Burgerinitiatief

De gemeenteraad en het college vinden het erg belangrijk dat inwoners van de gemeente deelnemen aan de maatschappij om zo de leefbaarheid te bevorderen. Bewoners die een goed initiatief hebben kunnen hiervoor (financiële) steun aanvragen.

U kunt als inwoner of organisatie, zonder winstoogmerk en actief in Veendam een aanvraag subsidie voor een burgerinitiatief indienen uit het fonds Burgerinitiatieven. Het fonds Burgerinitiatieven is aanvullend op al bestaande regelingen om een subsidie aan te vragen. Het fonds Burgerinitiatieven is in 2016 ingesteld door de gemeenteraad en is bedoeld voor particulieren of organisaties zonder winstoogmerk. Een initiatief moet erop gericht zijn om bewoners uit verschillende buurten, wijken en dorpen met elkaar in contact te brengen om zo de onderlinge betrokkenheid te vergroten.

Bewoners participatie start bij initiatieven van inwoner

Elk plan dat een bijdrage levert aan de leefbaarheid en de (ver)binding onderling kan worden ingediend. Een plan kan betrekking hebben op een buurt of wijk, maar kan ook heel goed geschikt zijn voor alle inwoners van Veendam. Na afloop van ieder kwartaal worden de ingediende initiatieven beoordeeld en getoetst en met een advies voorgelegd aan het college. U kunt als inwoner het gehele jaar initiatieven indienen. Een initiatief mag in principe niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden voor een burgerinitatief. Het burgerinitatief:

  • levert een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale cohesie
  • heeft draagvlak
  • wordt ingediend door een particulier of een organisatie zonder winstoogmerk
  • dient door de aanvrager zelf uitgevoerd te worden
  • is niet bestemd om de kosten voor alcohol te subsidiëren
  • mag niet leiden tot beheerskosten voor de gemeente
  • moet gaan om een eenmalige activiteit

Aanpak

Bewoners met goede plannen en initiatieven worden uitgenodigd om hun initiatief in te dienen bij de gemeente. Dit kan:

  • per post: Gemeente Veendam, Postbus 20004, 9640 AB Veendam
  • of per e-mail: info@veendam.nl.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.