Beschoeiingen

Uitvoeringsprogramma beschoeiingen & steigers 2016- 2020

De raad van de gemeente Veendam heeft in juni 2016 ingestemd met grootschalig onderhoudswerk aan beschoeiingen en steigers in de gemeente. Het betreft beschoeiingen die eigendom zijn van de gemeente Veendam. Met deze verbeteringen is een bedrag gemoeid van € 4 miljoen.

Eind 2014 heeft het college van Veendam de onderhoudssituatie van de beschoeiingen in kaart laten brengen. In 2015 zijn de beschoeiingen en steigers geïnspecteerd en de resultaten verwerkt in een beheerprogramma. Deze inspectieresultaten zijn door het college ter besluitvorming aangeboden aan de raad.

Aanpak

Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers is het uitgangspunt bij reparatie of vervanging. Hiermee wordt de natuurwaarde van de vijvers en watergangen zoveel mogelijk gewaarborgd. Op plekken waar dit niet mogelijk is, worden beschoeiingen hersteld of vervangen. Dit geldt vooral voor watergangen die grenzen aan woningen of percelen.

De onderhoudswerkzaamheden worden in meerdere jaren uitgevoerd. Per werkgebied worden aanwonenden voor de start van de werkzaamheden geïnformeerd en per brief uitgenodigd voor een informatieavond. Op deze pagina vindt u een globale planning en berichten over de stand van zaken en de voortgang van de werkzaamheden.

Stand van zaken

Voorbereidende werkzaamheden in wijk Sorghvliet.

Ontwerpavond vijver en groen Kaap de Goede Hoop

De beschoeiing van de vijver aan de Kaap de Goede Hoop is aan vervanging toe. In plaats van nieuwe beschoeiing, kan op deze locatie ook gekozen worden voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Tegelijkertijd wordt ook het groen rondom de vijver aangepakt.

Voor het onderhoud van het gemeentelijk groen is steeds minder geld beschikbaar, terwijl de aandacht voor milieu en natuurwaarden groeit. Hoe zorgen we ervoor dat we met minder geld de omgeving groen en netjes houden en de natuurwaarden verbeteren?

Voor het antwoord op die vraag hebben we op woensdag 2 november 2016 een eerste ontwerpavond georganiseerd. Tijdens deze avond werden omwonenden uitgenodigd om samen met medewerkers van de gemeente, een ontwerp te maken voor de oevers van de vijver en het gemeentelijk groen rondom. Een vervolgavond wordt begin 2017 georganiseerd.

Voorbereiding werkzaamheden wijk Sorghvliet

In opdracht van de gemeente wordt momenteel gewerkt aan een raambestek voor alle werkzaamheden in de wijk Sorghvliet. Waarschijnlijk geeft het college in januari 2017 de opdracht voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

Informatieavond Rivierenbuurt

Op dinsdag 11 oktober 2016 werd een eerste informatieavond georganiseerd voor de omgeving Delf, Munte en Marne. Voor deze avond werden de direct aanwonende per brief uitgenodigd.

Tijdens de informatieavond werden de bewoners geïnformeerd over de plannen en kregen zij de kans om vragen te stellen over de werkzaamheden. Met bewoners met specifieke situaties wordt een vervolg afspraak gemaakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met zelf aangelegde vlonders en/of steigers of met een regenwaterafvoer die uitmondt in de vijver.

Heeft u deze avond gemist, en heeft u een vraag of opmerking? Neem dan contact op met de gemeente Veendam om uw situatie te bespreken.

Wijkteam Sorghvliet geïnformeerd

Op maandag 26 september 2016 is het wijkteam Sorghvliet in grote lijnen geïnformeerd over de werkzaamheden aan de beschoeiingen in deze wijk. Alle wijkteams worden gedurende het uitvoeringsprogramma op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en ontwikkelingen in hun wijk.