Bijlage 1: Samenvatting activiteitenprogramma

Activiteit Planning 
Afspraken met provincie over te realiseren woningaantallen Gereed 3 e kwartaal 2019 + jaarlijkse actualisatie
Actualisering afwegingskader nieuwbouw Eind 2019 en daarna jaarlijks
Afspraken maken met marktpartijen over nieuwbouw Gereed 4e kwartaal 2019 en jaarlijks evalueren en zonodig actualiseren
Intrekken ongerealiseerde plancapaciteit woningbouw Einde 2020 gereed en jaarlijks actualiseren
Prestatieafspraken met Acantus, Woonzorg Nederland, Habion en Vestia over verbetering, aanpassing, onttrekking en verduurzaming Eind 2019 gereed + 4 jaarlijkse cycli
In beeld brengen en monitoren langdurige leegstand in koopsector (2020, doorlopend)
Aanpak rotte kiezen Intensief in 2020, daarna permanent
Verduurzaming sociale sector Opnemen in prestatieafspraken
Voorlichting verduurzaming particuliere sector Doorlopend
Overleg ondernemers over wonen boven winkels 2019
Omzetten leegstaande winkelpanden tot woningen Doorlopend
Herontwikkeling monumenten 2020
Versterken samenwerking sectoren Wonen/RO en Sociaal Domein 4 e kwartaal 2019
Coöperatieve woonconcepten Doorlopend
Nieuwbouwafspraken ( over kleine huishoudens) Wanneer aan de orde
Lasten duurzaamheidsbeleid sociale koopwoningen Doorlopend
Onderzoek en maatwerkafspraken kwetsbare doelgroepen 2020/2021
Aandacht huisvesting jongeren en starters 2019/2020, doorlopend
‘Dag van de starter’ 2020
Inventarisatie vraag woonwagenstandplaatsen 2020
Periodieke monitorende bijeenkomsten wonen-welzijn-zorg Periodiek (twee keer per kalenderjaar)
Levensloopgeschikte woningen opnemen in bouwprogramma Periodiek
Uitvoering geven aan Convenant Huisvesting EX-cliënten Beschermd Wonen Periodiek
Actief informeren senioren over mogelijkheden verbetering woonsituatie Periodiek 1x per kalenderjaar
Verkenning toepassingsmogelijkheden SVn-blijverslening 2020
Benutting verouderde bejaardenwoningen Prestatieafspraken
Overleg met centrum ondernemers 2020
Intrekken bouwvergunningen Permanent
Terugbrengen aantal leegstaande en verwaarloosde panden Permanent
Inzet van het leefbaarheidsfonds afstemmen op activiteiten in betreffende wijk
Opstellen wijkontwikkelplan Veendam-Noord 2020
Wonen en sociale problematiek afstemmen met andere beleidsterreinen gedurende 2019