Nieuwe, gewijzigde en afwijkende bestemmingen

De overheid kan bestemmingen op verschillende manieren aanpassen en heeft soms ruimte om toestemming te geven voor het afwijken van bestemmingen.

Bestemmingen en bestemmingsplannen in Nederland veranderen regelmatig. Landbouwgrond wordt bedrijventerrein, een woning wordt een restaurant of een huis wijkt af van de maximale bouwhoogte. 

Totstandkoming van een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan
Het gemeentebestuur geeft opdracht om een bestemmingsplan te maken, bijvoorbeeld omdat op een locatie een nieuwe ontwikkeling nodig is en er nog geen gespecificeerd bestemmingsplan voor dat gebied is. Of er geldt al een bestemmingsplan voor een gebied, maar dat plan is verouderd en moet herzien worden. Ook komt het voor dat een enkele bestemming herzien wordt, omdat een burger of bedrijf daarom vraagt. 
Omgevingsvergunning 
Hebt u plannen met een bepaalde ruimte die afwijken van de geldende bestemming? Dan is in sommige gevallen afwijken van de bestemming in het bestemmingsplan mogelijk. U kunt Burgemeester en Wethouders verzoeken om af te wijken door middel van een omgevingsvergunning. Het college van B & W bepaalt of uw plan past binnen de omgeving en het gemeentelijke beleid voor het gebied. Dit noemen we de ‘kruimelgevallen regeling’. Voorbeelden zijn:

●    u wilt een bedrijf aan huis beginnen;
●    u wilt een horecagelegenheid beginnen in een pand met een woonbestemming;
●    u wilt uw woning iets hoger bouwen dan toegestaan in het bestemmingsplan. 
Binnenplanse afwijking
Een binnenplanse afwijking houdt in dat er in het bestemmingsplan is bepaald dat burgemeester en wethouders mogen afwijken van het bestemmingsplan. Dat kan binnen de regels die in het plan omschreven staan. Deze regels kunnen per plan, per wijk of per bestemming verschillen. De binnenplanse afwijking is mogelijk om de overheid de ruimte te geven om een bestemmingsplan flexibeler te maken. 
Hoe kunt u invloed uitoefenen of nieuwe bestemmingsplannen of wijzigingen?
De overheid moet elk nieuw bestemmingsplan zes weken lang ter inzage leggen. Gedurende die tijd kunt u reageren door een zogeheten zienswijze in te dienen. In de publicaties op de site www.officielebekendmakingen.nl kunt u zien welke plannen ter inzage zijn gelegd. Hierna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Na deze vaststelling kan iedereen die een zienswijze indiende gedurende zes weken kan beroep tegen het plan instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen onderdelen die de gemeenteraad gewijzigd vaststelt, kan iedereen beroep instellen.