Bezwaar en Beroep

In deze kamer geven wij u algemene informatie over bezwaar en beroep.

Wanneer u informatie wilt over bezwaar- en beroepsmogelijkheden in bestemmingsplan- of wijzigingsplanprocedures, kunt u kijken in het informatiehuis Ruimte.

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u bezwaar maken. Ook heeft u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen of om in beroep te gaan bij de rechtbank.

Bezwaar

In een brief, waarin het besluit staat, wordt meestal een bezwaarclausule opgenomen. In de bezwaarclausule staat hoe u bezwaar kunt maken tegen het besluit.

U kunt bezwaar maken tegen een besluit waar u het niet mee eens bent. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen een besluit dat iemand anders betreft, maar een voorwaarde daarvoor is dat u belanghebbende bent bij het besluit. Dit betekent dat u betrokken moet zijn bij het besluit.

Een informatiebrief, een ambtelijke waarschuwing of een voornemen tot het nemen van een besluit zijn geen besluiten. Daarom kunt u tegen deze brieven geen bezwaar of beroep aantekenen. Tegen een voornemen tot het nemen van een besluit kunt u wel een zienswijze indienen.

Bezwaarschrift indienen

Om bezwaar te maken moet u een bezwaarschrift indienen. 

Dit is een schriftelijk document waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Lees hoe u een bezwaar indient.

De periode voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. Deze periode begint de dag na het bekend maken van het besluit. Ontvangt de gemeente uw bezwaarschrift te laat? Dan wordt uw bezwaar niet behandeld, tenzij daar goede redenen voor zijn.

Behandeling

De gemeente heeft een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie en beslist daarom binnen 12 weken op uw bezwaarschrift. Deze periode loopt vanaf de dag na de dag waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. De gemeente kan deze termijn in bepaalde situaties verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

De gemeente krijgt advies over bezwaarschriften van een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. De commissie bestaat uit leden die niet werkzaam zijn bij de gemeente Veendam. Hierdoor kunnen zij onafhankelijk advies uitbrengen. Het bezwaarschrift wordt behandeld tijdens een hoorzitting. Bij deze hoorzitting mogen belanghebbenden en de gemeente de zaak toelichten. Tijdens de hoorzitting stelt de commissie vragen om de feiten en standpunten helder te krijgen en onduidelijkheden weg te nemen. U kunt tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftcommissie zelf het woord doen, maar u kunt u ook laten bijstaan door een adviseur of advocaat. Uiteindelijk komt de commissie tot een onafhankelijk oordeel en brengt advies uit aan de gemeente.

Beslissing op bezwaar

De gemeente neemt een beslissing op bezwaar. Dit besluit kan anders zijn dan het advies van de commissie. Als er anders beslist wordt, zal de gemeente uitleggen waarom het advies van de commissie niet wordt overgenomen.
De beslissing op bezwaar kan het oorspronkelijke besluit vervangen, maar kan ook het oorspronkelijke besluit in stand laten en aanvullen. Tegen een beslissing op bezwaar kunt u beroep instellen.

Beroep

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit schriftelijk een gemotiveerd beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland. 

Voor meer informatie over de procedure bij de rechtbank kunt u kijken op de website Rechtspraak of op Rijksoverheid.nl.

Voorlopige voorziening

De werking van een besluit wordt niet opgeschort door het instellen van bezwaar of beroep. Dit betekent dat de rechtsgevolgen die uit het besluit voortkomen, in werking treden. Wanneer u de werking van het besluit wilt schorsen tot er een beslissing op bezwaar of een uitspraak van de rechtbank in beroep is, kunt u de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening. Bij besluiten van de gemeente Veendam kunt u een verzoek versturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland. 

Voor meer informatie over de procedure bij de rechtbank kunt u kijken op de website Rechtspraak of op Rijksoverheid.nl.