan het toekomstbestendig maken van onze woningvoorraad. We willen dat iedereen in Veendam geschikte woonruimte kan vinden die aansluit bij de eigen behoefte. In de woonvisie wordt ingegaan op investeringen in de bestaande woningvoorraad, nieuwbouw, sociaal wonen, wonen met zorg en leefbaarheid.

Woning Veendam Woning Veendam 2 

Woonvisie 2019-2023

Gemeente Veendam

Woning Veendam 3

Companen

Datum: 19 juni

Titel: Woonvisie 2019-2023

Ondertitel: Woonvisie 2019-2023

Opdrachtgever: Gemeente Veendam

Auteur(s): Jeroen Wissink en Martin Bleijenburg

Projectnummer: 2047.100

Status: Vastgesteld d.d. 30 september 2019

Inhoud

 1. Wonen in een krachtige gemeente
   
 2. Vernieuwen en investeren in de woningvoorraad
  2.1 Onze visie op het thema
  2.2 Onze aanpak
  2.3 Nadere onderbouwing
   
 3. Sociaal wonen
  3.1 Onze visie op het thema
  3.2 Onze aanpak
  3.3 Nadere onderbouwing
   
 4. Invulling wonen en zorg 
  4.1 Onze visie op het thema
  4.2 Onze aanpak
  4.3 Nadere onderbouwing 
   
 5. Wijken en leefbaarheid
  5.1 Onze visie op het thema
  5.2 Onze aanpak
  5.3 Nadere onderbouwing
   

Bijlage 1: samenvatting activiteitenprogramma
Bijlage 2: Relevantie Beleidskaders en Wetgeving 

 

 

1 Wonen in een krachtige gemeente

Ondernemend op de uitdagingen inspelen

Veendam wordt vanwege zijn groene en blauwe omgeving “Parkstad” genoemd en heeft als vierde winkelkern in de provincie een hoog voorzieningenniveau. Veendam vervult daarmee ook voor de regio een belangrijke functie. Samen met een uitstekende ontsluiting en een aanzienlijke bedrijvigheid maakt dit de gemeente tot een krachtige, dynamische woonplaats. En dat willen wij in de toekomst ook zo houden en waar mogelijk versterken. Dat betekent dat wij niet achterover kunnen leunen en dat een actief en ondernemend beleid nodig is.

Wij staan in de komende jaren voor een aantal uitdagingen. Zo verandert de bevolkingssamenstelling en moeten we werken aan het toekomstbestendig maken van onze woningvoorraad. Wij willen hier dan ook een passend antwoord op vinden. Centraal daarin staat de uitspraak in het Coalitieakkoord 2018: “iedereen in Veendam moet geschikte woonruimte kunnen vinden die aansluit bij de eigen behoefte”. Dat is het kernuitgangspunt voor de uitwerking van deze Woonvisie 2019-2023. Hiermee actualiseren wij de Woonvisie 2015 (zie ook bijlage 2).

Behoud van kernkwaliteiten

Met de nieuwe Woonvisie willen we zo goed mogelijk aansluiten op de kaders die de Toekomstvisie 2020 en andere visies schetsen voor de gemeente. Dat betekent dat we kernkwaliteiten willen behouden en versterken. Tot onze kernkwaliteiten rekenen wij:

 • Stedelijk wonen. Veendam heeft een klein, stedelijk hart met bijbehorende voorzieningen en een uitstekende infrastructuur. Ondanks het stedelijke karakter kenmerkt het wonen zich hoofdzakelijk door laagbouw, wat sterke toegevoegde waarde heeft voor de ruimtelijke kwaliteit.
 • Betaalbaar wonen. De ruime, groene en stedelijke kwaliteit wordt gecombineerd met zeer betaalbaar wonen voor iedereen, ook voor lage inkomensgroepen. Dit maakt Veendam dan ook aantrekkelijk voor mensen die elders in de regio werken en betaalbaar willen wonen in een gemeente die van alle gemakken is voorzien. Om goed in te spelen op de woningvraag wil Veendam vraaggestuurd ontwikkelen en gemengd bouwen stimuleren.
 • Rust, natuur en ruimte. De gemeente heeft een parkachtige structuur. Groen en water verbinden de kernen met het buitengebied en zijn van belang voor de recreatie, ecologie, gezondheid en educatie. Denk hierbij aan vaarrecreatie en Borgerswold. Deze ruimtelijke structuren willen wij behouden en waar mogelijk versterken.

Samen met partijen

Wij staan bij het oppakken van de uitdagingen niet alleen. Om onze ambities te verwezenlijken werken we daarom samen met andere partijen. Bij de opstelling van deze woonvisie zijn binnen de gemeente woningcorporaties, Commissie Huurzaken en bewonersorganisaties, belangenorganisaties, ontwikkelaars, makelaars en zorg- en welzijnsorganisaties betrokken. Een woonvisie heeft pas echt zeggingskracht als deze wordt ondersteund door de betrokken partijen op het vlak van wonen. Verder speelt de samenwerking met regiopartijen een belangrijke rol. In Oost-Groningen hebben de zes gemeenten, de provincie, de woningcorporaties en de zorgpartijen inmiddels een samenwerkingstraditie rond de aanpak van de regionale woningmarktopgaven. Ons gezamenlijke doel is het ontwikkelen van een toekomstbestendige woningvoorraad en leefomgeving. Hiervoor zijn verschillende concrete stappen gezet. In 2017 is een nieuw woningmarktonderzoek uitgevoerd. Daarnaast hebben wij in gezamenlijkheid onder andere het Regionale Woon- en Leefbaarheidsplan, het nieuwe Regionaal Prestatiekader, de “Menukaart” en de Prestatieafspraken met de corporaties uit 2017 uitgewerkt. Deze beleidsuitgangspunten vormen belangrijke kaders bij de totstandkoming van deze Woonvisie. In bijlage 1 gaan wij hierop nader in, evenals op belangrijke wijzigingen in de landelijk wetgeving.

Hoofdlijnen van ons woonbeleid

In ons Coalitieakkoord 2018 hebben we onze prioriteiten voor het woonbeleid vastgelegd.

De coalitie zet breed in op:

 • geschikte woonruimte die aansluit bij de eigen behoefte voor iedereen, bestaande en nieuwe inwoners
 • meer betaalbare huurwoningen voor de lagere inkomens
 • vraaggestuurd bouwen van koopwoningen
 • stimuleren van gemengd bouwen in de wijken voor alle inkomensgroepen en huishoudens
 • afspraken met de provincie dat in Veendam naar behoefte kan worden gebouwd
 • stimuleren wonen boven en nabij winkels
 • bestaande mooie panden behouden

Deze prioriteiten combineren wij met de uitkomsten van het Woningmarktonderzoek 2017 en de uitkomsten van de woondialoog met stakeholders. Dat brengt ons tot de vier hoofdthema’s van de woonvisie:

Thema 1. Vernieuwen van en investeren in de woningvoorraad

Veel mensen wonen naar tevredenheid in onze gemeente en dit willen we graag zo houden. Vernieuwen en investeren in onze woningvoorraad is essentieel in het behoud, en waar nodig verbeteren, van het woon- en leefklimaat in Veendam. Hoewel de woningbehoefte op kort termijn een beperkte groei laat zien, betekent dit niet dat er ook een beperkte nieuwbouwopgave ligt. De veranderende huishoudenssamenstelling zorgt namelijk voor een veranderende kwalitatieve en kwantitatieve vraag. Dit palet noopt ons tot het voeren van een vraaggestuurd voorraadbeleid, waarin uitbreiding, verversing, kwaliteitsverbetering en sloop in onderling verband aandacht verdienen. Bij het voorraadbeleid hechten wij sterk aan duurzaamheidsbeleid. De energietransitie staat daarbij voorop, maar ook de beheersing van de woonlasten van de inwoners.

De komende jaren liggen er in ieder geval belangrijke opgaven in de transformatie van bestaande winkelpanden in en rond het centrum, de herontwikkeling van (beeldbepalende) monumenten voor woningbouw en de ontwikkeling van (nieuwe) zorgconcepten als gevolg van extramuralisering GGZ en Beschermd Wonen. Denk hier bijvoorbeeld aan herontwikkeling van het voormalig postkantoor (Beneden Oosterdiep). Vanwege deze ontwikkelingen verwachten wij daarom dan ook een extra opgave te moeten realiseren die hoger ligt dan de huidige regionale prognose. Wij willen deze ruimte dan ook benutten. Hierbij geldt: nieuwbouw is geen doel op zich, maar een middel om onze voorraad toekomstbestendig te maken.

Thema 2. Sociaal Wonen

Het huisvesten van inwoners met bescheiden inkomens en een zwakke positie op de woningmarkt, zoals starters vinden wij van groot belang. Daarbij gaat het in eerste instantie om de (ontwikkeling van de) sociale huurvoorraad en de betaalbaarheid. De sociale problematiek beperkt zich daar echter niet toe: ook de particuliere huurvoorraad en de kwetsbare delen van de particuliere koopvoorraad verdienen aandacht. Door voldoende betaalbaar en kwalitatief passend aanbod te realiseren spelen we in op de behoefte van starters en behouden we deze belangrijke doelgroep voor onze gemeente.

Thema 3. Invulling Wonen en Zorg

De vergrijzing van de bevolking en het streven naar zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen en andere huishoudenscategorieën (o.a. door de ambulantisering binnen de GGZ en Beschermd Wonen) vragen om een belangrijk accent in de woonvisie. De koppeling aan bereikbare/verkrijgbare zorg en het verdwijnen van de traditionele verzorgingstehuizen en een nieuwe invulling daarvan zijn urgente thema’s.

Thema 4. Wijken en Leefbaarheid

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. In ons woonbeleid hebben we daarom ook oog voor leefbaarheid van de wijken en kernen. Een goede leefbaarheid heeft een positieve invloed op gezondheid, eenzaamheid en betrokkenheid bij de omgeving, elkaar en de wijk. De fysieke inrichting is hierbij van wezenlijk belang.

Vastgestelde woonvisie gemeente Veendam

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Vastgestelde woonvisie gemeente Veendam’, pdf, 1MB