Energietoeslag 2022

We merken het allemaal. De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen soms dagelijks nog verder op. Hier heeft iedereen in Nederland mee te maken.

Daarom heeft het kabinet een maatregelenpakket in het leven geroepen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen te verzachten. Dit is de energietoeslag. De energietoeslag is een tegemoetkoming voor huishoudens met een laag inkomen. Het is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen.

Wat is de hoogte van de energietoeslag?

Het kabinet heeft eerder dit jaar besloten om mensen met een laag inkomen een energietoeslag van € 800 te geven. Inmiddels is de toeslag verhoogd naar € 1300. Huishoudens die al een energietoeslag van € 800 hebben ontvangen, krijgen op 31 oktober een nabetaling van € 500 en hoeven daarvoor geen nieuwe aanvraag in te dienen. Vanaf 1 november 2022 zal de gemeente ook alle aanvragen die al in behandeling zijn genomen of nieuw binnenkomen en waarover een besluit wordt genomen in één keer uitkeren. Het gaat dan om een totaalbedrag van € 1300.

Inkomensgrenzen per 1 juli 2022 exclusief vakantietoeslag,120% van de bijstandsnorm

Let op: bij medebewoners/kostendelers (bijv. meerderjarige inwonende kinderen) gelden er andere, lagere bedragen.

21 jaar tot AOW-leeftijd 120% van de bijstandsnorm per maand exclusief vakantietoeslag
Alleenstaande (ouder) € 1256,08
Getrouwd of samenwonend         € 1794,40
Vanaf AOW-leeftijd 120% van de bijstandsnorm per maand exclusief vakantietoeslag
Alleenstaande (ouder) € 1397,27
Getrouwd of samenwonend         € 1892,81

Let op: Vanaf AOW- leeftijd: Ontvangt u naast uw AOW ook pensioen? Dan vindt er een vrijlating op uw inkomen uit pensioen plaats. Dit betekent dat we € 21,50 voor een alleenstaande en € 43,00 bij een echtpaar niet zien als inkomen. U vult op de aanvraag het volledige pensioenbedrag in, en wij passen de vrijlating toe bij het bereken van het inkomen.

Voorwaarden

 • u bent 21 jaar of ouder;
 • u woont in de gemeente Veendam;
 • u bent Nederlander of wordt hiermee gelijkgesteld;
 • u woont in een zelfstandige woning;
 • uw inkomen is niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm (kijk hiervoor in het schema)

Geen recht (uitsluitingsgronden) op energietoeslag als:

 • u 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • u student bent en studiefinanciering (WSF) ontvangt en geen zelfstandige woonruimte heeft met eigen energierekening en eigen energiecontract.
 • u kamerbewoner bent;
 • u in een instelling woont (bijvoorbeeld zorg- of verpleeginstelling, revalidatiecentrum  of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • u ingeschreven staat op een briefadres in de gemeente en u heeft geen eigen woonadres;
 • u in voorarrest of detentie verblijft;
 • u al eerder de energietoeslag heeft ontvangen.

Niet iedereen hoeft de energietoeslag aan te vragen

Ontving u in februari 2022 een uitkering (bijstand, IOAW, IOAZ of Bbz) van de gemeente? En voldoet u aan de voorwaarden voor de energietoeslag? En zijn de uitsluitingsgronden niet van toepassing? Dan wordt de energietoeslag automatisch aan u toegekend. U hoeft hiervoor niets te doen. 

Belangrijk om te weten: we betalen één toeslag per huishouden, omdat u met elkaar één energiecontract heeft. 

Ontvangt u geen uitkering (bijstand, IOAW, IOAZ of Bbz) van de gemeente?

En voldoet u wel aan de voorwaarden? En zijn de uitsluitingsgronden niet op u van toepassing? Dan kunt u zelf een aanvraag indienen. De aanvraag kunt u indienen op deze website.

Ontvangt u een bijstandsuitkering (AIO) van de Sociale verzekeringsbank?

Dan moet u zelf de energietoeslag bij de gemeente aanvragen. U krijgt het niet automatisch toegekend. Het bericht op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is niet correct.

Aanvraag

Bij de aanvraag moet u een aantal gegevens toevoegen. Onderstaande gegevens moet u toevoegen:

 • Geldig identiteitsbewijs (id-kaart, paspoort, vreemdelingendocument)
 • Bewijsstuk van uw inkomen (loon-uitkeringsspecificatie, alimentatie etc.)

De gemeente heeft 8 weken de tijd om uw aanvraag te behandelen. Wij verwachten veel aanvragen waardoor de afhandeling van uw aanvraag mogelijk langer kan duren dan u van ons gewend bent. Als u er voor zorgt dat u de aanvraag compleet inlevert, dan kunnen wij uw aanvraag sneller beoordelen.

Energietoeslag aanvragen voor 2022

 

Hulp bij geldzaken

Vindt u het af en toe lastig om de rekeningen te betalen? Of lukt het nu nog wel, maar straks niet meer? U hoeft het niet alleen te doen. Wij hebben, samen met deBasis Veendam professionals die met u mee kunnen kijken. Onze hulp is gratis. Kijk voor meer informatie op de pagina Hulp bij geldzaken.

Tijdelijke verlaging van de energiebelasting

De energietoeslag is aanvullend op de verlaging van de energiebelasting dit jaar. Hierbij gaat het om een belastingkorting op de energierekening en een tijdelijk lager btw-tarief op energie. Met die belastingverlaging wordt een deel van de verwachte stijging van de gemiddelde energierekening gecompenseerd. Deze verlaging geldt voor alle huishoudens in Nederland. En wordt uitgevoerd door uw energieleverancier. U ziet dit terug op uw eindafrekening.

Energieloket gemeente Veendam

Wilt u energiebesparende maatregelen nemen voor uw huis? Kijk dan ook op onze pagina Energieloket gemeente Veendam.

 • De energietoeslag is bedoeld voor inwoners van de gemeente Veendam met een inkomen tot 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm.

  Lees verder
 • Let op: bij medebewoners / kostendelers (bijv. meerderjarige inwonende kinderen) gelden er andere, lagere bedragen.

  Inkomensgrenzen per 1 juli 2022 exclusief vakantietoeslag,120% van de bijstandsnorm

  21 jaar tot AOW-leeftijd 120% van de bijstandsnorm per maand exclusief vakantietoeslag
  Alleenstaande (ouder) € 1256,08
  Getrouwd of samenwonend € 1794,40
  Vanaf AOW-leeftijd 120% van de bijstandsnorm per maand exclusief vakantietoeslag
  Alleenstaande (ouder) € 1397,27
  Getrouwd of samenwonend € 1892,81

  Let op: Vanaf AOW- leeftijd: Ontvangt u naast uw AOW ook pensioen? Dan vindt er een vrijlating op uw inkomen uit pensioen plaats. Dit betekent dat we € 21,50 voor een alleenstaande en € 43,00 bij een echtpaar niet zien als inkomen. U vult op de aanvraag het volledige pensioenbedrag in, en wij passen de vrijlating toe bij het bereken van het inkomen

  Lees verder
 • Het kabinet heeft eerder dit jaar besloten om mensen met een laag inkomen een energietoeslag van € 800 te geven. Inmiddels is de toeslag verhoogd naar € 1300. Huishoudens die al een energietoeslag van € 800 hebben ontvangen, krijgen een nabetaling van € 500 en hoeven daarvoor geen nieuwe aanvraag in te dienen. De nabetaling van € 500 vindt plaats op 31 oktober 2022.

  Voor de lopende aanvragen waarover de gemeente nog een beslissing moeten nemen, wordt het totaalbedrag van € 1300 in één keer uitgekeerd. Zodra deze aanvragen afgerond zijn, zal de betaling plaatsvinden. De betaling vindt na 1 november 2022 plaats.

  Lees verder
 • U kunt de energietoeslag aanvragen tot en met 30 juni 2023.

  Lees verder
 • Nee, de energietoeslag heeft geen gevolgen voor uw toeslagen van de belastingdienst. De energietoeslag is een onbelaste uitkering. Dit betekent dat u over de energietoeslag geen belasting hoeft te betalen.

  Lees verder
 • Nee, uw energietoeslag valt buiten de boedel. Dit betekent dat het niet vatbaar is voor beslag. De energietoeslag is bijzondere bijstand en wordt verstrekt ter compensatie van specifieke kosten (de hoge energielasten).

  Lees verder
 • Omdat u van ons een uitkering ontvangt, zijn uw gegevens bij ons bekend. Wij hebben met de gegevens zoals die in februari 2022 bij ons bekend waren, gekeken of u aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, dan hoeft u niet aan te vragen. De toeslag wordt dan ambtshalve (zonder aanvraag) aan u toegekend. U ontvangt voor 12 april 2022 de toekenningsbeschikking waarin wij de energietoeslag aan u toekennen. 

  Heeft u een beschikking ontvangen maar voldoet u niet aan de voorwaarden? Neem dan contact met ons op. Mogelijk heeft u de toeslag onterecht ontvangen. En kunnen we samen kijken hoe we dit kunnen oplossen. 

  Lees verder
 • Ja, u moet de eenmalige energietoeslag zelf aanvragen. U krijgt het niet automatisch.

  Lees verder
 • Via onze website veendam.nl/energietoeslag kunt u sinds 11 april 2022 de aanvraag indienen. Inloggen doet u met uw DigiD. Voordeel van digitaal aanvragen is dat na het inloggen met uw DigiD een aantal gegevens al wordt ingevuld. Heeft u een partner? Dan dient u samen de aanvraag in.

  Als u klaar bent met het invullen van het formulier, klikt u op ‘bevestigen’. Let op: De aanvraag is pas ingediend bij de gemeente als ook uw partner de aanvraag heeft bevestigd. Uw partner krijgt via de mail het verzoek om de aanvraag te bevestigen. Daarna heeft u de aanvraag ingediend.

  Lees verder
 • De energietoeslag wordt aan uzelf betaald. Om dit te kunnen doen moet u bij de aanvraag een kopie van uw bankafschrift of bankpas inleveren. Daarmee kunnen wij zien op welk rekeningnummer de toeslag betaald moet worden en of het rekeningnummer op uw naam staat.

  Lees verder
 • Als u een uitkering (bijstand, IOAW, IOAZ of Bbz) van de gemeente ontvangt, dan wordt de toeslag betaald op het rekeningnummer waarop ook uw uitkering wordt gestort. Dit zal doorgaans de bewindvoerder zijn omdat die uw financiën beheert.

  Heeft u geen uitkering van de gemeente maar wel een bewindvoerder? Dan is het verstandig om de toeslag samen met uw bewindvoerder aan te vragen. En de toeslag te laten uitbetalen op uw rekeningnummer bij de bewindvoerder.

  Lees verder
 • Nee, als u het lastig vindt om digitaal aan te vragen mag u ook een papieren aanvraagformulier ophalen. Deze liggen bij het BWI-gebouw (Jan Salwaweg 1) - openingstijden.

  Wilt u graag hulp bij het invullen van het formulier? Dan kunt u contact opnemen met het formulierenteam van De Basis, telefoonnummer: 0598 698114.

  Lees verder
 • U vraagt bijzondere bijstand aan voor de tegemoetkoming energiekosten. Bij deze aanvraag moeten wij uw identiteit vaststellen.

  Lees verder
 • Ontvangt u een AOW-uitkering of Nabestaandenpensioen van de Sociale verzekeringsbank (SVB)? Dan ontvangt u alleen een specificatie wanneer de hoogte van de uitkering is gewijzigd. De laatste specificatie zal waarschijnlijk van januari 2022 zijn geweest.

  U kunt uw specificaties ook downloaden op de site van de SVB of het UWV.

  Lees verder
 • Ontvangt u een uitkering van het UWV, bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan ontvangt u alleen een specificatie wanneer de hoogte van de uitkering is gewijzigd. De laatste specificatie zal waarschijnlijk van januari 2022 zijn geweest. Voor andere uitkeringen van het UWV geldt dat u maandelijks een specificatie ontvangt.

  U kunt uw specificaties ook downloaden op de site van de SVB of het UWV.

  Lees verder
 • Als u een pensioenuitkering ontvangt, dan laten we een deel van dit pensioen vrij. Dit heet pensioenvrijlating. Voor een alleenstaande is de vrijlating € 21,50 en voor een echtpaar / samenwonenden is de vrijlating € 43,00. 

  Op het aanvraagformulier geeft u aan wat de hoogte is van uw pensioenuitkering. U haalt dus niet de vrijlating zelf van het bedrag af. Dit doet de gemeente bij het vaststellen van de hoogte van uw inkomen. 

  Lees verder
 • Bij een aanvraag bijzondere bijstand geldt de inlichtingenplicht. Dit betekent dat u de aanvraag naar waarheid hebt ingevuld. En dat u de gevraagde gegevens naar juistheid en volledigheid hebt aangeleverd. 

  Lees verder
 • Ja dat kan. Bijvoorbeeld omdat u energietoeslag heeft aangevraagd en achteraf blijkt dat u hier geen recht op had. Neem in dit geval contact met ons op (0598 652222). Dan kunnen we samen kijken hoe we dit kunnen oplossen.

  Lees verder
 • Ja dat kan. U heeft een beschikking ontvangen op basis van de informatie zoals die in februari 2022 bij ons bekend is. Mogelijk is er later iets in uw situatie gewijzigd waardoor u geen recht op de toeslag heeft. Neem in dit geval contact met ons op (0598 652222). Dan kunnen we samen kijken hoe we dit kunnen oplossen.

  Lees verder