Bomen kappen

 • Samenvatting

  Indien u een boom, meerdere bomen of houtopstanden wilt kappen, vellen of snoeien is daar vaak vooraf een omgevingsvergunning voor nodig.

  Een aanvraag kunt u indienen in het Omgevingsloket online.

  Omgevingsvergunning aanvragen

  Kijk voor hulp bij het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning op www.olo.nl.

  Groene kaart

  De groene kaart is een plattegrond van de gemeente Veendam waarop punten en vlakken staan. De punten stellen beschermde bomen voor, de vlakken zijn gebieden met zowel beschermde als niet beschermde bomen. De punten en vlakken worden omschreven in een register. Wanneer u een boom wilt kappen, dient u eerst op de tekening te kijken of deze boom hierop vermeld staat. Er zijn dan 2 mogelijkheden:

  1. Staat de boom op de tekening of in een vlak, dan dient er een ontheffing voor de bomenkap aangevraagd te worden bij de gemeente.
  2. Staat de boom niet op de tekening en/of staat de boom buiten het vlak, dan mag de boom zonder ontheffing gekapt worden.

  Er is geen sprake meer van een algemeen kapverbod. Waar niets op de kaart is vastgelegd, geldt dat u als eigenaar van een boom zonder een ontheffing de boom mag kappen.

 • Hoe werkt het?

  Boswet

  Het gebied buiten de bebouwde kom valt onder de zogenaamde  Boswet, hiervoor is het Ministerie van EZ  (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) het bevoegd gezag tel. 088-0424242. Zie ook www.rvo.nl/ontheffingen  voor de Boswet kunnen bij de Rijksdienst worden aangevraagd.

  Aanvraag

  Als de aanvraag compleet is ingediend moet de gemeente, als alleen vergunning voor het kappen wordt aangevraagd, binnen 8 weken te beslissen op de aanvraag. Daarnaast kan de termijn éénmalig met 6 weken worden verlengd. Na het verlenen van een Omgevingsvergunning hebben belanghebbenden 6 weken de tijd om hun bezwaar kenbaar te maken tegen de verleende vergunning. Gedurende deze termijn mogen de bomen niet gekapt worden.

 • Kosten

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Omgevingsvergunning onderdeel kap zijn leges verschuldigd.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Veendam.

  Online uw vraag of melding doorgeven